Wp/nod/ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨾᩢ᩠ᨦᩁᩣ᩠ᨿ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨾᩢ᩠ᨦᩁᩣ᩠ᨿ
ᨻᩕᨷ᩠ᩅᩫᩁᩫᨾ᩠ᨾᩁᩣᨩᩣᨶᩩᩈᩣᩅᩁᩦ᩠ᨿ᩼​ᨴᩦ᩵​ᩉ᩶ᩣᨿᩯ᩠ᨠ​ᨻᩬᩴ᩵ᨡᩩᩁ​ ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ ᨺᩦᨾᩨ​ᨸᩢ᩠᩶ᨶ​ᨡᩬᨦ​ᨷᨠᩬᩁ᩠ᨱ᩼​ ᩃᩮᩢ᩠ᨠᩈᩫ᩠ᨶ

ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨾᩢ᩠ᨦᩁᩣ᩠ᨿ[1] (ᨻ.ᩈ.᪁᪇᪈᪂-᪁᪈᪅᪄[1]) ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨠᩕᩈᩢ᩠ᨲ​ᩃ᩵ᩣᩴᨯᩢ᩠ᨷᨴᩦ᩵​ ᪂᪅​ ᩉᩯ᩠᩵ᨦ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᩉᩥᩁᩢᨬ᩠ᨬᨶᨣᩬᩁᨦᩮᩥ᩠ᨶᨿᩣ᩠ᨦ​ᨩ᩠ᨿᨦᩃᩣ᩠ᩅ᪩​ ᨯᩱ᩶​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨶᩢ᩠᩵ᨦ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᩈ᩠ᩅᩮᩥ᩠᩻ᨿ​ᩁᩣᨩ​ᩈᩫᨾ᩠ᨷᩢᨲᩥ᩼​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨸᩦ​ ᨻ.ᩈ.᪁᪈᪀᪂​᪩[1] ᨻᩕᩋᨦ᩠ᨣ᩼ᨯᩱ᩶​​ᨮᩣᨷᨶᩣ​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨸᩖᩯᨦ​ᨾᩮᩥᩬᨦ​ᩅᩱ᩶​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᩉᩯ᩠᩵ᨦ​ ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋᩅ᩵ᩤ​ ᨾᩮᩬᩥᨦᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ​ ᩅ᩠ᨿᨦᨠᩩᨾᨠᩣ᩠ᨾ​ ᩓ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵​ᨪᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᨻᩣ᩠ᨿ​ᩃᩪᩁ​ᨣᩴ​ᨯᩱ᩶​ᨠᩖᩣ᩠ᨿ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩆᩪᨶ᩠ᨿ᩼ᨠᩖᩣ᩠ᨦ​ᨡᩬᨦ​ᩋᩣᨱᩣᨧᩢᨠ᩠ᨠ᩼​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ᪩​ ᨧᩧ᩠᩵ᨦ​ᨶᩢ᩠ᨷ​ᩅ᩵ᩤ​ᨻᩕᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨷᨳᨾ​ᨠᩕᩈᩢ᩠ᨲ​ᨡᩬᨦ​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ᪩ [1]

ᨻᩕ᩠ᨿᩣ​ᨾᩢ᩠ᨦᩁᩣ᩠ᨿ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩃᩪᨠᨡᩬᨦᨴ᩶ᩣ᩠ᩅ​ᩃᩣ᩠ᩅᨾᩮ᩠ᨦ​ ᨠᩕᩈᩢ᩠ᨲ​ᩃ᩵ᩣᩴᨯᩢ᩠ᨷ​ᨴᩦ᩵​ ᪂᪄​ ᨡᩬᨦ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨦᩮᩥ᩠ᨶᨿᩣ᩠ᨦ​ ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨶᩣ᩠ᨦ​ᨴᩮᨻᩛ᩼ᨤᩣᩴᨡ᩵ᩣ᩠ᨿ​ ᩁᩣᨩᨵᩥᨯᩣ​ᨡᩬᨦ​ᨴ᩶ᩣ᩠ᩅ​ᩁᩩ᩵ᨦᨠᩯ᩠᩵ᨶᨪᩣ᩠ᨿ​ ᨠᩕᩈᩢ᩠ᨲ​ᨡᩬᨦ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨩ᩠ᨿᨦᩁᩩ᩵ᨦ​ᩈᩥ᩠ᨷᩈᩬᨦᨻᩢ᩠ᨶᨶᩣ᪩​ ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨻᩕᩁᩣᨩ​ᨷᩥᨲ᩠ᨲᩣ​ᩃᩣ᩠ᩅᨾᩮ᩠ᨦ​ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ᩈᩩᩁᨣᨲᨶᩲᨸᩦ​ ᨻ.ᩈ.᪁᪈᪀᪂​ ᨻᩕ᩠ᨿᨾᩢ᩠ᨦᩁᩣ᩠ᨿ​ᨣᩴ​ᨯᩱ᩶​ᨠᩥ᩠ᨶᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨲᩬᩴ᩵​ ᩓ​ᨻᩕ​ᩋᨦ᩠ᨣ᩼​ᨣᩴ​​ᨷᩕᩣᨳᨶᩣ​ᨴᩦ᩵​ᨧᩢ​ᩁ᩠ᩅᨾ​ᩐᩣ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᩍᩔᩁ​ᨴᩘ᩠ᩃᩣ᩠ᨿ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᨾᩣ​ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩋᩣᨱᩣᨧᩢᨠ᩠ᨠ᩼ᨯ᩠ᨿᩅ​​​ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᩁᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᩃᩩᨠ​ᨴᩥ᩠ᩈ​ᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ​ᨠᩬ᩵ᩁ​ᩓ᩠ᩅ​ᨣᩬ᩠᩵ᨿ​ᨡ᩠ᨿ᩻ᩣ᩠ᨿ​ᩃᩫ᩠ᨦ​​ᨻᩱ​ᩉᩣ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨶᩲ​ᨴᩥ᩠ᩈ​ᨲᩲ᩶᪩[1]

ᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩥ᩠ᨦ[edit | edit source]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 ประเสริฐ ณ นคร (2006). ประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด. กรุงเทพฯ: มติชน. p. 267. ISBN 9743236007.