Wb/nia/Roma/2

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Roma
Wb > nia > Roma > 2

Fa'atulö dödö Lowalangi, lö ebua dödönia zambuana[edit | edit source]

I. 1 Andrö tebai öbu'a ba hulumö, ya'ugö ono niha, ha niha ndra'ugö sanguhuku awönia; hukumö ö'etu'ö, na öhuku danö bö'ö; faoma sa nilaumi, ya'ugö sanguhuku.[1] 2 Noa sa ta'ila, wa satulö wanguhuku Lowalangi solau si manö. 3 Ma öwai, aefa ndra'ugö ba huku andrö, nifatörö Lowalangi, ya'ugö niha, sanguhuku solau si manö, na no faoma nilaumi?[2] 4 Ma ö'ositengagö wa'abölö wa'ebua dödönia ba fanahania tödönia ba fa'ebolo dödönia, ba lö ö'ila, wa ifarou'ö ba wamalalini era-era fa'ebua dödö Lowalangi andrö?[3] 5 Ba ba wa'abe'e dödöu andrö ba ba wa lö edona'ö öfalalini gera-era dödöu, ba öhöna khöu wönu ba mbaŵa wönu andrö, ba mbaŵa wama'ele'ö fanguhuku satulö andrö, khö Lowalangi:[4] 6 idozigö dania niha wamasulöni bua-buara;[5] 7 ibe'e wa'auri si lö aetu ba zanau ölö ba mbua-bua si sökhi, wangalui lakhömi ba sumange ba fa lö tekiko, 8 ba ba zi lö atulö tödö, si lö molo'ö si duhu, solo'ö si lö atulö, ba fönu ba bakhu-bakhu dödö.[6] 9 Famakao ba fa'abu dödö ba niha fefu, samazökhi si lö sökhi, oföna ba niha Yehuda, ba ba Ndrawa Heleni göi.[7] 10 Ba lakhömi ba sumange ba fa'ohahau dödö ba zolau si sökhi, fefu, oföna ba niha Yehuda ba ba Ndrawa Heleni göi.[8] 11 Ba Lowalangi, ba lö'ö sa famaigi bawa niha.[9] 12 Ha wa'ato sa ita samazökhi horö, lö oroisa, ba tetibo göi, lö oroisa, ba ha wa'ato zamazökhi horö, si so oroisa, ba dali goroisa wanguhuku ya'ira.[10] 13 Tenga sa samondrongo oroisa zatulö föna Lowalangi, ha solo'ö oroisa niŵa'ö satulö.[11] 14 Ba na lalau niŵa'ö ba goroisa, to'ua ya'ira, niha baero, si lö oroisa, ba tobali oroisa ira khöra, ya'ira, si lö oroisa,[12] 15 tobali la'oroma'ö, wa no musura ba dödöra niŵa'ö ba goroisa andrö, ba fao wamaduhu'ö dödöra, awö wa faoma la'adu-adugö nawöra era-erara, ba he wa faoma labu'a-bu'a ba hulu nawöra.[13] 16 Oroma dania na luo ifahuku'ö dania Lowalangi khö Keriso Yesu zi tobini ba dödö niha, si mane niŵa'ögu, wangombakha turia somuso dödö andrö.[14]

Si so horö göi niha Yehuda[edit | edit source]

II. 17 Ba niha Yehuda ndra'ugö öŵa'ö, ba ödöna-döna ba goroisa, ba ösuno ndra'ugö ba khö Lowalangi.[15] 18 No aboto ba dödöu zomasi ia, no ötimba tödöu hezo zi sökhi, me no nifahaö ba goroisa ndra'ugö.[16] 19 öŵa'ö tödöu solohe tanga zau'a ndra'ugö, sohagaini si so ba zogömi-gömi,[17] 20 samamaha sambö era-era, samahaö iraono, si so dali wangila ba dali zi duhu, ba goroisa; 21 ba ya'ugö samahaö niha tanö bö'ö, ba hadia, lö öfahaö ndra'ugö? ya'ugö, sanguma'ö ba niha, böi managö, ba managö'ö?[18] 22 Sanguma'ö, böi mohorö, ba mohorö'ö? Sangogorofi adu, ba ö'anagöi ira ba gosali?[19] 23 ya'ugö, sanuno ya'ugö ba goroisa, ba ö'o'aya Lowalangi wanawö oroisa? 24 "Börö sa ami, wa tetandraŵaisi döi Lowalangi ba niha baero", itörö zi so ba zura.[20] 25 Moguna sa wamoto andrö, na ö'o'ö goroisa, ba na sanawö oroisa ndra'ugö, ba tobali botolö zi no muboto andrö khömö.[21] 26 Ba na itörö lala goroisa si lö muboto andrö, ba tenga no tobali amaedola zi no muboto mbotolö andrö khönia?[22] 27 Ba ihuku ndra'ugö dania si to'ua lö muboto, solo'ö oroisa andrö, ya'ugö andrö, sanawö oroisa, he no so zura, ba he no muboto ndra'ugö. 28 Tenga sa da'ö niha Yehuda, si no niha Yehuda wamaigi niha, ba tenga göi da'ö wamoto, ni'ila hörö, ba nösi niha.[23] 29 Ha si no niha Yehuda ba zi tobini ba famoto tödö, na dali Geheha; si tenga dali niŵa'ö ba zura. Na so zi manö, ba tenga nisuno niha, no nisuno Lowalangi.[24]

Famotokhi ba gahe[edit | edit source]

 1. Faigi 3:9–19; 14:10; SamII 12:5; Yoh 8:7
 2. Sin 50:16–22
 3. Luk 13:2 b.t.; FetII 3:9,15; Yud 4
 4. Yob 36, 13),
 5. Fam 22; Mat 16:27; KorII 5:10; Yer 17:10
 6. TesII 1:8 b.t.
 7. Luk 12:47,48; Mat 11:22
 8. Faigi 1:16
 9. MozV 10:17; HalZin 10:34
 10. Faigi 1:32; Yoh 5:45
 11. Yoh 1:22,25; Luk 10:25 b.t.; YohI 3:7
 12. Sin 147:20
 13. Faigi 1:19; Heb 8:10
 14. Mat 25:31; KorI 4:5; Sin 90:8
 15. Yes 58:2; Mikh 3:11
 16. Fil 1:10
 17. Mat 15:14
 18. Mat 5:23; 3:4; Sin 50:16 b.t.
 19. Yoh 8:9
 20. Yes 52:5; Hes 36:20–23
 21. Yer 4:4; KorI 7:19; MozV 10:16
 22. Kol 2:11; Gal 5:6
 23. Faigi 9:6 b.t.; Yoh 8:39
 24. MozV 30:6; Fil 3:3

Fabaliŵa lala[edit source]

Olayama Zura Roma: 12345678910111213141516

Amabu'ulali Sibohou: MataioMarekoLukaYohaneHalöŵö ZinengeRomaKorindro IKorindro IIGalatiaEfesoFilifiKoloseTesalonika ITesalonika IITimoteo ITimoteo IITitoFilemoHeberaioYakoboFetero IFetero IIYohane IYohane IIYohane IIIYudaFama'ele'ö

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö