Jump to content

Category:Wp/tzm/ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ

From Wikimedia Incubator

ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ ⵓⵎⵉ ⵎⵛⵓⵔ (ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ) ⵢⵉⵙⵎ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⴰⵛⴽⵓ, ⵎⴷⴷⵏ ⵓⵔ ⵜⵜ-ⵙⵙⵉⵏⵏ ⴰⵔⴰ ⴷⵉⵎⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵍⵀⴰⵏ. ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⵔ ⵏⵙⵙⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵖⴼ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ, ⵜⵜⵅⴰⵢⴰⵍⵏ-ⵜⵜ ⴷ ⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵢⵓⴳⴰⵔ ⵛⵛⵡⴰⵍ, ⵉⵎⴳⵓⵔⴰ (ⵡⴰⵔ) ⴰⴽⴽ ⴷ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ, ⴷ ⴰⴽⴰⵍ ⴽⴰⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵜⵜⵎⵜⵜⴰⵜⵏ ⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⵙⵉ ⵍⴰⵥ ⵢⵔⵏⵓ ⴳⵜⵏ (ⵜⵓⵇⵇⵜⵏ) ⴷⴳ-ⵙ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏⵏ, ⴷ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵍⵇⵍⵍⴰ ⵏ ⵛⵛⵉ ⴰⵏⴷⴰ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵉⴳⵍⵍⵉⵍⵏ. ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵎⴰⵛⵉ ⴰⵍⴰ ⴷ ⴰⵏⵛⵜ-ⴰ. ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⵜⵜⵛⵛⵓⵔ ⴷ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ, ⴷ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ, ⴷ ⵉⵍⵍ (ⵙⴰ) ⵏ ⵢⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏⵖ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⵏ (ⵀⵓⵎⴰⵏ), ⵢⴰⵍ ⵢⵉⵡⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⵉⵙ, ⵙ ⵢⴷⵍⵙ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ-ⵉⵙ. ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵡⵔⵄⴰⴷ ⵙⵙⵉⵏⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵏ ⴷⵉ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵏⵄ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴰⵢ ⵜⵏⵜ-ⵖⵔⵉⵏ ⵎⵔⵔⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ (ⵉⵍⴰⵇ) ⴰⴷ ⵢⵍⵉ. ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵡⵔⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⵙⵙⵉⵏⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴰⵏⵙⴰⵢⵏ (ⵜⵔⴰⴷⵉⵜⵉⵓⵏⵙ) ⴷ ⵢⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⴳⴷⵓⴷⵏ ⵎⵔⵔⴰ ⴰⵢ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵡⵔⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⴷ-ⵍⵇⵉⴹⵏ ⴰⵔⴰ ⵙⴳ-ⵙⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⵢⵏ ⵉⵏⵡⴰⵎⴽⵏ (ⵉⵎⴰⵄⵏⵏ), ⵜⴰⵎⵓⵙⵙⵏⵉ-ⵏⵙⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⴼⴼⵔⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴷⵍⵙⴰⵏ-ⵏⵙⵏ. ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵎⵉ ⴰⴽⴽⴰ ⴰⵔⴰ ⵜⴽⵛⵛⵎ ⵜⵜⵔⴰⵔⴰ ⵖⵔ ⵢⴰⵍ ⴰⵎⴽⴰⵏ, ⵖⵔ ⵢⴰⵍ ⴰⵅⵊⵉⴹ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵟⴰⵙ ⵙⴳ ⵢⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵔⵓⵃⵓⵢⵏ ⴰⵏⵙⴰⵢⵏ ⴷ ⵢⵉⴷ ⵍⵙⴰⵏ-ⵏⵙⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⵖⴼ ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵔⵔⵏ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ/ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵖ-ⵏⵙⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵢⴰ ⵓⵇⴱⵍ ⵎⴰ ⵢⵣⵔⵉ ⵓⴽⵓⴷ. ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⴼⴽⴰ-ⴷ ⴰⵟⴰⵙ ⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ, ⴰⵎⴰ ⵙ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ-ⵢⵉⵏⵙ, ⴰⵎⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵜⵙⵄⴰ ⴷ ⵛⵛⵉ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⴰⴽⴰⵍ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵎⴷⴰⵏⵏ. ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵓⵔ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵇⵇⵏⵏ (ⵎⴷⵍⵏ) ⵎⴷⴷⵏ ⴰⵍⵍⵏ-ⵏⵙⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⵢⴰ. ⵅⴰⵙ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵍⴱⴰⵟⵍ-ⵏⵏⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⵅⴷⵎⵏ ⴷⴳ ⵢⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ, ⴷⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵀⵔⵙⵜ (ⵛⵓⵍⵓⵏⵉⵙⴰⵜⵉⵓⵏ) ⵉⵄⴷⴷⴰ, ⵢⴽⴼⴰ, ⵎⴷⴷⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵡⴰⵍⵉⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵔⵔⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵓ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵡⴰⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⴳⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⵉ ⵡⴰⵢⵏ ⴷ-ⵜⴼⴽⴰ ⵉ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵉ ⴷⴷⵓⵔ ⴰⵢ ⵜⵍⵟⴱ ⴷⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓ ⴰⴷ ⴳⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⴷⵉⵖ ⵉ ⵡⴰⵢⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵜⵜⴰⴽ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⵡⴰⵊ ⴰⵢ ⴷ-ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴼⴼⵔⵏ ⴷⴳ-ⵙ.