Wp/nod/ᩋᨴᩬᨾ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ᩋᨴᩬᨾ

ᩋᨴᩬᨾ (ᨠᩕᩦ᩠ᨠ: άτομον; ᨵᩱ᩠ᨿ: อะตอม; ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩧ᩠ᩈ: Atom) ᨸᩮ᩠ᨶᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼ᨷᩕᨠᩬᨷᨻᩨ᩠᩶ᨶᨮᩣ᩠ᨶᨡᩬᨦᩈᩈᩣ᩠ᩁ ᨾᩦᩈ᩠᩵ᩅᩁᨷᩕᨠᩬᨷᩈᩴᩣᨣᩢ᩠ᨬ ᨤᩨ ᨶᩧ᩠ᩅᨤᩖ᩠ᨿᩈ ᩋᩢ᩠ᨶᨾᩦᨻᩕᩰᨴ᩠ᩋᩁ ᩓ ᨶᩥ᩠ᩅᨴᩕ᩠ᩋᩁ ᩀᩪ᩵ᨴᩣ᩠ᨦᨶᩱ ᩓ᩠ᩅ ᨾᩦ ᩋᩦᩃᩮᩢ᩠ᨠᨴᩕᩬᩁ ᨹᩢ᩠ᨯᩅᩯ᩠ᨯᨶᩥ᩠ᩅᨤᩖ᩠ᨿᩈᨳᩯ᩠ᨾᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨶᩧ᩠᩵ᨦ ᩋᩧᩃᩮᩢ᩠ᨠᨴᩕᩬᩁᨾᩦᨷᩕᨧᩩᨸᩮ᩠ᨶᩃᩫ᩠ᨷ ᨻᩕᩰᨴᩬᩁᨾᩦᨷᩕᨧᩩᨸᩮ᩠ᨶᨷ᩠ᩅᨠ ᩈ᩠᩵ᩅᩁᨶᩧ᩠ᩅᨴᩕᩬᩁᨶᩢ᩠᩶ᨶᨷᩦ᩠ᨾᨷᩕᨧᩩ ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩖᩣ᩠ᨦᨴᩣ᩠ᨦᨼᩱᨼ᩶ᩣ ᩋᨴᩬᨾᩈ᩠᩵ᩅᩁᩉᩱ᩠᩵ᨿᨧᩢᨾᩦᨶᩥ᩠ᩅᨴᩕᩬᩁᩅᩮ᩠᩶ᨶᨲᩯ᩵ᩌᩱᨯᩕᩰᨧᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨶᩱᨶᩧ᩠ᩅᨤᩖ᩠ᨿᩈᨾᩦᨣ᩵ᩣᨻᩕᩰᨴᩬᩁᨴᩮᩢ᩵ᩣᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᪪᪪


ᩋᨴᩬᨾᨡᩬᨦᨵᩣ᩠ᨲᩩᩌᩦᩃ᩠ᨿ᩵ᨾ
ᩈᨳᩣᨶᩡᨻᩨ᩠᩶ᨶᨡᩬᨦᨵᩣ᩠ᨲᩩᩌᩦᩃ᩠ᨿ᩵ᨾ
ᨽᩣ᩠ᨻᩅᩤ᩠ᨯᨡᩬᨦᩋᨴᩬᨾᩌᩦᩃ᩠ᨿ᩵ᨾᩁᩮᩢᩣᨧᩢᩉᩢ᩠ᨶᩅ᩵ᩤᨾᩦᨶᩧ᩠ᩅᨤ᩠ᨿᩈᩈᩦᨩᩫᨾᩛᩪ ᩓ᩠ᩅ ᨣᩴᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨠᩕᨧᩣ᩠ᨿᨲᩫ᩠ᩅᨡᩬᨦᨺ᩶ᩣᩋᩧᩃᩮᩢ᩠ᨠᨴᩬᩁ ᩈᩦᨯᩴᩣ ᨶᩧ᩠ᩅᨤ᩠ᨿᩈᨡᩬᨦᩌᩦᩃ᩠ᨿ᩵ᨾ-᪔ ᨴᩢ᩠ᨦᨹᩮᩧ᩠ᨠᨡ᩠ᩅᩣᩉᩢ᩠᩶ᨶᨴᩦ᩵ᨴᩯ᩶ᨧᩢᩈᩴᩣᨯᩯ᩠ᨦᨯᩱ᩶ᨿᩣ᩠ᨠᩉᩮᩖᩧᩬᩋᨶᩦ᩶ ᨿ᩶ᩬᩁᩅ᩵ᩤᨾᩢ᩠ᨶᨾᩦᩈᩢᨱ᩠ᨮᩣ᩠ᨶᨾᩫ᩠ᨶ ᩃᩮᩧᩐᩣᨾᩣᩈᨯᩯ᩠ᨦᨲᩫ᩠ᨦᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨯᩱ᩶ᨩᩣ᩠ᨯᨯᩦ ᨴᩬᨾᩋᩨ᩠᩵ᨶ᩻ᩋᩣ᩠ᨧᨧᩢᨷᩴᨸᩮ᩠ᨶᨩᨶᩦ᩶ᨣᩴᨯᩱ᩶ ᨳᩯ᩠ᨷᩈᩦᨯᩴᩣᨴᩢ᩠ᨦᩃᩩ᩵ᨾᩉᩢ᩠᩶ᨶᩈᩯᨯ᩠ᨦᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨿᩣ᩠ᩅ ᪑ ᩋᩢ᩠ᨦᩈᨴᩕᩬᨾ ᩁᩂ ᪑᪐᪐ ᨻᩧᨤᩰᨾᩮᨲ᩠ᨲ᩼)
ᨷᩕᨽᩮ᩠ᨴ
ᩈᩧ᩠᩵ᨦᨴᩦ᩵ᨩᩮᩧ᩵ᩬᩋᩅ᩵ᩤᩉᩬ᩠ᨶ᩠᩶ᨿᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᨡᩬᨦᨵᩣ᩠ᨲᩩᨴᩣ᩠ᨿᨤᩮᨾᩦ
ᨣᩩᨱᩈᩫᨾᩝᨲᩧ
ᨾ᩠ᩅᩃ᩼ᩋᨴᩬᨾ: 1.67 x 10-27 ᨳᩮᩧ᩠ᨦ 4.52 x 10-25
ᨷᩕᨧᩩᨼᩱᨼ᩶ᩣ: ᩆᩩᨶ᩠ᨿ᩼ ᩁᩂ ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩖᩣ᩠ᨦᨴᩣ᩠ᨦᨼᩱᨼ᩶ᩣ, ᨳ᩶ᩣᩅᩤ᩵ᨾᩦᨷᩕᨧᩩᨧᩢᩁ᩶ᩬᨦᩅ᩵ᩤ ᩋᩱᩋᩬᩁ
ᨡ᩠ᨶᩣ᩠ᨯ᩻ᩈᩮ᩠᩶ᨶᨹ᩵ᩣᩆᩩᨶ᩠ᨿ᩼ᨠᩖᩣ᩠ᨦ : ᨲᩢ᩠᩶ᨦᨲᩯ᩵ 62 pm (ᩌᩦᩃ᩠ᨿ᩵ᨾ) ᨹᩯ᩠ᩅ 520 pm (ᨪᩦᨪ᩠ᨿ᩵ᨾ) (ᩁᩢᩔ᩠ᨾᩦᩋᨴᩬᨾᨡᩬᨦᨵᩣ᩠ᨲᩩ)
ᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨶᩬ᩠᩶ᨿᩉᩮᩖᩧᩬᩋᩋᨴᩬᨾ: ᩋᩧᩃᩮᩢ᩠ᨠᨴᩕᩬᩁ ᨶᩧ᩠ᩅᨤ᩠ᨿᩈ ᨴᩦ᩵ᨾᩦ ᨷᩕᩰᨴ᩠ᩋᩁᨶᩧ᩠ᩅᨴᩕ᩠ᩋᩁ ᩋᩢ᩠ᨯᩉᩯ᩠ᨶ᩶ᩁᩀᩪ᩵ᨴᩢ᩠ᨦᨶᩲ

ᨧᩴᩣᨶ᩠ᩅᩁᨷᩕᩰᨴᩬᩁᨧᩢᨸᩮ᩠ᨶᩑᨠᩃᩢᨠ᩠ᩇᨱ᩼ᨡᩬᨦᩋᨴᩬᨾ ᩁ᩶ᩬᨦᩅ᩵ᩤ ᩃᩮᨠ᩠ᨡ᩼ᩋᨴᩬᨾ ᩋᨴᩬᨾᨴᩦ᩵ᨾᩦᩃᩮᨠ᩠ᨡ᩼ᩋᨴᩬᨾᨴᩮᩢ᩵ᩣᨠᩢ᩠ᨶᨧᩢᨸᩮ᩠ᨶᨵᩣ᩠ᨲᩩᩀᩢ᩠᩵ᨦᨯ᩠ᨿᩅᨠᩢ᩠ᨶ ᩋᨴᩬ᩠ᨾᨡᩬᨦᨵᩣ᩠ᨲᩩᨯ᩠ᨿ᩠ᩅᨠᩢ᩠ᨶᨲᩯ᩵ᨾᩦᨧᩴᩣᨶ᩠ᩅᩁᨶᩧ᩠ᩅᨴᩕᩬᩁᨷᩴᨴᩮᩢ᩵ᩣᨠᩢ᩠ᨶᩁ᩶ᩬᨦᩅ᩵ᩤᨾᩢ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶ ᩋᩱᨪᩰᨳᩰ᩠ᨷ ᨠᩢ᩠ᨶ [1]

ᨣᩴᩣᩅ᩵ᩤᩋᨴᩬᨾᨶᩦ᩶ ᨾᩦᨲᩫ᩠᩶ᨶᨣᩮᩢ᩶ᩣᩃᩩᨠᨽᩣᩇᩣᨠᩕᩦ᩠ᩈᨣᩴᩣᩅ᩵ᩤ ἄτομος/átomos, α-τεμνω ᨸᩯᩖᨯᩱ᩶ᩅ᩵ᩤᨷᩯ᩠᩵ᨦᩯᩉ᩠ᨾᨷᩴᨯᩱ᩶ᩓ᩠ᩅ ᨴᩦ᩵ᨴᩯ᩶ᩉᩖᩢᨠᨠᩣ᩠ᩁᩁᩮᩧ᩵ᩬᨦᨷᩯ᩠᩵ᨦᨿᩯ᩠ᨠᩈᩣ᩠ᩁᩃᩫ᩠ᨦᨻᩱᨲᩧ᩠ᨠ᩻ᨶᩦ᩶ᨾᩦᨶᩢ᩠ᨠᨷᩕᩢᨩ᩠ᨬᩣᨩᩣ᩠ᩅᨻ᩠ᨦᨶᩮ᩠ᨯ᩠ᨿ ᩓ ᨩᩣ᩠ᩅ ᨩᩣ᩠ᩅᨠᩕᩦ᩠ᨠᨷᩫ᩠ᩅᩁᩣ᩠ᨱᨯᩱ᩶ᨣᩧ᩠ᨯᩅᩱ᩶ᨠ᩵ᩬᩁᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᩉᩢ᩠᩶ᨶᩉᩯ᩠ᨾ ᨣᩴᩣᨣᩧ᩠ᨯᨶᩦ᩶ᩀᩪ᩵ᨤᩫ᩠ᨶᩉᩖ᩵ᩣ᩠ᨿᨠᩢ᩠ᨷᨶᩢ᩠ᨠᨷᩕᩢᨩ᩠ᨬᩣᩉᩯ᩠ᨾᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨴᩦ᩵ᨩᩮᩧ᩵ᩬᩋᩅ᩵ᩤᩈᩈᩣ᩠ᩁᨶᩢ᩠᩶ᨶᨷᩯ᩠᩵ᨦᨿᩯ᩠ᨠᩃᩫ᩠ᨦᨻᩱᨯᩱ᩶ᨲᩧ᩠ᨠ᩻ ᨷᩦ᩠ᨾᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᨴᩦ᩵ᩈ᩠᩶ᨿᨦ ᨶᩱᨣᩕᩧᩈ᩠ᨲᩈᨲᩅᩢᩔ᩼ᨴᩦ᩵ ᪁᪇ ᨶᩢ᩠ᨠᨤᩮᨾᩦᨣᩴᨲᩢ᩠᩶ᨦᨣᩮᩢ᩶ᩣᩁᩬᨾᨣᩴᩣᨣᩧ᩠ᨯᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨶᩦ᩶ᩉᩮ᩠ᨿᩉᩲ᩠ᨾ᩵ ᨴᩮᩢ᩶ᩣᩈᨲᩅᩢᩔ᩼ᨴᩦ᩵ ᪂᪀ ᨳᩧᩮ᩠ᨦᨯᩱ᩶ᨾᩦᨶᩢ᩠ᨠᨼᩧᩈᩧᨠ᩠ᩈ᩼ᨴᩫ᩠ᨯᩃᩬᨦᨧᩫ᩠ᨶᨯᩱ᩶ᨡᩴ᩶ᩬᩈᩁᩩᨷᩅ᩵ᩤᩋᨴᩬᨾᨷᩕᨠᩬᨷᨡᩧ᩠᩶ᨶᨧᩣ᩠ᨠᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣᩉ᩠ᨶᩬ᩠᩶ᨿ ᨩᩨ᩠᩵ᩅᩣ ᩋᩧᩃᩮ᩠ᨠᩢᨴᩕᩬᩁ ᨷᩕᩰᨴᩬᩁ ᩓ ᨶᩧ᩠ᩅᨴᩕᩬᩁᩉᩯ᩠ᨾᨣᩴᩣ [2] [3]ᩑᨠᩈᩣ᩠ᩁᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩧ᩠ᨦ[edit | edit source]

  1. International Union of Pure and Applied Chemistry, Commission on the Nomenclature of Inorganic Chemistry, Nomenclature of Organic Chemistry - Recommendations 1990, Blackwell Scientific Publications, isbn: 0-08-022369-9, page, 35, Oxford.
  2. Microcosmos: From Leucippus to Yukawa
  3. Harrison (2003:123–139).