Wp/nod/ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nod
(Redirected from Wp/nod/ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵)
Wp > nod > ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵
ᨹᩯ᩠ᨶᨴᩦ᩵​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᨵᩱ᩠ᨿ​ᨶᩮ᩠᩶ᨶ​ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵
ᨻᩕᨵᩣ᩠ᨲᩩ​​ᨯᩬ᩠ᨿ​​ᩈᩩᨴᩮᨻᩛ᩼ ᨸᩮ᩠ᨶ​​ᩈᩣᩈᨶ​ᩈᨳᩣ᩠ᨶ​ᩓ​ᩈᩢᨬ᩠ᨬᩃᩢᨠ᩠ᨡᨱ᩼​ᨴᩦ᩵​ᩈᩣᩴᨤᩢ᩠ᨬ​ᨡᩬᨦ​ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵
ᨹᩯ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩼​ᩋᩣᩴᨽᩮᩬᩥ​ᨡᩬᨦ​ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵

ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦ​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵ ᨸᩮ᩠ᨶᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨶᩧ᩠᩵ᨦ​ᨶᩱ​ᨽᩣ᩠ᨣ​ᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ​ᨡᩬᨦ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ​​ᨵᩱ᩠ᨿ ᨾᩦ​​ᨡ᩠ᨶ᩻ᩣ᩠ᨯ​​ᨻᩨ᩠᩶ᨶ​ᨴᩦ᩵​​ᨷᩕᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨶ ᪂᪀,᪁᪀᪇ ᨲᩣᩁᩣ᩠ᨦ​​ᨠᩥᩃᩰᨾᩮᨲᩕ᩼[1] ᨶᩢ᩠ᨷ​ᩅ᩵ᩤᩉ᩠ᨿᩱ᩵​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩋᩢ᩠ᨶᨯᩢ᩠ᨷ ᪂ ᨡᩬᨦ​​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ᪩ ᨾᩦ​ᨷᩕᨩᩣᨠᩬᩁ ᪁.᪇᪆ ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨤᩫ᩠ᨶ[2] ᨶᩢ᩠ᨠ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩋᩢ᩠ᨶᨯᩢ᩠ᨷ ᪅ ᨡᩬᨦ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ᪩ ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵​ᨷᩯ᩠᩵ᨦ​ᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩼​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨸᩫ᩠ᨠᨣᩕᩬᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶ ᪂᪅ ᩋᩣᩴᨽᩮᩬᩥ ᨾᩦ​​ᩋᩣᩴᨽᩮᩬᩥ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨩ᩠ᨿᨦ​ᩉ᩠ᨾᩱ᩵​​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨧᩩᨯ​ᩆᩪᨶ᩠ᨿ᩼​ᨠᩖᩣ᩠ᨦ​ᨡᩬᨦ​ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨶᩱ​ᨻᩨ᩠᩶ᨶᨳᩥ᩠᩵ᨶ​ᨧᩢ​ᩁ᩶ᩬᨦ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᩅᩤ᩵ « ᩅ᩠ᨿᨦᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵ » ᪩ ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵​ᨾᩦ​ᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩼​ᨲᩥ᩠ᨯᨲᩬᩴ᩵​ᨴᩥ᩠ᩈᨲᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠ​ᨨ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ​​ᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ ᨴᩥ᩠ᩈᨲᩱ᩶​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᩃᨻᩪᩁ​ᩓ​ᩃᩣᩴᨻᩣ᩠ᨦ ᨴᩥ᩠ᩈᨲᩅᩢ᩠ᨶᨲᩫ᩠ᨠ​ᨨ᩠ᨿᨦᨲᩱ᩶​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᨲᩣ᩠ᨠ ᨴᩥ᩠ᩈᨲᩅᩢ᩠ᨶᨲᩫ᩠ᨠ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᨾᩯ᩵ᩁᩬ᩵ᨦᩈᩬᩁ​ᩓ​ᨴᩥ᩠ᩈᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ​​ᨠᩢ᩠ᨷ​​ᩁᩢᨭᩛ᩼ᨨᩣ᩠ᨶ​​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ​ᨽᨾ᩵ᩣ᪩

ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᨦᩢᨯ​ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵​ᨾᩦ​ᨷᩅᩢᨲ᩠ᨲᩥᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩼​ᨴᩦ᩵​ᨾᩮᩥ᩠ᨶᨶᩣ᩠ᨶ ᨣᩮᩥ᩠ᨿ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥᨦᩉᩖ᩠ᩅᨦ​ᨡᩬᨦ​ᩋᩣᨱᩣᨧᩢᨠ᩠ᨠ᩼​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ᪩ ᨾᩦ​ᨽᩣᩈᩣ​ᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ​ᩁᩂ​ᨽᩣᩈᩣ​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ ᨸᩮ᩠ᨶ​​ᨽᩣᩈᩣ​​ᨴᩦ᩵​​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨻᩨ᩠᩶ᨶᨳᩥ᩠᩵ᨶ​ᨩᩱ᩶​ᩋᩪ᩶ᨧᩤ​ᨠᩢ᩠ᨶ᪩ ᨾᩦ​ᨷᩤᩅᩮᨱᩦ​ᩓ​ᩅᩢᨯ᩠ᨰᨶᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼​ᨴᩦ᩵​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩑᨠᩃᩢᨠ᩠ᨡᨱ᩼ ᩓ​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨾᩦ​ᩈᨳᩣ᩠ᨶᨴᩦ᩵​ᩋᩯ᩠᩵ᩅ​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨴᩦ᩵᪩

ᨷᩅᩢᨲ᩠ᨲᩥᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩼[edit | edit source]

ᩅ᩠ᨿᨦ​ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵​ᨶᩦ᩶​ᨶᩱ​ᨲᩣᩴᨶᩣ᩠ᨶ​ᨻᩨ᩠᩶ᨶᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵​ᩁ᩶ᩬᨦ​ᩅᩤ᩵ ᨶᩫᨻᩛᨷᩩᩁᩦ​ᩈᩕᩦᨶᨣᩬᩁᨻᩥᨦ᩠ᨣ᩼​ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵[3][4] ᪩​ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨾᩢ᩠ᨦᩁᩣ᩠ᨿᨯᩱ᩶​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨸᩖᩯᨦ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩅᩢ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵ ᪁᪂ ᨾᩮᩇᩣᨿᩫ᩠ᨶ (ᨷᩢᨠ᩠ᨡᨴᩨ᩠ᨶ​ᨧᩪᩃ᩠ᨿᨶ) ᩁᩂ ᪁᪉ ᨾᩮᩇᩣᨿᩫ᩠ᨶ (ᨷᩢᨠ᩠ᨡᨴᩨ᩠ᨶ​ᨠᩕᩥᨠᩬᩴᩁ᩠ᨿᨶ) ᨸᩦ ᨣ.ᩈ.᪁᪂᪉᪆ (ᨻ.ᩈ.᪁᪈᪃᪉) ᪩[5]

ᨲᩯ᩵​ᨠᩬ᩵ᩁ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵​ᨾᩦ​ᨮᩣᨶ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥᨦᩉᩖ᩠ᩅᨦ​ᨡᩬᨦ​ᩁᩣᨩ​ᩋᩣᨱᩣᨧᩢᨠ᩠ᨠ᩼​ᨶᨣᩬᩁᩁᩢᨭᩛ᩼​ᩍᩔᩁ ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩤ​ᩋᩣᨱᩣᨧᩢᨠ᩠ᨠ᩼​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ ᩀᩪ᩵​ᨲᩱ᩶​ᩋᩣᩴᨶᩣ᩠ᨧ​​ᨸᩫ᩠ᨠ​ᨣᩕᩬᨦ​ᨡᩬᨦ​ᩁᩣᨩᩅᩫᨦ᩠ᩈ᩼​ᨾᩢ᩠ᨦᩁᩣ᩠ᨿ​​ᨾᩮᩥ᩠ᨶ ᪂᪆᪁ ᨸᩦ (ᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ ᨣ.ᩈ.᪁᪂᪉᪆ – ᪁᪅᪅᪈)᪩ ᩃ᩠ᩅ᩵ᨦ​ᨾᩣ​ᨸᩦ ᨣ.ᩈ.᪁᪅᪅᪈ (ᨻ.ᩈ.᪂᪁᪀᪁) ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵​ᨧᩧ᩠᩵ᨦ​ᨲᩫ᩠ᨠ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥᨦᨡᩧ᩠᩶ᨶ​​ᨡᩬᨦ​ᩋᩣᨱᩣᨧᩢᨠ᩠ᨠ᩼​​ᩉᩫᨦ᩠ᩈᩣᩅᨯᩦ ᩀᩪ​​ᨲᩱ᩶​​ᨸᩫ᩠ᨠ​ᨣᩕᩬᨦ​​ᨡᩬᨦ​​ᨧᩮᩢ᩶ᩣᨷᩩᩁᩮ᩠ᨦᨶᩬᨦ᪩ ᨲᩯ᩵​ᩉᩢ᩠᩶ᨶ​ᨾᩣ ᨩ᩠ᨿᨦ​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵​ᨧᩧ᩠᩵ᨦ​ᩀᩪ᩵​ᨲᩱ᩶​ᩋᩣᩴᨶᩣ᩠ᨧ​ᨽᨾ᩵ᩣ​ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ᩈᩬᨦ​ᩁ᩶ᩬ᩠ᨿ​ᨸᩦ᪩ ᨲᩕᩣ᩠ᨷ​ᨧᩫ᩠ᨶ​ᩈ᩠ᨾᩱ᩠᩻ᨿ​ᨵᩫ᩠ᨶᨷᩩᩁᩦ ᨧᩮᩢ᩶ᩣᨠᩣᩅᩥᩃ​​ᩓ​​ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨧ᩵ᩤᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ (ᨷᩩᨬᨾᩣ) ᨯᩱ᩶​ᩁ᩠᩵ᩅᨾ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᨼᩨ᩠᩶ᨶ​ᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᨡᩢ᩠ᨷ​ᩃᩱ᩵​ᨽᨾ᩵ᩣ​ᩋᩬᨠ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵​ᩓ​ᨩ᩠ᨿᨦᩈᩯ᩠ᨶᨯᩱ᩶ ᩓ᩠ᩅ​​ᨧᩧ᩠᩵ᨦ​​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​​ᩈ᩠ᩅ᩻ᩣᨾᩥᨽᩢᨠ᩠ᨯᩥ᩼​​ᨠᩢ᩠ᨷ​​ᩈ᩠ᨿ᩻ᩣ᩠ᨾ ᨧᩧ᩠᩵ᨦ​​​ᨸᩖ᩠᩵ᨿᩁ​​​ᨩᩨ᩵​​​ᨾᩮᩬᩥᨦ​​​ᨸᩮ᩠ᨶ ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᩁᨲ᩠ᨲᨶᨲᩥᩴᩈᩣ​ᩋᨽᩥᨶᩅᨷᩩᩁᩦ[6][7] ᨲᩢ᩠᩶ᨦ​ᩉᩢ᩠᩶ᨶ​ᨾᩣ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵​ᨧᩧ᩠᩵ᨦ​ᩀᩪ᩵​ᨲᩱ᩶​ᨸᩫ᩠ᨠᨣᩕᩬᨦ​ᨡᩬᨦ​ᩈ᩠ᨿ᩻ᩣ᩠ᨾ᪩

ᩃ᩠ᩅ᩵ᨦ​ᨾᩣ​ᩈ᩠ᨾ᩻ᩱ᩠ᨿᩁᩢᨲ᩠ᨲᨶᨠᩮᩣᩈᩥᨶ᩠ᨴᩕ᩼ ᨻᩕᨷᩣ᩠ᨴᩈᩫ᩠ᨾᨯᩮ᩠ᨧ​ᨻᩕᨻᩩᨴ᩠ᨵᨿᩬᨯᨼ᩶ᩣᨧᩩᩊᩣᩃᩰᩫ᩠ᨠ᪪​ᨯᩱ᩶​ᩈᨳᩣᨷᨶᩣ​ᨧᩮᩢ᩶ᩣᨠᩣᩅᩥᩃ​ᨸᩮ᩠ᨶ​​ᨻᩕᨧᩮᩢ᩶ᩣ​​ᨷᩕᨴᩮᩆ​ᩁᩣ᩠ᨩ​​ᨸᩫ᩠ᨠ​ᨣᩕᩬᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨧᩮᩢ᩶ᩣᩉᩖ᩠ᩅᨦ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵​ᨾᩦ​ᨻᩕᨶᩣ᩠ᨾ​ᩅ᩵ᩤ ᨻᩕᨷ᩠ᩅᩫᩁᩫᨾ᩠ᨾᩁᩣᨩᩣᨵᩥᨷᨯᩦ ᪩ ᨲᩢ᩠᩶ᨦ​ᩉᩢ᩠᩶ᨶ​ᨾᩣ ᨷᩢ᩠ᨶᨯᩣ​ᨧᩮᩢ᩶ᩣᨶᩣ᩠ᨿ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩈᩣ᩠ᨿᨧᩮᩢ᩶ᩣᨠᩣᩅᩥᩃᨣᩴ​​ᨯᩱ᩶​​ᨸᩮ᩠ᨶ​​ᨧᩮᩢ᩶ᩣ​ᩉᩖ᩠ᩅᨦ​​ᨠᩥ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵​ᩓ​ᩉ᩠ᩅᩫᨾᩮᩬᩥᨦ​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ​ᨴᩘ᩠ᩃᩣ᩠ᨿ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩁᩣᨩᩅᩫᨦ᩠ᩈ᩼​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩤ​ᩁᩣᨩᩅᩫᨦ᩠ᩈ᩼​ᨧᩮᩢ᩶ᩣᨧᩮᩢ᩠ᨯᨲᩫ᩠ᨶ

ᩃ᩠ᩅ᩵ᨦᨾᩣ​ᩈ᩠ᨾᩱ᩠᩻ᨿ​ᨻᩕᨷᩣ᩠ᨴᩈᩫ᩠ᨾᨯᩮ᩠ᨧ​ᨻᩕᨧᩩᩃᨧᩬᨾᨠᩖᩮᩢ᩶ᩣ​ᨧᩮᩢ᩶ᩣᩀᩪ᩵ᩉ᩠ᩅᩫ ᨾᩦ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨷᨭᩥᩁᩪᨷ᩼​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨸᩫ᩠ᨠᨣᩕᩬᨦ​ᩉ᩠ᩅᩫᨾᩮᩥᩬᨦ​ᨷᩕᨴᩮᩆᩁᩣ᩠ᨩ ᨠᩮᩥ᩠ᨭ​ᩁᨷᩫ᩠ᨷ​ᨾᩫᨱ᩠ᨯᩫᩃ​ᨴᩮᩆᩣᨽᩥᨷᩣ᩠ᩃ ᩃᩮᩥ᩠ᨠ​​ᨲᩣᩴᩉ᩠ᨶᩯ᩵​ᨧᩮᩢ᩶ᩣᩉᩖ᩠ᩅᨦ​ᨠᩥ᩠ᨶᨾᩮᩥᩬᨦ᪩ ᨾᩮᩬᩥᨦᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵​ᨣᩴ​ᨯᩱ᩶​ᨾᩦ​ᨮᩣᨶ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩉᩫ᩠ᩅᨾᩮᩬᩥᨦ​ᩑᨠ᩼​ᨡᩬᨦ​ᨾᩫᨱ᩠ᨯᩫᩃᨻᩣᨿᩢ᩠ᨻ ᨾᩦ​ᨡ᩶ᩣᩉᩖ᩠ᩅᨦ​ᨴᩮᩆᩣᨽᩥᨷᩣ᩠ᩃ​ᨸᩫ᩠ᨠᨣᩕᩬᨦ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​​ᨧᩮᩢ᩶ᩣᩉᩖ᩠ᩅᨦ​ᨾᩦᨮᩣᨶ​ᨨᨻᩕᩰᩬᩡ​ᨯ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨻᩥᨵᩦᨠᩣ᩠ᩁ ᨷᩜᩦ​ᩋᩣᩴᨶᩣ᩠ᨧ​ᨴᩯ᩶​ᩓ᩠ᩅ᪩ ᩃ᩠ᩅ᩵ᨦ​ᨾᩣᨸᩦ ᨣ.ᩈ.᪁᪉᪃᪃ (ᨻ.ᩈ.᪂᪄᪇᪆) ᩉᩖᩢᨦ​ᨸᩖ᩠᩵ᨿᩁ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨸᩫ᩠ᨠᨣᩕᩬᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶᨷᩕᨩᩣᨵᩥᨷᨲᩱ᩠ᨿ ᨾᩦ​​ᨠᩣ᩠ᩁ​​ᩃᩮᩥ᩠ᨠ​​ᩁᨷᩫ᩠ᨷ​​ᨾᩫᨱ᩠ᨯᩫᩃ​​ᨴᩮᩆᩣᨽᩥᨷᩣ᩠ᩃ​ᩓ​ᩃᩮᩥ᩠ᨠ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩈᩨ᩠ᨷ​ᨲᩣᩴᩉ᩠ᨶᩯ᩵ᨦ​ᨧᩮᩢ᩶ᩣᩉᩖ᩠ᩅᨦ᪩ ᨧᩮᩢ᩶ᩣᩉᩖ᩠ᩅᨦ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵​ᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼​ᩈᩩᨯᨴ᩶ᩣ᩠ᨿ​ᨤᩨ ᨧᩮᩢ᩶ᩣᨠᩯ᩠᩶ᩅᨶᩅᩁᩢᨭᩛ᩼᪩ ᨾᩮᩬᩥᨦ​​ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵​​ᨧᩧ᩠᩵ᨦ​​ᨾᩦ​ᨮᩣᨶ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁ​ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᩋᩨ᩠᩵ᨶ​ᨶᩱ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ​ᨵᩱ᩠ᨿ ᨾᩦ​ᨹᩪ᩶ᩅ᩵ᩤ​ᩁᩣᨩᨠᩣ᩠ᩁ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᨸᩫ᩠ᨠᨣᩕᩬᨦ ᨲᩢ᩠᩶ᨦ​ᩉᩢ᩠᩶ᨶ​ᨾᩣ​ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ᨷᩢ᩠ᨯᨯ᩠᩵ᨿᩅ​ᨶᩦ᩶ ᪩

ᨽᩪᨾᩥᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩼[edit | edit source]

ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵ (ᩋᩣᩴᨽᩮᩥᩬ​ᨾᩮᩬᩥᨦ) ᩀᩪ᩵​ᨴᩦ᩵​ᩃᨲᩥᨧᩪᨯ ᪁᪈ ᩋᩫᨦ᩠ᩆᩣ​ᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ᪨ ᩃᩬᨦᨲᩥᨧᩪᨯ ᪉᪈ ᩋᩫᨦ᩠ᩆᩣ​ᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠ᪨ ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩈᩪᨦ​ᩃᩩᨠ​ᩁᨯᩢ᩠ᨷ​ᨶ᩶ᩣᩴᨴᩃᩮ ᪃᪁᪀ ᨾᩮᨲᩕ᩼ ᪨ ᩃ᩠ᩅᨦ​​ᨠ᩠ᩅ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᩃᩩᨠ​ᨴᩥ᩠ᩈᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠ​ᨹᩫ᩠ᨯ​ᨴᩥ᩠ᩈᩅᩢ᩠ᨶᨲᩫ᩠ᨠ ᪁᪃᪈ ᨠᩥᩃᩰᨾᩮᨲᩕ᩼ ᪨ ᩃ᩠ᩅᨦ​ᨿᩣ᩠ᩅ​ᩃᩩᨠ​ᨴᩥ᩠ᩈᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ​ᨹᩫ᩠ᨯ​ᨴᩥ᩠ᩈᨲᩱ᩶ ᪄᪂᪈ ᨠᩥᩃᩰᨾᩮᨲᩕ᩼ ᪨ ᨠᩖᩱ​ᩃᩩᨠᨣᩕᩩᨦᨴᩮ᩠ᨻᨾᩉᩣᨶᨣᩬᩁ ᪆᪉᪆ ᨠᩥᩃᩰᨾᩮᨲᩕ᩼ ᪩[8]

ᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩼​​ᨸᩫ᩠ᨠᨣᩕᩬᨦ[edit | edit source]

ᨷᩢ᩠ᨯᨯ᩠᩵ᨿᩅ​​ᨶᩦ᩶​​ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ​​ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵​​ᨷᩯ᩠᩵ᨦ​​ᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩼​​ᨠᩣ᩠ᩁ​​ᨸᩫ᩠ᨠ​ᨣᩕᩬᨦ​​ᨸᩮ᩠ᨶ ᪂᪅ ᩋᩣᩴᨽᩮᩬᩥ ᪂᪀᪄ ᨲᩣᩴᨷᩫ᩠ᩃ ᪂,᪀᪆᪆ ᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ ᨯᩢ᩠᩵ᨦ​ᨶᩦ᩶

ᩃᩣᩴᨯᩢ᩠ᨷ ᨩᩨ᩵​​ᩋᩣᩴᨽᩮᩬᩥ ᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁ​​ᩁᩰᨾᩢ᩠ᨶ ᨧᩣᩴᨶ᩠ᩅᩁ​​ᨲᩣᩴᨷᩫ᩠ᩃ ᨷᩕᨩᩣ​ᨠᩬᩁ
(ᨸᩦ ᪂᪀᪁᪈)[2]
ᨡ᩠ᨶ᩻ᩣ᩠ᨯ​​ᨻᩨ᩠᩶ᨶᨴᩦ᩵
(ᨲᩁ.ᨠᨾ.)
ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​​ᩉ᩠ᨶᩣᩉ᩠ᨶᩯ᩶ᩁ
(ᨤᩫ᩠ᨶ/ᨲᩁ.ᨠᨾ.)
ᩁᨿ​ᩉ᩵ᩣ᩠ᨦ​​ᩃᩩᨠ​​ᩋᩣᩴᨽᩮᩬᩥ​​ᨾᩮᩬᩥᨦ

(ᨠᨾ.)

ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵ Mueang Jiang Mai ᪁᪆ ᪂᪃᪄,᪈᪇᪀ ᪁᪅᪂.᪃᪆ ᪁,᪅᪄᪁.᪅᪅ -
ᨧᩬᨾᨴᩬᨦ Jom Tong ᪆᪆,᪇᪂᪉ ᪇᪁᪂.᪃ ᪉᪃.᪆᪈ ᪅᪉
ᨾᩯ᩵ᨧᩯ᩠᩵ᨾ Mae Jaem ᪆᪀,᪁᪈᪀ ᪂,᪆᪈᪆.᪅᪇ ᪂᪂.᪄᪀ ᪁᪂᪃
ᨩ᩠ᨿᨦᨯᩣ᩠ᩅ Jiang Dao ᪉᪃,᪁᪂᪈ ᪁,᪈᪈᪂.᪀᪈ ᪄᪉.᪄᪈ ᪇᪁
ᨯᩬ᩠ᨿᩈᨠᩮᩢ᩠ᨯ Doi Saket ᪁᪄ ᪇᪃,᪂᪂᪀ ᪆᪇᪁.᪂᪈ ᪁᪀᪉.᪀᪈ ᪁᪉
ᨾᩯ᩵ᨲᩯ᩠ᨦ Mae Taeng ᪁᪃ ᪇᪆,᪅᪁᪂ ᪁,᪃᪆᪂.᪇᪈ ᪅᪆.᪁᪄ ᪄᪀
ᨾᩯ᩵ᩁᩥ᩠ᨾ Mae Him ᪁᪁ ᪉᪄,᪂᪆᪀ ᪄᪄᪃.᪆᪃ ᪂᪁᪂.᪄᪇ ᪁᪆
ᩈᨾᩮᩥ᩠ᨦ Samoeng ᪂᪃,᪇᪃᪇ ᪈᪉᪈.᪀᪂ ᪂᪆.᪄᪃ ᪄᪉
ᨺᩣ᩠ᨦ Fang ᪁᪁᪉,᪆᪃᪅ ᪈᪈᪈.᪁᪆ ᪁᪃᪄.᪇᪀ ᪁᪅᪂
᪁᪀ ᨾᩯ᩵ᩋᩣ᩠ᨿ Mae Ai ᪇᪈,᪄᪂᪃ ᪇᪃᪆.᪇ ᪁᪀᪆.᪄᪅ ᪁᪇᪀
᪁᪁ ᨻᩖ᩶ᩣ᩠ᩅ Pao ᪁᪁ ᪄᪈,᪈᪈᪂ ᪁,᪁᪄᪈.᪁᪉ ᪄᪂.᪅᪇ ᪁᪀᪁
᪁᪂ ᩈᩢ᩠ᨶᨸ᩵ᩣᨴᩬᨦ San Pa Tong ᪁᪁ ᪇᪅,᪂᪃᪃ ᪁᪇᪈.᪁᪉ ᪄᪂᪂.᪂᪁ ᪂᪂
᪁᪃ ᩈᩢ᩠ᨶᨠᩣᩴᨻᩯ᩠ᨦ San Kampaeng ᪁᪀ ᪈᪆,᪄᪅᪇ ᪁᪉᪇.᪈᪃ ᪄᪃᪇.᪀᪃ ᪂᪆
᪁᪄ ᩈᩢ᩠ᨶᨪᩣ᩠ᨿ San Sai ᪁᪂ ᪁᪃᪄,᪅᪇᪄ ᪂᪈᪅.᪀᪂ ᪄᪇᪂.᪁᪆ ᪁᪀
᪁᪅ ᩉᩣ᩠ᨦᨯᩫ᩠ᨦ Hang Dong ᪁᪁ ᪈᪈,᪉᪂᪆ ᪂᪇᪇.᪁᪄ ᪃᪂᪀.᪈᪇ ᪁᪅
᪁᪆ ᩁᩬᨯ Hot ᪄᪃,᪉᪃᪀ ᪁,᪄᪃᪀.᪃᪈ ᪃᪀.᪇᪁ ᪈᪈
᪁᪇ ᨯᩬ᩠ᨿᨲᩮᩢ᩵ᩣ Doi Tao ᪂᪇,᪄᪀᪄ ᪈᪀᪃.᪉᪂ ᪃᪄.᪀᪉ ᪁᪂᪄
᪁᪈ ᩋᩫ᩠ᨾᨠᩬ᩠ᨿ Omkoi ᪆᪃,᪂᪂᪄ ᪂,᪀᪉᪃.᪈᪃ ᪃᪀.᪂᪀ ᪁᪇᪇
᪁᪉ ᩈᩣᩁᨻᩦ Salapi ᪁᪂ ᪈᪄,᪆᪂᪆ ᪉᪇.᪄᪆ ᪈᪆᪈.᪃᪂ ᪁᪂
᪂᪀ ᩅ᩠ᨿᨦᩉᩯ᩠ᨦ Wiang Haeng ᪅᪁,᪇᪇᪁ ᪆᪇᪂.᪁᪇ ᪇᪇.᪀᪂ ᪁᪄᪅
᪂᪁ ᨩᩱ᩠ᨿᨷᩕᩣᨠᩣ᩠ᩁ Jai Pakan ᪄᪆,᪅᪁᪇ ᪅᪁᪀.᪈᪅ ᪉᪁.᪀᪆ ᪁᪂᪉
᪂᪂ ᨾᩯ᩵ᩅᩤ᩠ᨦ Mae Wang ᪃᪁,᪈᪂᪇ ᪆᪀᪁.᪂᪂ ᪅᪂.᪉᪄ ᪃᪇
᪂᪃ ᨾᩯ᩵ᩋᩬᩁ Mae On ᪂᪁,᪃᪁᪅ ᪄᪄᪂.᪂᪆ ᪄᪈.᪂᪀ ᪃᪈
᪂᪄ ᨯᩬ᩠ᨿᩉᩖᩬᩴ᩵ Doi Lo ᪂᪅,᪉᪁᪉ ᪂᪆᪀.᪁᪃ ᪉᪉.᪆᪄ ᪄᪆
᪂᪅ ᨠᩢᩃ᩠ᨿᩣᨱᩥᩅᩢᨯ᩠ᨰᨶᩣ Galyani Vadhana ᪁᪂,᪄᪄᪃ ᪆᪇᪄.᪅᪈ ᪁᪈.᪄᪅ ᪁᪄᪆
ᩁ᩠ᩅᨾ ᪂᪀᪄ ᪁,᪇᪆᪃,᪇᪄᪂ ᪂᪀,᪁᪀᪇.᪀᪆ ᪈᪇.᪇᪂

ᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩥ᩠ᨦ[edit | edit source]

  1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ᩋᩬᨶᩃᩱᨶ᩼]. ᨡᩮᩢ᩶ᩣᨳᩮᩬᩥᨦᨯᩱ᩶ᩃᩩᨠ: [᪁] [ᨾ.ᨸ.ᨸ.]. ᨪᩰᩬᩡᨤᩫ᩠᩶ᨶᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ 18 ᨾᩮᩇᩣᨿᩫ᩠ᨶ 2010.
  2. 2.0 2.1 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน พ.ศ. 2563 กรมการปกครอง. ᨪᩰᩬᩡᨤᩫ᩠᩶ᨶᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ 7 ᨾᩮᩇᩣᨿᩫ᩠ᨶ 2021.
  3. ᨲᩣᩴᨶᩣ᩠ᨶᨻᩨ᩠᩶ᨶᨾᩮᩬᩥᨦᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵, ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ ᪄᪉
  4. ᨩᩨ᩵ᨡ᩠ᨿᩁᨲᩣ᩠ᨾᨴᩦ᩵ᨻᩫ᩠ᨷᨶᩲ ᨲᩣᩴᨶᩣᨻᩨ᩠᩶ᨶᨾᩮᩬᩥᨦᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵ ᨨᨷᩢ᩠ᨷᩅᩢ᩠ᨯᨻᩕᨦᩣ᩠ᨾ ᨧ.ᩈ.᪁᪂᪁᪆
  5. วันสถาปนาเมืองเชียงใหม่, หน้า 5
  6. ᨲᩣᩴᨶᩣ᩠ᨶᨻᩨ᩠᩶ᨶᨾᩮᩬᩥᨦᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵, ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ ᪁᪇᪆
  7. ᨩᩨ᩵ᨡ᩠ᨿᩁᨲᩣ᩠ᨾᨴᩦ᩵ᨻᩫ᩠ᨷᨶᩲ ᨲᩣᩴᨶᩣᨻᩨ᩠᩶ᨶᨾᩮᩬᩥᨦᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵ ᨨᨷᩢ᩠ᨷᩅᩢ᩠ᨯᨻᩕᨦᩣ᩠ᨾ ᨧ.ᩈ.᪁᪂᪁᪆
  8. สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่, บรรยายสรุปจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557. Archived 2016-08-16 at the Wayback Machine.