Wp/nod/ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵

ᨿᩢ᩠ᨦᨷ᩵ᨸᩖᩯ

ᨩ᩠ᨿᨦ​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵ ᨸᩮ᩠ᨶᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨶᩧ᩠᩵ᨦ​ᨴᩤ᩠ᨦᨽᩣᨣ​ᩉᩖᩮᩬᩥᩋᨡᩬᨦᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ​ᨴᩱ᩠ᨿ ᨣᩕᩬᨷ​ᨣᩖᩩ​ᨾ​ᨻᩧ᩠᩶ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨸᩕᨾᩣ᩠ᨱ 20,107 ᨲᩣᩁᩣ᩠ᨦ​ᨠᩥᩃᩰ​ᨾᩮᨲᩕ ᨪᩧ᩠᩵ᨦ​ᩉ᩠ᨿᩲ᩵​ᨸᩮ᩠ᨶᩋᩢ᩠ᨶᨯᩢ᩠ᨷ 2 ᨡᩬᨦ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ ᨾᩦ​ᨸᩕᨩᩣᨠᩬ​ᩁᩣ᩠ᩅ 1.76 ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨾᩣ᩠ᨠ​ᨸᩮ᩠ᨶᩋᩢ᩠ᨶᨯᩢ᩠ᨷ 5 ᨡᩬᨦ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ ᨶᩲ​ᨧᩣᩴᨶ᩠ᩅᩁ​ᨶᩦ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨸᩕᨩᩣᨠᩬᩁ​ᨴᩦ᩵​ᩋᩣᩈᨿ​ᩀᩪ᩵​ᨶᩲ​ᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩺​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᩓ​ᨩᩣ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᩁᩣ᩠ᩅ 960,000 ᨤᩫ᩠ᨶ

ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᨩ᩠ᨿᨦ​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵​ᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩺​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨴᩦ᩵​ᨧᩢ᩠ᨯ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᩉ᩠ᨿᩲ᩵​ᩋᩢ᩠ᨶᨯᩢ᩠ᨷ​ᨴᩦ᩵​ᩈᩬᨦ​ᨡᩬᨦ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ​ᨴᩱ᩠ᨿ​ᩁᩬ᩶ᨦ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨠᩕᩩᨦᨴᩮ᩠ᨻ​ᨾ᩠ᩉᩣᨶᨣᩬᩁ ᨾᩦ​ᨸᩕᨩᩣᨠᩬᩁ​ᨶᩲ​ᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩺​ᨾᩮᩬᩥᨦ​​ᨩᩣ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥᨦ 960,906 ᨤᩫ᩠ᨶ (ᨻ.ᩆ. 2553) ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᨩ᩠ᨿᨦ​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨸᩫ᩠ᨠ​ᨣᩕᩬᨦ​ᩋᩬᨠ​ᨸᩮ᩠ᨶ 25 ᩋᩣᩴᨽᩮᩬᩥ ᨯ᩠ᩅᩰ᩠ᨿ​ᨾᩦᩋᩣᩴᨽᩮᩬᩥ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨩ᩠ᨿᨦ​​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩆᩪᨶ᩠ᨿ᩺​ᨠᩖᩣ᩠ᨦ​ᨡᩬᨦ​ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ ᨻ.ᩆ. 2552 ᨾᩦ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨧᩢ᩠ᨯ​ᨲᩢ᩠᩶ᨦᩋᩣᩴᨽᩮᩬᩥ​ᨠᩃ᩠ᨿᩣᨱᩥ​ᩅᨯ᩠ᨰᨶᩣᨸᩮ᩠ᨶ​ᩋᩣᩴᨽᩮᩬᩥ​ᩃᩣᩴᨯᩢ᩠ᨷ​ᨴᩦ᩵ 25 ᨡᩬᨦ​ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ ᩃᩯ​ᩃᩣᩴᨯᩢ᩠ᨷ​ᨴᩦ᩵ 878 ᨡᩬᨦ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ ᨪᩥ᩠᩵ᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩋᩣᩴᨽᩮᩬᩥ​ᩃ᩵ᩣᩈᩩᨯ​ᨡᩬᨦ​ᨴᩱ᩠ᨿ

ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᨩ᩠ᨿᨦ​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵​ᨾᩦ​ᨷᩕᩅᩢᨲ᩠ᨲᩥᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺​ᩋᩢ᩠ᨶ​ᨿᩣ᩠ᩅ​​ᨶᩣ᩠ᨶ ᨣᩮᩥ᩠ᨿ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​​ᩉᩖ᩠ᩅᨦ​ᨡᩬᨦᩋᩣᨱᩣᨧᨠᩕ​ᩃ᩶ᩣᨶ᩠ᨶᩣᨲᩯ᩵​ᨷᩰᩁᩣ᩠ᨱ ᨾᩦ "ᨣᩤᩴ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩺" ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨽᩣᩇᩣ​ᨴᩬ᩶ᨦ​ᨳᩥ᩠᩵ᨶ ᨾᩦ​ᩑᨠ​ᩃᨠ᩠ᩇᨱ​ᨨᨻᩕᩰᩬᩡ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨴᩢ᩠᩶ᨦᨴ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨷᩕᨻᩮᨱᩦ​ᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺ ᩓ​ᨾᩦ​ᩉᩯ᩠᩵ᨦ​​ᨴᩬ᩵ᨦ​ᨴ᩠ᨿ᩵ᩅ​ᨧᩣᩴᨶ᩠ᩅᩁ​ᨾᩣ᩠ᨠ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᩁᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᩅᩣ᩠ᨦ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨶᨣᩬᩁ​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᩈᨣ᩠ᨣ᩺ ᩓ​ᨯᩱ᩶​ᩁᩢ᩠ᨷ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨸᩕᨠᩣ᩠ᩆ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᩈᨣ᩠ᨣ᩺ᨡᩬᨦ​ᩃᩰ᩠ᨠ​ᨴᩣ᩠ᨦ​ᨴ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᩉᨲ᩠ᨳ᩠​ᨠᨾ᩠ᨾ᩺ᩓ​ᩆᩥᩃ᩠ᨸ​ᨻᩧ᩠᩶ᨶ​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ[1] ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨸᩦ ᨻ.ᩆ. 2560 ᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷᨶ᩠ᨶ​ᨠᩣᩴᩃᩢ᩠ᨦ​ᨻᩥᨧᩣᩁ᩠ᨱᩣ​ᩈᨾᨣ᩠ᨣ᩺​ᨾᩮᩬᩥᨦᨾᩁᨴᨠ​ᩃᩰ᩠ᨠᨧᩣ᩠ᨠ​ᩋᩰ᩠ᨦᨠᩣ᩠ᩁᨿᩪᨶᩮᩈ᩠ᨠᩮᩣ[2] ᨩ᩠ᨿᨦ​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨳᩨᨸᩮ᩠ᨶ​ᩆᩪᨶ᩠ᨿ᩺์​ᨠᩖᩣ᩠ᨦ​ᨯ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨯᩣᩁᩣᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺์​ᨡᩬᨦ​ᩋᩮᨪ᩠ᨿᩮ​ᨲᩅᩢᨶᩋᩬᨠ​ᨨ᩠ᨿᨦ​ᨲᩲ᩶[3] ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨲᩢ᩠᩶ᨦ​ᨡᩬᨦᩉᩬᩴ​ᨯᩪᨯᩣ᩠ᩅ​ᩉᩯ᩠᩵ᨦ​ᨩᩣᨲᩥᩏᨴ᩠ᨿᩣ᩠ᨶᨯᩣᩁᩣᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺์​ᩉᩯ᩠᩵ᨦ​ᨩᩣᨲᩥ

  1. https://en.unesco.org/news/64-cities-join-unesco-creative-cities-network
  2. UNESCO Creative City Network, ᨯᩰᩫ᩠ᨿ creativechiangmai.com
  3. ᩈ᩠ᨴᩕ᩺. ᨯᩮᩥ᩠ᨶ​ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ​ᩏᨴ᩠ᨿᩣ᩠ᨶᨯᩣᩁᩣᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺์​​​ᨴᩦ᩵​ᨩ᩠ᨿᨦ​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵ ᩉ᩠ᩅᩢᨦ​ᨶᩣᩴ​ᨴᩱ᩠ᨿ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨹᩪ᩶ᨶᩣᩴᨯᩣᩁᩣᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺์ᩋᩣᨪ᩠ᨿᨶ