Wp/nod/ᨶᩣ᩠᩵ᨶ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ᨶᩣ᩠᩵ᨶ
Jump to navigation Jump to search

ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨶᩣ᩠᩵ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨶᩧ᩠᩵ᨦᨡ᩠ᩋᨦᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᨴᩱ᩠ᨿ ᨲᩢ᩠᩶ᨦᩀᩪ᩵ᨹᩣ᩠ᨠᨲᩅᩢ᩠ᨶᩋ᩠ᩋᨠᨡ᩠ᩋᨦᨽᩣ᩠ᨣᩉᩮ᩠ᨶᩧᩋᨲ᩠ᩋᩁᨷ᩠ᨶᩫ ᨧᩧ᩠᩵ᨦᨯᩱ᩶ᨩᩦ᩵ᩅ᩵ᩤᨯᩧ᩠ᨶᨯᩯ᩠ᨶᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣᨲᩅᩢ᩠ᨶᩋ᩠ᩋᨠ ᨹᩣ᩠ᨠᩉᩮ᩠ᨶᩧᩋᩓᨹᩣ᩠ᨠᨲᩅᩢ᩠ᨶᩋ᩠ᩋᨠᨲᩧ᩠ᨯᨠᩢ᩠ᨷᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᩃᩣ᩠ᩅ ᨾᩮᩧ᩠ᩋᨦᨶᩣ᩠᩵ᨶ ᩁᩂ ᨶᨶ᩠ᨴᨷᩩᩁᩦ ᨣᩮᩧ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨶᨣ᩠ᩋᩁᩁᩢᨮᨡ᩠ᩋᨦᨤᩫ᩠ᨶᨹᩮᩢ᩵ᩣᨶᩧ᩠᩵ᨦᨴᩦ᩵ᩁ᩠᩶ᩋᨦᩅ᩵ᩤᨠᩣ᩠ᩅ ᨲᩢ᩠᩶ᨦᨷ᩶ᩣ᩠ᨶᨾᩮᩧ᩠ᩋᨦᩀᩪ᩵ᩁᩧ᩠ᨾᨺᩢ᩠᩵ᨦᨶᩣᩴ᩶ᨶᩣ᩠᩵ᨶᨾᩣᩈᩨ᩠ᨷᨩᩮ᩠᩵ᨶᨷᩫ᩠ᩅᩁᩣ᩠ᨱ


จังหวัดนา่น เปนจังหวัดนึ่งของบรเทสไทย ตั้งยู่̱ผากตวันออกของภาคเหนึอตอรบน็ จึ่งได้ชี่ว่าดึนแดนล้านนาตวันออก ผากเหนึอแลผากตวันออกตึดกับบรเทสลาว เมึองนา่น รฤ นนทบุรี เคึยเปนนคอรรัฐของฅ็นเผั่านึ่งที่ร้องว่ากาว ตั้งบ้านเมึองยู่̱รึมฝั่งนาํ้นา่นมาสืบเช่นบ็วราณ