Jump to content

Wp/nod/ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᨣᩮᩢ᩶ᩣ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᨣᩮᩢ᩶ᩣ

ᨿᩥ᩠ᨶᨯᩦ​ᨲ᩶ᩬᩁ​ᩁᩢ᩠ᨷ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᩈᩪ᩵​ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ​ᨽᩣᩈᩣ​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ​ᩁᩂ​ᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ

ᨲᩬ᩶ᩁᩁᩢ᩠ᨷ

ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ​ᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁ​ᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ​ ᩁᩂ ​ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ​ᨣᩣᩴᨾᩮᩬᩥᨦ ᨡᩬᩴ​ᨿᩥ᩠ᨶᨯᩦ​ᨲ᩶ᩬᩁ​ᩁᩢ᩠ᨷ​ᨴ᩵ᩤ᩠ᨶ​ᨴᩢ᩠ᩃᩣ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᨾᩣ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᨷᩫ᩠ᨴ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨶᩲ​ᨶᩦ᩶ ᨣᩤᩴ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩤ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨽᩣᩈᩣ​ᨡᩬᨦ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥᨦ ᨲᩬ᩶ᨦ​ᨩ᩠ᩅ᩠᩵ᨿ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᩁᩢᨠ᩠ᩇᩣ​ᩅᩱ᩶​ᩉᩨ᩶​ᨯᩦ ᨾᩣ​ᨩ᩠ᩅ᩠᩵ᨿ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ​ᨠᩢ᩠ᨶᨶᩮᩬᩥ᩵ ᨣᩕᩰᩫ᩠ᨦ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ​ᨽᩣᩈᩣ​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ​ᨯᩱ᩶​ᨲᩢ᩠᩶ᨦ​ᨣᩮᩢ᩶ᩣ​ᨾᩣ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨸᩦ​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᨣᩯ ᨲᩢ᩠᩶ᨦ​ᨧᩲ​ᨧᩢ​ᩉᩨ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶ​ᨷᩫ᩠ᨴ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨵ᩠ᩅᩫ᩵​ᨻᩱ ᨡᩬᩴ​ᨩᩮᩥ᩠ᨶ​ᨾᩣ​ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᪧ ᩉᩨ᩶​ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ​ᨡᩬᨦ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨾᩦ​ᨷᩫ᩠ᨴ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᩉᩖᩣ᩠ᨠ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨽᩣᩇᩣ​ᩋᩨ᩠᩵ᨶ​ᪧ ᨽᩣᩣᩈᩣ​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ​ᨶᩦ᩶​ᩈ᩠ᨾᩱ᩠᩻ᨿ​ᨷᩢ᩠ᨯ​ᨯ᩠ᨿ᩵ᩅ​ᩁᩮᩢᩣ​ᩁ᩶ᩬᨦ​ᩅ᩵ᩤ ᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨽᩣᩈᩣ​ᨴᩦ᩵​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨷ᩶ᩤ᩠ᨶ​ᩁᩮᩢᩣ​ᨶᩲ​ᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩺​ᨧᩢ᩠ᨦ​ᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵ ᨻᩕᨿᩣ᩠ᩅ ᩃᨻᩪᩁ ᩃᩣᩴᨻᩣ᩠ᨦ ᨻᩖᩯ᩵ ᨶ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨾᩯ᩵ᩁᩬ᩵ᨦᩈᩬᩁ ᨲᩣ᩠ᨠ ᩈᩩᨡᩰᨴᩱ᩠ᨿ ᩏᨲ᩠ᨲᩁᨯᩥᨲ᩠ᨳ᩺ ᩓ ᨠ᩵ᩣᩴᨻᩯ᩠ᨦᨻᩮᨩ᩠ᨩ᩺ ᨩᩲ᩶​ᩈᩨ᩵​ᩈᩣ᩠ᩁ​ᩉᩣ​ᨠᩢ᩠ᨶ

ᩃᩬᨦ​ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶ​ᨷᩫ᩠ᨴ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵​ᨠ᩠ᨿ᩵ᩅ​ᨠᩢ᩠ᨷᨯᩣ​ᩁᩣ​ᨺᩕᩢ᩠᩵ᨦᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩃᩮᨯᩦ᩶ ᨣᩤᨣ᩵ᩤ ᨯᩣ​ᩁᩣ​ᨵᩱ᩠ᨿᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩋᨾᩥᨴᩤ ᨵᩤᨵᩤ ᩀᩢ᩠ᨦ ᨠᩦᩊᩣ​ᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨷᨴᩮ᩠ᩈᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨼᩩᨲᨷᩬᩃᩃᩰ᩠ᨠᩫ ᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩺​ᨠᩬᩁ​ᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨷᨴᩮ᩠ᩈᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩈᨾᩣᨣᩫ᩠ᨾᨷᩕᨩᩣᨩᩣ᩠ᨲᩋᩮᨪᩮ᩠ᨿᨲᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠᨨ᩠ᨿᨦᨲᩲ᩶ ᨣᩤᩅ᩵ᩤ ᩋᩣᨪ᩠ᨿ᩵ᩁ ᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣ​ᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩋᨴᩬᨾ

ᨳ᩶ᩣ​ᨹᩲ​ᨣᩕᩲ᩵​ᩀᩣ᩠ᨠ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᨷᩫ᩠ᨴ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ ᨣᩴ​ᨡᩬᩴ​ᨩᩮᩥ᩠ᨶ​ᨾᩣ​ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᨯᩱ᩶​ᩃᩮᩥ᩠ᨿ​ᨶᩮᩬᩥ᩵​ᨧᩮᩢ᩶ᩣ

ᨷᩢ᩠ᨯ​ᨯ᩠ᨿ᩵ᩅ​ᨶᩦ᩶ ᩁᩮᩢᩣ​ᨾᩦ​ᨷᩫ᩠ᨴ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ ᪁᪀᪆ ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᩓ᩠ᩅ

ᨣᩕᩰᩫ᩠ᨦ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨻᩦ᩵​ᨶᩬ᩶ᨦ

ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ​ᨽᩣᩈᩣ​ᩋᩨ᩠᩵ᨶ

ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨾᩦ​ᨷᩫ᩠ᨴ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿ​ᨽᩣᩈᩣ​ᩋᩨ᩠᩵ᨶ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᩈᩢᨻᩛᨽᩣᩈᩣᩋᩨ᩠᩵ᨶ ᨳᩯ᩠ᨾ ᪂᪅᪀ ᨽᩣᩈᩣ​ ᨤ᩠ᩅᩱ᩵ᩃᩰᩫ᩠ᨠ