Wp/nod/ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nod(Redirected from Wp/nod/ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵)
Wp > nod > ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵
ᨹᩯ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᨵᩱ᩠ᨿᨶᩮ᩠᩶ᨶᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵
ᨻᩕᨵᩣ᩠ᨲᩩᨯᩬ᩠ᨿᩈᩩᨴᩮᨻᩛ᩺ ᨸᩮ᩠ᨶᩈᩣᩈᨶᩈᨳᩣ᩠ᨶ ᩓᩈᩢᨬ᩠ᨬᩃᩢᨠ᩠ᨡᨱ᩺ᨴᩦ᩵ᩈᩣᩴᨤᩢ᩠ᨬ ᨡᩬᨦᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵
ᨹᩯ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩺ᩋᩣᩴᨽᩮᩬᩥᨡᩬᨦᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵

ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦ​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵ ᨸᩮ᩠ᨶᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨶᩧ᩠᩵ᨦ​ᨶᩱᨽᩣ᩠ᨣ​ᩉᩖᩮᩬᩥᩋᨡᩬᨦᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ​ᨵᩱ᩠ᨿ ᨾᩦᨡ᩠ᨶ᩻ᩣ᩠ᨯᨻᩨ᩠᩶ᨶᨴᩦ᩵ᨷᩕᨾᩣ᩠ᨱ ᪂᪀,᪁᪀᪇ ᨲᩣᩁᩣ᩠ᨦᨠᩥᩃᩰᨾᩮᨲᩕ᩺[1] ᨶᩢ᩠ᨷᩅᩤ᩵ᩉ᩠ᨿᩱ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᩋᩢ᩠ᨶᨯᩢ᩠ᨷ ᪂ ᨡᩬᨦ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ ᪨᪨ ᨾᩦᨷᩕᨩᩣᨠᩬᩁ ᪁.᪇᪆ ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨤᩫ᩠ᨶ[2] ᨶᩢ᩠ᨠᨸᩮ᩠ᨶᩋᩢ᩠ᨶᨯᩢ᩠ᨷ ᪅ ᨡᩬᨦᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ᪨᪨ ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵ᨷᩯ᩠᩵ᨦᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩺ᨠᩣ᩠ᩁᨸᩫ᩠ᨠᨣᩕᩬᨦᨸᩮ᩠ᨶ ᪂᪅ ᩋᩣᩴᨽᩮᩬᩥ ᨾᩦ​ᩋᩣᩴᨽᩮᩬᩥ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵​ᨸᩮ᩠ᨶᨧᩩᨯᩆᩪᨶ᩠ᨿ᩺ᨠᩖᩣ᩠ᨦᨡᩬᨦᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ ᨤᩫ᩠ᨶᨶᩱᨻᩨ᩠᩶ᨶᨳᩥ᩠᩵ᨶᨧᩢᩁ᩶ᩬᨦᨠᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ « ᩅ᩠ᨿᨦᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵ » ᪨᪨ ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵ᨾᩦᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩺ᨲᩥ᩠ᨯᨲᩬᩴ᩵ᨴᩥ᩠ᩈᨲᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠᨨ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋᨠᩢ᩠ᨷᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ ᨴᩥ᩠ᩈᨲᩱ᩶ᨠᩢ᩠ᨷᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᩃᨻᩪᩁᩓᩃᩣᩴᨻᩣ᩠ᨦ ᨴᩥ᩠ᩈᨲᩅᩢ᩠ᨶᨲᩫ᩠ᨠᨨ᩠ᨿᨦᨲᩱ᩶ᨠᩢ᩠ᨷᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨲᩣ᩠ᨠ ᨴᩥ᩠ᩈᨲᩅᩢ᩠ᨶᨲᩫ᩠ᨠᨠᩢ᩠ᨷᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨾᩯ᩵ᩁᩬ᩵ᨦᩈᩬᩁ ᩓ ᨴᩥ᩠ᩈᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩁᩢᨭᩛ᩺ᨨᩣ᩠ᨶ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ​ᨽᨾ᩵ᩣ ᪨᪨

᪥ ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᨦᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵ᨾᩦᨷᩅᩢᨲ᩠ᨲᩥᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺ᨴᩦ᩵ᨾᩮᩥ᩠ᨶᨶᩣ᩠ᨶ ᨣᩮᩥ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨾᩮᩬᩥᨦᩉᩖ᩠ᩅᨦᨡᩬᨦᩋᩣᨱᩣᨧᩢᨠ᩠ᨠ᩺ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ ᪨᪨ ᨾᩦᨽᩣᩈᩣᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦᩁᩂᨽᩣᩈᩣᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨽᩣᩈᩣ​ᨴᩦ᩵​ᨤᩫ᩠ᨶᨻᩨ᩠᩶ᨶᨳᩥ᩠᩵ᨶᨩᩱ᩶ᩋᩪ᩶ᨧᩤᨠᩢ᩠ᨶ᪨᪨ ᨾᩦᨷᩤᩅᩮᨱᩦᩓᩅᩢᨯ᩠ᨰᨶᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺ᨴᩦ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᩑᨠᩃᩢᨠ᩠ᨡᨱ᩺ ᩓᨿᩢ᩠ᨦᨾᩦᩈᨳᩣ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩋᩯ᩠᩵ᩅᨶᩢ᩠ᨠᩉᩖᩣ᩠ᨿᨴᩦ᩵ ᪨᪨

ᨷᩅᩢᨲ᩠ᨲᩥᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺[edit | edit source]

᪥ ᩅ᩠ᨿᨦᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵ᨶᩦ᩶ ᨶᩱᨲᩣᩴᨶᩣ᩠ᨶᨻᩨ᩠᩶ᨶᨾᩮᩬᩥᨦᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵ᩁ᩶ᩬᨦᩅᩤ᩵ ᨶᩫᨻᩛᨷᩩᩁᩦᩈᩕᩦᨶᨣᩬᩁᨻᩥᨦ᩠ᨣ᩺ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵[3][4] ᪨᪨​ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨾᩢ᩠ᨦᩁᩣ᩠ᨿᨯᩱ᩶ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦᨸᩖᩯᨦᨡᩧ᩠᩶ᨶᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ ᪁᪂ ᨾᩮᩇᩣᨿᩢ᩠ᨶ (ᨷᨭᩥᨴᩥ᩠ᨶᨧᩪᩃ᩠ᨿᨶ) ᩁᩂ ᪁᪉ ᨾᩮᩇᩣᨿᩢ᩠ᨶ (ᨷᨭᩥᨴᩥ᩠ᨶᨠᩕᩥᨠᩬᩴᩁ᩠ᨿᨶ) ᨸᩦ ᨣ.ᩈ.᪁᪂᪉᪆ (ᨻ.ᩈ.᪁᪈᪃᪉) ᪨᪨[5]

᪥ ᨲᩯ᩵ᨠᩬ᩵ᩁᨶᩢ᩠᩶ᨶ ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵ᨾᩦᨮᩣᨶᨸᩮ᩠ᨶᨾᩮᩬᩥᨦᩉᩖ᩠ᩅᨦᨡᩬᨦᩁᩣᨩᩋᩣᨱᩣᨧᩢᨠ᩠ᨠ᩺ᨶᨣᩬᩁᩁᩢᨭᩛ᩺ᩍᩔᩁ ᨩᩨ᩵ᩅ᩵ᩤᩋᩣᨱᩣᨧᩢᨠ᩠ᨠ᩺ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ ᩀᩪ᩵ᨲᩱ᩶ᩋᩣᩴᨶᩣ᩠ᨧ​ᨸᩫ᩠ᨠ​ᨣᩕᩬᨦ​ᨡᩬᨦᩁᩣᨩᩅᩫᨦ᩠ᩈ᩺ᨾᩢ᩠ᨦᩁᩣ᩠ᨿ​ᨾᩮᩥ᩠ᨶ ᪂᪆᪁ ᨸᩦ (ᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ ᨣ.ᩈ.᪁᪂᪉᪆–᪁᪅᪅᪈) ᪨᪨ ᩃ᩠ᩅ᩵ᨦᨾᩣᨸᩦ ᨣ.ᩈ.᪁᪅᪅᪈ (ᨻ.ᩈ.᪂᪁᪀᪁) ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵ᨧᩧ᩠᩵ᨦᨲᩫ᩠ᨠᨸᩮ᩠ᨶᨾᩮᩬᩥᨦᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨡᩬᨦ​ᩋᩣᨱᩣᨧᩢᨠ᩠ᨠ᩺​ᩉᩫᨦ᩠ᩈᩣᩅᨯᩦ ᩀᩪ​ᨲᩱ᩶​ᨸᩫ᩠ᨠ​ᨣᩕᩬᨦ​ᨡᩬᨦ​ᨧᩮᩢ᩶ᩣᨷᩩᩁᩮ᩠ᨦᨶᩬᨦ ᪨᪨ ᨲᩯ᩵ᩉᩢ᩠᩶ᨶᨾᩣ ᨩ᩠ᨿᨦᨧᩧ᩠᩵ᨦᩀᩪ᩵ᨲᩱ᩶ᩋᩣᩴᨶᩣ᩠ᨧᨽᨾ᩵ᩣᨳᩮᩥ᩠ᨦᩈᩬᨦᩁ᩶ᩬ᩠ᨿᨸᩦ ᪨᪨ ᨲᩕᩣ᩠ᨷᨧᩫ᩠ᨶᩈ᩠ᨾᩱ᩠᩻ᨿᨵᩫ᩠ᨶᨷᩩᩁᩦ ᨧᩮᩢ᩶ᩣᨠᩣᩅᩥᩃ​ᩓ​ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨧ᩵ᩤᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ (ᨷᩩᨬᨾᩣ) ᨯᩱ᩶ᩁ᩠᩵ᩅᨾᨠᩢ᩠ᨶᨼᩨ᩠᩶ᨶᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨡᩢ᩠ᨷᩃᩱ᩵ᨽᨾ᩵ᩣᩋᩬᨠᨧᩣ᩠ᨠᨾᩮᩬᩥᨦᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵ᩓᨩ᩠ᨿᨦᩈᩯ᩠ᨶᨯᩱ᩶ ᩓ᩠ᩅ​ᨧᩧ᩠᩵ᨦ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᩈ᩠ᩅ᩻ᩣᨾᩥᨽᩢᨠ᩠ᨯᩥ᩺​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩈ᩠ᨿ᩻ᩣ᩠ᨾ ᨧᩧ᩠᩵ᨦ​​ᨸᩖ᩠᩵ᨿᩁ​​ᨩᩨ᩵​​ᨾᩮᩬᩥᨦ​​ᨸᩮ᩠ᨶ ᨾᩮᩬᩥᨦᩁᨲ᩠ᨲᨶᨲᩥᩴᩈᩣᩋᨽᩥᨶᩅᨷᩩᩁᩦ[6][7] ᨲᩢ᩠᩶ᨦᩉᩢ᩠᩶ᨶᨾᩣᨾᩮᩬᩥᨦᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵ᨧᩧ᩠᩵ᨦᩀᩪ᩵ᨲᩱ᩶ᨸᩫ᩠ᨠᨣᩕᩬᨦᨡᩬᨦᩈ᩠ᨿ᩻ᩣ᩠ᨾ᪨᪨

᪥ ᩃ᩠ᩅ᩵ᨦᨾᩣᩈ᩠ᨾᩱ᩠᩻ᨿᩁᩢᨲ᩠ᨲᨶᨠᩮᩣᩈᩥᨶ᩠ᨴᩕ᩺ ᨻᩕᨷᩣ᩠ᨴᩈᩫ᩠ᨾᨯᩮ᩠ᨧᨻᩕᨻᩩᨴ᩠ᨵᨿᩬᨯᨼ᩶ᩣᨡᩩᩊᩣᩃᩰᩫ᩠ᨠᨾᩉᩣᩁᩣ᩠ᨩ ᨯᩱ᩶ᩈᨳᩣᨷᨶᩣᨧᩮᩢ᩶ᩣᨠᩣᩅᩥᩃ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨻᩕᨧᩮᩢ᩶ᩣ​ᨷᩕᨴᩮᩆ​ᩁᩣ᩠ᨩ​ᨸᩫ᩠ᨠ​ᨣᩕᩬᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶᨧᩮᩢ᩶ᩣᩉᩖ᩠ᩅᨦᨾᩮᩬᩥᨦᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵ ᨻᩕᨶᩣ᩠ᨾᩅ᩵ᩤ ᨻᩕᨷ᩠ᩅᩫᩁᩫ᩠ᨾᩁᩣᨩᩣᨵᩥᨷᨯᩦ ᪨᪨ ᨲᩢ᩠᩶ᨦᩉᩢ᩠᩶ᨶᨾᩣ ᨷᩢ᩠ᨶᨯᩣᨧᩮᩢ᩶ᩣᨶᩣ᩠ᨿᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋᩈᩣ᩠ᨿᨧᩮᩢ᩶ᩣᨠᩣᩅᩥᩃᨣᩴ​ᨯᩱ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨧᩮᩢ᩶ᩣ​ᩉᩖ᩠ᩅᨦ​ᨠᩥ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥᨦᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵ᩓᩉ᩠ᩅᩫᨾᩮᩬᩥᨦᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣᨴᩘ᩠ᩃᩣ᩠ᨿ ᨸᩮ᩠ᨶᩁᩣᨩᩅᩫᨦ᩠ᩈ᩺ᨩᩨ᩵ᩅ᩵ᩤ ᩁᩣᨩᩅᩫᨦ᩠ᩈ᩺ᨧᩮᩢ᩶ᩣᨧᩮᩢ᩠ᨯᨲᩫ᩠ᨶ᪨᪨

᪥ ᩃ᩠ᩅ᩵ᨦᨾᩣᩈ᩠ᨾᩱ᩠᩻ᨿᨻᩕᨷᩣ᩠ᨴᩈᩫ᩠ᨾᨯᩮ᩠ᨧᨻᩕᨧᩩᩊᨧᩬᨾᨠᩖᩮᩢ᩶ᩣᨧᩮᩢ᩶ᩣᩀᩪ᩵ᩉ᩠ᩅᩫ ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨷᨭᩥᩁᩪᨷ᩺ᨠᩣ᩠ᩁᨸᩫ᩠ᨠᨣᩕᩬᨦᩉ᩠ᩅᩫᨾᩮᩥᩬᨦᨷᩕᨴᩮᩆᩁᩣ᩠ᨩ ᨠᩮᩥ᩠ᨭᩁᨷᩫ᩠ᨷᨾᩫᨱ᩠ᨯᩫᩃᨴᩮᩆᩣᨽᩥᨷᩣ᩠ᩃ ᩃᩮᩥ᩠ᨠ​ᨲᩣᩴᩉ᩠ᨶᩯ᩵ᨧᩮᩢ᩶ᩣᩉᩖ᩠ᩅᨦᨠᩥ᩠ᨶᨾᩮᩥᩬᨦ᪨᪨ ᨾᩮᩬᩥᨦᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵ᨣᩴᨯᩱ᩶ᨾᩦᨮᩣᨶᨸᩮ᩠ᨶᩉᩫ᩠ᩅᨾᩮᩬᩥᨦᩑᨠ᩺ᨡᩬᨦᨾᩫᨱ᩠ᨯᩫᩃᨻᩣᨿᩢ᩠ᨻ ᨾᩦᨡ᩶ᩣᩉᩖ᩠ᩅᨦᨴᩮᩆᩣᨽᩥᨷᩣ᩠ᩃᨸᩫ᩠ᨠᨣᩕᩬᨦ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᨧᩮᩢ᩶ᩣᩉᩖ᩠ᩅᨦᨾᩦᨮᩣᨶᨨᨻᩕᩰᩬᩡᨯ᩶ᩣ᩠ᨶᨻᩥᨵᩦᨠᩣ᩠ᩁ ᨷᩜᩦᩋᩣᩴᨶᩣ᩠ᨧᨴᩯ᩶ᩓ᩠ᩅ ᪨᪨ ᩃ᩠ᩅ᩵ᨦᨾᩣᨸᩦ ᨣ.ᩈ.᪁᪉᪃᪃ (ᨻ.ᩈ.᪂᪄᪇᪆) ᩉᩖᩢᨦᨸᩖ᩠᩵ᨿᩁᨠᩣ᩠ᩁᨸᩫ᩠ᨠᨣᩕᩬᨦᨸᩮ᩠ᨶᨷᩕᨩᩣᨵᩥᨷᨲᩱ᩠ᨿ ᨾᩦ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩃᩮᩥ᩠ᨠ​ᩁᨷᩫ᩠ᨷ​ᨾᩫᨱ᩠ᨯᩫᩃ​ᨴᩮᩆᩣᨽᩥᨷᩣ᩠ᩃ ᩓᩃᩮᩥ᩠ᨠᨠᩣ᩠ᩁᩈᩨ᩠ᨷᨲᩣᩴᩉ᩠ᨶᩯ᩵ᨦᨧᩮᩢ᩶ᩣᩉᩖ᩠ᩅᨦ ᪨᪨ ᨧᩮᩢ᩶ᩣᩉᩖ᩠ᩅᨦᨾᩮᩬᩥᨦᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵ᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩺ᩈᩩᨯᨴ᩶ᩣ᩠ᨿᨤᩨ ᨧᩮᩢ᩶ᩣᨠᩯ᩠᩶ᩅᨶᩅᩁᩢᨭᩛ᩺ ᪨᪨ ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵​ᨧᩧ᩠᩵ᨦ​ᨾᩦ​ᨮᩣᨶᨸᩮ᩠ᨶᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵ ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᩋᩨ᩠᩵ᨶᨶᩱᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᨵᩱ᩠ᨿ ᨾᩦᨹᩪ᩶ᩅ᩵ᩤᩁᩣᨩᨠᩣ᩠ᩁᨸᩮ᩠ᨶᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᨸᩫ᩠ᨠᨣᩕᩬᨦ ᨲᩢ᩠᩶ᨦᩉᩢ᩠᩶ᨶᨾᩣᨳᩮᩥ᩠ᨦᨷᩢ᩠ᨯᨯ᩠᩵ᨿᩅᨶᩦ᩶ ᪨᪨

ᨽᩪᨾᩥᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺[edit | edit source]

᪥ ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵ (ᩋᩣᩴᨽᩮᩥᩬᨾᩮᩬᩥᨦ) ᩀᩪ᩵ᨴᩦ᩵ᩃᨲᩥᨧᩪᨯ ᪁᪈ ᩋᩫᨦ᩠ᩆᩣᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ᪨ ᩃᩬᨦᨲᩥᨧᩪᨯ ᪉᪈ ᩋᩫᨦ᩠ᩆᩣᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠ᪨ ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈᩪᨦᩃᩩᨠᩁᨯᩢ᩠ᨷᨶ᩶ᩣᩴᨴᩃᩮ ᪃᪁᪀ ᨾᩮᨲᩕ᩺ ᪨ ᩃ᩠ᩅᨦ​ᨠ᩠ᩅ᩶ᩣ᩠ᨦᩃᩩᨠᨴᩥ᩠ᩈᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠᨹᩫ᩠ᨯᨴᩥ᩠ᩈᩅᩢ᩠ᨶᨲᩫ᩠ᨠ ᪁᪃᪈ ᨠᩥᩃᩰᨾᩮᨲᩕ᩺ ᪨ ᩃ᩠ᩅᨦᨿᩣ᩠ᩅᩃᩩᨠᨴᩥ᩠ᩈᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋᨹᩫ᩠ᨯᨴᩥ᩠ᩈᨲᩱ᩶ ᪄᪂᪈ ᨠᩥᩃᩰᨾᩮᨲᩕ᩺ ᪨ ᨠᩖᩱᩃᩩᨠᨣᩕᩩᨦᨴᩮ᩠ᨻᨾᩉᩣᨶᨣᩬᩁ ᪆᪉᪆ ᨠᩥᩃᩰᨾᩮᨲᩕ᩺ ᪨᪨[8]

ᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩺ᨸᩫ᩠ᨠᨣᩕᩬᨦ[edit | edit source]

᪥ ᨷᩢ᩠ᨯᨯ᩠᩵ᨿᩅᨶᩦ᩶ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩱ᩵ᨷᩯ᩠᩵ᨦᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩺ᨠᩣ᩠ᩁᨸᩫ᩠ᨠᨣᩕᩬᨦᨸᩮ᩠ᨶ ᪂᪅ ᩋᩣᩴᨽᩮᩬᩥ ᪂᪀᪄ ᨲᩣᩴᨷᩫ᩠ᩃ ᪂,᪀᪆᪆ ᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ ᨯᩢ᩠᩵ᨦᨶᩦ᩶

ᩃᩣᩴᨯᩢ᩠ᨷ ᨩᩨ᩵ᩋᩣᩴᨽᩮᩬᩥ ᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᩁᩰᨾᩢ᩠ᨶ ᨧᩣᩴᨶ᩠ᩅᩁᨲᩣᩴᨷᩫ᩠ᩃ ᨷᩕᨩᩣᨠᩬᩁ
(ᨸᩦ ᪂᪀᪁᪈)[2]
ᨡ᩠ᨶ᩻ᩣ᩠ᨯᨻᩨ᩠᩶ᨶᨴᩦ᩵
(ᨲᩁ.ᨠᨾ.)
ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨶᩣᩉ᩠ᨶᩯ᩶ᩁ
(ᨤᩫ᩠ᨶ/ᨲᩁ.ᨠᨾ.)
ᩁᨿᩉ᩵ᩣ᩠ᨦᩃᩩᨠᩋᩣᩴᨽᩮᩬᩥᨾᩮᩬᩥᨦ

(ᨠᨾ.)

1 ᨾᩮᩬᩥᨦᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵ Mueang Jiang Mai 16 234,870 152.36 1,541.55 -
2 ᨧᩬᨾᨴᩬᨦ Jom Tong 6 66,729 712.3 93.68 59
3 ᨾᩯ᩵ᨧᩯ᩠᩵ᨾ Mae Jaem 7 60,180 2,686.57 22.40 123
4 ᨩ᩠ᨿᨦᨯᩣ᩠ᩅ Jiang Dao 7 93,128 1,882.08 49.48 71
5 ᨯᩬ᩠ᨿᩈᨠᩮᩢ᩠ᨯ Doi Saket 14 73,220 671.28 109.08 19
6 ᨾᩯ᩵ᨲᩯ᩠ᨦ Mae Taeng 13 76,512 1,362.78 56.14 40
7 ᨾᩯ᩵ᩁᩥ᩠ᨾ Mae Him 11 94,260 443.63 212.47 16
8 ᩈᨾᩮᩥ᩠ᨦ Samoeng 5 23,737 898.02 26.43 49
9 ᨺᩣ᩠ᨦ Fang 8 119,635 888.16 134.70 152
10 ᨾᩯ᩵ᩋᩣ᩠ᨿ Mae Ai 7 78,423 736.7 106.45 170
11 ᨻᩖ᩶ᩣ᩠ᩅ Pao 11 48,882 1,148.19 42.57 101
12 ᩈᩢ᩠ᨶᨸ᩵ᩣᨴᩬᨦ San Pa Tong 11 75,233 178.19 422.21 22
13 ᩈᩢ᩠ᨶᨠᩣᩴᨻᩯ᩠ᨦ San Kampaeng 10 86,457 197.83 437.03 26
14 ᩈᩢ᩠ᨶᨪᩣ᩠ᨿ San Sai 12 134,574 285.02 472.16 10
15 ᩉᩣ᩠ᨦᨯᩫ᩠ᨦ Hang Dong 11 88,926 277.14 320.87 15
16 ᩁᩬᨯ Hot 6 43,930 1,430.38 30.71 88
17 ᨯᩬ᩠ᨿᨲᩮᩢ᩵ᩣ Doi Tao 6 27,404 803.92 34.09 124
18 ᩋᩫ᩠ᨾᨠᩬ᩠ᨿ Omkoi 6 63,224 2,093.83 30.20 177
19 ᩈᩣᩁᨻᩦ Salapi 12 84,626 97.46 868.32 12
20 ᩅ᩠ᨿᨦᩉᩯ᩠ᨦ Wiang Haeng 3 51,771 672.17 77.02 145
21 ᨩᩱ᩠ᨿᨷᩕᩣᨠᩣ᩠ᩁ Jai Pakan 4 46,517 510.85 91.06 129
22 ᨾᩯ᩵ᩅᩤ᩠ᨦ Mae Wang 5 31,827 601.22 52.94 37
23 ᨾᩯ᩵ᩋᩬᩁ Mae On 6 21,315 442.26 48.20 38
24 ᨯᩬ᩠ᨿᩉᩖᩬᩴ᩵ Doi Lo 4 25,919 260.13 99.64 46
25 ᨠᩢᩃ᩠ᨿᩣᨱᩥᩅᩢᨯ᩠ᨰᨶᩣ Galyani Vadhana 3 12,443 674.58 18.45 146
ᩁ᩠ᩅᨾᨠᩢ᩠ᨶ 204 1,763,742 20,107.06 87.72

ᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩥ᩠ᨦ[edit | edit source]

  1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ᩋᩬᨶᩃᩱᨶ᩼]. ᨡᩮᩢ᩶ᩣᨳᩮᩬᩥᨦᨯᩱ᩶ᩃᩩᨠ: [᪁] [ᨾ.ᨸ.ᨸ.]. ᨪᩰᩬᩡᨤᩫ᩠᩶ᨶᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ 18 ᨾᩮᩇᩣᨿᩫ᩠ᨶ 2010.
  2. 2.0 2.1 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน พ.ศ. 2563 [[|||กรมการปกครอง]]. ᨪᩰᩬᩡᨤᩫ᩠᩶ᨶᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ 7 ᨾᩮᩇᩣᨿᩫ᩠ᨶ 2021.
  3. ᨲᩣᩴᨶᩣ᩠ᨶᨻᩨ᩠᩶ᨶᨾᩮᩬᩥᨦᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵, ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ ᪄᪉
  4. ᨩᩨ᩵ᨡ᩠ᨿᩁᨲᩣ᩠ᨾᨴᩦ᩵ᨻᩫ᩠ᨷᨶᩲ ᨲᩣᩴᨶᩣᨻᩨ᩠᩶ᨶᨾᩮᩬᩥᨦᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵ ᨨᨷᩢ᩠ᨷᩅᩢ᩠ᨯᨻᩕᨦᩣ᩠ᨾ ᨧ.ᩈ.᪁᪂᪁᪆
  5. วันสถาปนาเมืองเชียงใหม่, หน้า 5
  6. ᨲᩣᩴᨶᩣ᩠ᨶᨻᩨ᩠᩶ᨶᨾᩮᩬᩥᨦᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵, ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ ᪁᪇᪆
  7. ᨩᩨ᩵ᨡ᩠ᨿᩁᨲᩣ᩠ᨾᨴᩦ᩵ᨻᩫ᩠ᨷᨶᩲ ᨲᩣᩴᨶᩣᨻᩨ᩠᩶ᨶᨾᩮᩬᩥᨦᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵ ᨨᨷᩢ᩠ᨷᩅᩢ᩠ᨯᨻᩕᨦᩣ᩠ᨾ ᨧ.ᩈ.᪁᪂᪁᪆
  8. สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่, บรรยายสรุปจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557. Archived 2016-08-16 at the Wayback Machine.