Jump to content

Wp/nod/ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᩃᩣᩴᨻᩣ᩠ᨦ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nod
(Redirected from Wp/nod/ᩃᩴᩣᨻᩣ᩠ᨦ)
Wp > nod > ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᩃᩣᩴᨻᩣ᩠ᨦ

ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᩃᩴᩣᨻᩣ᩠ᨦ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᨶᩧ᩠᩵ᨦᨶᩲᨽᩣ᩠ᨣᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ​ᨡᩬᨦᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᨴᩱ᩠ᨿ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ​ᩓ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᩈᩴᩣᨣᩢ᩠ᨬ​ᨡᩬᨦ​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ​ᨲᩯ᩵​ᨷᩫ᩠ᩅᩁᩣ᩠ᨱ ᨾᩦ​ᨩᩨ᩵​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ​​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨩᩨ᩵ ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩅ᩵ᩤ ᨡᩮᩃᩣᨦ᩠ᨣᨶᨣᩬᩁᩃᩣᩴᨻᩣ᩠ᨦ, ᩅ᩠ᨿᨦ​ᩃᨣᩬᩁ, ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨶᨣᩬᩁ​ᩃᩢᨾᩛᩣ᩠ᨦ ᪨᪨

ᩁᩣᨩᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨽᩪᨾᩥᨽᩣ᩠ᨣ[edit | edit source]

ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ​​ᩃᩴᩣᨻᩣ᩠ᨦ​ᨾᩦ ᪁᪃ ᩋᩴᩣᨽᩮᩬᩥ ᪁᪀᪀ ᨲᩣᩴᨷᩫ᩠ᩃ ᩓ ᪈᪅᪅ ᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ ᨯᩢ᩠᩵ᨦᨶᩦ᩶

ᨴᩦ᩵ ᨩᩨ᩵ᩋᩣᩴᨽᩮᩬᩥ ᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᩁᩰᨾᩢ᩠ᨶ ᨧᩣᩴᨶ᩠ᩅᩁᨲᩣᩴᨷᩫ᩠ᩃ ᨧᩣᩴᨶ᩠ᩅᩁᨹᩪ᩶ᩋᩣᩆᩱ᩠ᨿ[1]
ᨾᩮᩬᩥᨦᩃᩣᩴᨻᩣ᩠ᨦ Mueang Lampang ᪁᪉ ᪂᪂᪃,᪁᪁᪆
ᨾᩯ᩵ᨾᩰᩬᩡ Mae Mo ᪃᪉,᪅᪈᪆
ᨠᩰᩬᩡᨤᩣ Ko Kha ᪅᪈,᪉᪅᪂
ᩈᩕᩮᩥ᩠ᨾᨦᩣ᩠ᨾ Soem Ngam ᪃᪀,᪅᪄᪆
ᨦᩣ᩠ᩅ Ngao ᪁᪀ ᪅᪃,᪃᪀᪀
ᨩᩯ᩵ᩉᩫ᩠᩵ᨾ Chae Hom ᪃᪈,᪆᪅᪉
ᩅᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ Wang Nuea ᪄᪃,᪅᪄᪈
ᨳᩮᩥ᩠ᨶ Thoen ᪅᪈,᪂᪉᪄
ᨾᩯ᩵ᨻᩕᩥ᩠ᨠ Mae Phik ᪁᪅,᪈᪈᪄
᪁᪀ ᨾᩯ᩵ᨵᩡ Mae Tha ᪁᪀ ᪅᪆,᪉᪄᪄
᪁᪁ ᩈᩫ᩠ᨷᨸᩣ᩠ᨷ Sop Pap ᪂᪆,᪈᪂᪈
᪁᪂ ᩉ᩶ᩣ᩠ᨦᨨᩢᨲ᩠ᨲ᩺ Hang Sat ᪅᪀,᪄᪂᪆
᪁᪃ ᨾᩮᩬᩥᨦᨻᩣ᩠ᨶ Mueang Pan ᪃᪂,᪈᪂᪈

ᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩺​ᨲᩥ᩠ᨯ​ᨲᩬᩴ᩵[edit | edit source]

  • ᨴᩥ᩠ᩈ​ᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ ᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵ ᨻᩕᨿᩣ᩠ᩅ
  • ᨴᩥ᩠ᩈᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠ ᨻᩕᨿᩣ᩠ᩅ ᨻᩖᩯ᩵ ᩈᩩᨡᩰᨴᩱ᩠ᨿ
  • ᨴᩥ᩠ᩈᨲᩲ᩶ ᨲᩣ᩠ᨠ ᩈᩩᨡᩰᨴᩱ᩠ᨿ
  • ᨴᩥ᩠ᩈᩅᩢ᩠ᨶᨲᩫ᩠ᨠ ᩃᨻᩪᩁ ᨩ᩠ᨿᨦ​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵ ᨲᩣ᩠ᨠ

ᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩥ᩠ᨦ[edit | edit source]

  1. จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดลำปาง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย