Jump to content

Wt/mnc/manju

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | mnc
Wt > mnc > manju

manju hergen -i araha fiyelen be, ubade tuwaki.


manju gisun

[edit | edit source]
sijigiyan eture manju haha
manju -i temgetu

manju hergen

[edit | edit source]

ᠮᠠᠨᠵᡠ

mudan

[edit | edit source]

cohotoi gebsun

[edit | edit source]

ᠮᠠᠨᠵᡠ (manju)

1. dergi yasiya -i uksura. dulimbai gurun -i 56 uksura -i emke.
morin uju bi, morin šan bi, morin angga bi, morin yasa bi. morin bethe bi, morin uncehen bi, ere ai jaka, manju bithe. (amba huhuru -i manju hergen -i ucun)
taidzu dergi hūwangdi hala aisin gioro, nenehe jalan golmin šanyan alin ci hūturi be deribuhebi. golmin šanyan alin den juwe tanggū ba, šurdeme minggan ba. alin -i ninggude tamun gebungge omo bi, šurdeme jakūnju ba. tere alin ci tucikengge yalu hūntung aihu sere ilan ula banjinahabi. šanyan alin -i šun dekdere ergi omohoi bigan -i odoli gebungge hecen de tefi, facuhūn be toktobufi, gurun -i gebu be manju sehe, tereci geli hetu ala de gurifi tehe, te yenden -i ba inu.tere fonde, suksuhu aiman, sargū, giyamuhū, jan, wanggiya, elmin, jakūmu, sakda, suwan, donggo, yarhū, andarki aiman, weji aiman, hūrha, warka, fio, sahalca -i jergi ba -i urse gemu taidzu dergi hūwangdi be baime jihe. jai joogiya, mardun, onggolo, antu gūwalgiya, hunehe aiman, jecen -i aiman, tomoho, janggiya, barda, jaifiyan, dunggiya, olhon, dung, jušeri, neyen, fodoho, sibe, anculakū, hada, jang, akiran, hesihe, omoho soro, fenehe, hoifa, huye, namdulu, suifun, ningguta, nimaca, urgucen, muren, jakūta, ula, usui, yaran, sirin, ehe kuren, gūnaka kuren, sahaliyan -i aiman, indahūn takūrara golo, noro, sirahin, yehe, gūwalca, usuri, hingkan, huncun, kūwala -i jergi gurun aiman be gemu dailame dahabuha, ese be gemu manju (nikan gisun: 滿洲/满洲, 滿族/满族) obuha.[2]

sibe gisun

[edit | edit source]

sibe hergen

[edit | edit source]

ᠮᠠᠨᡪᡠ

mudan

[edit | edit source]
 • IPA: /maɳdʐw/[3]

cohotoi gebsun

[edit | edit source]

ᠮᠠᠨᡪᡠ (manju)

1. manju gisun -i "manju" de adali.
si sibe na? manju na?
te, muse tubade manju gisun bahanara gurun udu bi?[4]

jongkon

[edit | edit source]
 1. 佛尔衮. 满语口语800句 (409. 我是满族人). 微信公众号哈勒巴满语教室. 2023-10-09. (manju gisun, nikan gisun)
  ferguwen. manju gisun angga gisun 800 gisun (409. bi manju niyalma.). medecen tuwabungga dangselan halba manju gisun -i kicen -i boo. 2023-10-09.
 2. 清高宗弘历. 御制增订清文鉴·卷十/人部一/人类/第一/满洲. 1771 (manju gisun)
  abkai wehiyehe hūwangdi. han -i araha nonggime toktobuha manju gisun -i buleku bithe, juwanci debtelin, niyalmai šošohon, uju, niyalmai hacin, uju, manju. 1771
 3. 山本謙吾. 満洲語口語基礎語彙集. 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所. 1969:p.42 (žiben gisun, sibe gisun)
  山本谦吾. 满洲语口语基础语汇集. 东京外国语大学亚非语言文化研究所. 1969:第42页
  yamamoto kengo. manju gisun angga gisun -i tengge gibsun -i isabun. tokiyo tulergi gurun -i gisun yongkiyangga tacikū yasiya afurika gisun šu wen be sibkire ba. 1969:42 ci afaha
 4. bilibili用户: 狗气球 (用户:Inufuusen). 跨越百年的重逢——东北新疆满锡母语者的会话. https://www.bilibili.com/video/BV15t411t7Dn/. 2019-01-27 (manju gisun, sibe gisun)
  bilibili -i baitalasi: 狗气球 (baitalasi:Inufuusen). tanggū aniya duleke manggi sirame acaha -- dungbei ice jecen manju sibe niyamangga gisun -i niyalma gisurendumbi. https://www.bilibili.com/video/BV15t411t7Dn/. 2019-01-27