Wp/tzm/ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
Agadir
أڭادير
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ-ⴷⴰⵔⵄⴰ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ Tarik Lqbbaj (USFP) (2009)
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 600.177 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷⴷⴰⵔⵉⵊⴰⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ 346 106 tagayut. (2 004)ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴷⵉ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ . ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵙ ⴳⴰⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ 200.000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ , ⴷ ⵔⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵎⴰⵏⵏ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ 1.000.000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵖ ⴰⵙⵏ ⵏⵙⵎⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⴹⵓⵔⴰⵏ ⵏⵏ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ . ⵜⵜⵢⵙⴽⴰⵔ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴼ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⵇⵇⵉⵣⵏ ⵖ ⵎⴰⵏⵏ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1500 , ⴷ ⴼⵓⴽⴽⴰⵏⵜⵜ ⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵏ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1526 .

ⴰⵙⵙⴰⵖ[edit | edit source]

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵎⴰⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴽⵛⵔⴰⵔⴰⴹ ⵏⵖ ⵜⴰⵣⵇⵇⴰ ⵏ ⵓⵊⵎⵓ ⴷ ⵉⵎⵏⴷⵉ ... , ⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵣⵣⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ , ⴳⵉⵙⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵣⵓⵏⴷ "ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵉⵖⵉⵔ" , "ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵍⵄⵕⴱⴰ" , "ⵍⵄⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵕⴱⴰ" , "ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵍⵄⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵕⴱⴰ" , "ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵕⵓⵎⵉ" . ⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⴷⴷⵓⵔⵢⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴱⵔⴷⵇⵇⵉⵣⵏ ⵣⵓⵏⴷ : Santa cruz de Ague Santa Cruz du cap do ... . ⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏ ⵖ ⵜⵉⴽⵔⵟⴰ ⴷ ⵜⵏⴼⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵇⵇⴱⵓⵔⵉⵏ . ⴷ ⵔⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⴰⴷ ⵎⴰⵏⵏ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ 20 , ⵎⴰⵛⵛ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵜⵜⵢⵙⵙⴰⵏⵏ . ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵖⴰⵎⴰⵏ ⴰⵎⵔ ⵙⵉⵏ ⵖ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⴰⴷ ⴳⴰⵏⵜⵏ "ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ" ⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⵔⵜ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵉⴳⴰⵜ "ⴼⵓⵏⵜⵉ" .

ⵜⴰⵟⵓⴱⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ[edit | edit source]

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵖ ⵓⵥⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⵙⵓⵙ , ⴷ ⴰⵔⵏⵏ ⵜⵜⴰⴳⴳⵯⴰ ⴼ ⵓⴳⴰⵔⵡ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉ . ⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵖ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵔⵓⵜ 27 ⵏ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ . ⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵉⵡⵔⴰⵔ ⴷ ⵉⵖⵣⴰⵔ .

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit | edit source]

ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ[edit | edit source]

ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1911 ⵉⵙⵙⵉⵡ ⵓⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⴰⵍⵎⴰⵏⵉ "ⴱⴰⵏⵜⵔ" ⵖ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⴼⴰⴷⴷ ⴰⴷ ⵉⵃⴹⵓ ⵉⵍⵎⴰⵏⵉⵏ ⵣⴷⵖⵏⵉⵏ ⵖ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ , ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏⴳⵔ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ , ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴹⵔⴻⵔ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵉⵙ ⵜⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1912 .

ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵖ 1960[edit | edit source]

ⵖ 29 ⴼⴰⴱⵕⴰⵢⵔ 1960 ⵖ ⵓⴳⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ 11 ⴷ 57 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵜ ⵏ ⵢⵉⴹ , ⵉⵎⵎⵓⵙⵙ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ , ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⴰⵔⴽⵉⵖ ⵜⵏⴷⵍ ⵜⵖⵔⵎⵜ . ⴷ ⵖ 15 ⵏ ⵓⵍⵜⵓ ⵉⵜⵜⵢⵎⴹⴰⵍ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ 15.000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ . ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵣⵔⵉ ⵓⵏⴳⴳⵣⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ : «لئن حكمت الأقدار بخراب أكادير، فإن بنائها موكول إلى إرادتنا وعزيمتنا» , ⵏⵖⴷ : « ⵉⵖ ⵉⵣⵣⵓⵔⴼ ⵓⵔⵜⵓⵎ ⴰⵏⴷⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ , ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⴼ ⵡⴰⵇⵇⴰⵙ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵓⵎⵓⵎⵎⵉ ⵏⵏⵖ » ⵉⵜⵢⵙⴽⴰ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵖ 2 ⴽⵎ ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵔⵜ . ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵙ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴱⴰⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⴽⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⴱⵔⵏⴰⵟⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵜⴳⴰ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⵜⵉⵇⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ . ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵖ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴹⴰⵕⴰⵜ ⴰⵎⵓⵕⵕⴰⴽⴽⵯⵛ ⵙ ⵓⴳⴰⵍⴰⵣ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ . ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵖ ⵜⵉⵟⵟⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⵙⴽⴰⵔⵏ ⵎⴰⵙⴷⴷ ⴰⵏⴰⴷⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ , ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵓⵜ ⵓⵏⵏⴳⵣⴰ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴹⵓⵔⴰⵏ ⵏⵙ (ⵜⴰⵍⴱⴷⵊⵜ , ⵍⵇⵚⴱⵜ...) , ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴱⴹⵓ ⵉⵎⵎⵔⵡⴰⵙⵏ , ⴰⵜⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵜⵜⵉⵖ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⴷⴷⵓ ⵡⴰⴽⴰⵍ , ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⵏⵜⵍⵏ ⵖ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵖ ⵜⴷⴼⴼⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ , ⵎⴰⵛⵛ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1960 ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⴽⴽⵯ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⵏⵜⵍⵏ ⵉ ⵓⵏⴰⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ . ⴹⴰⵕⴰⵜ ⴰⵎⵏⴳⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵖ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⴼⴰⴱⵕⴰⵢⵔ 1960 , ⵉⴹⵕⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵣⵣⵖ 45000 ⴰⵔ 16000 .

ⴰⵙⵉⵍⴻⵍ ⵏ ⵜⵖⵔⵎ[edit | edit source]

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ : «لئن حكمت الأقدار بخراب أكادير، فإن بنائها موكول إلى إرادتنا وعزيمتنا» , ⵏⵖⴷ : « ⵉⵖ ⵉⵣⵣⵓⵔⴼ ⵓⵔⵜⵓⵎ ⴰⵏⴷⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ , ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⴼ ⵡⴰⵇⵇⴰⵙ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵓⵎⵓⵎⵎⵉ ⵏⵏⵖ » . ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉⵔⵅⴰ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ , ⴷ ⵖⴰⵢⴰⴷ ⴰⴼ ⵜⵜⵢⵙⴽⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵖ 2 ⴽⵎ ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵇⵇⴱⵓⵔ .

ⴰⵏⵣⵡⵉ[edit | edit source]

ⵉⴹⴼⵓⵕ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ , ⴷ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵣⵓⵏⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ , ⴷ ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵜⵖⴰⵎⴰ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ ⵖ ⵎⴰⴷ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ 20°c . ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵏⵉⵔⵓⴱⵉ ⵖ ⴽⵉⵏⵢⴰ . ⴰⵔ ⵉⵣⵔⴰⵢ ⵖ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ "ⵛⵛⵔⴳⵉ" . ⴷ ⵉⴳⴰⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵜⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵏⵜⴰⵍ ⵖ ⵓⵣⵔⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ ⴰⵔⴷ ⵜⵣⵔⵉ 40°c .

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ[edit | edit source]

ⵜⵜⵡⴰⵢⵙⵙⴰⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ ⵓⴳⴰⵔⵡ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉ ⵙ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵏⵓⵎⵎⵙ , ⴷ ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ 30 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵕ , ⴷ ⵓⵎⵍⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵡⵔⴰⵖ , ⴷ ⵜⴼⵓⴽⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵎⵔⵖⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 300 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ , ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵜⵜ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎⵏ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ , ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵣⵓⴳⴰⵣ ⵉⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵏ ⵖ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ , ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵔⵥⵎⵏⵉⵏ ⴼ ⵓⴼⵜⴰⵙ . ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵜⵜⵡⴰⵢⵙⵙⴰⵏⵏ ⵉⵣⵓⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ , ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ , ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵓⵊⴻⵊⵊⵉ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ .

ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ[edit | edit source]

ⵉⴳⴰ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵖ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ , ⵍⵍⵉⵖ ⵥⴹⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵙⴽⵔⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵥⵡⴰⵔⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵙⴰⵔⴷⴰⴱⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵉⵡⵔ ⵖ ⵜⴱⵔⵏⴰⵟ ⵏ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ .

ⵓⵔⵜⵉ ⵏ ⵓⵍⵀⴰⵡ[edit | edit source]

ⵉⴳⴰ ⵉⵔⵜⵉ ⵏ ⵓⵍⵀⴰⵡ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵜⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⴰ ⴼⵜⵜⵓⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⴰⴼⴰⴷⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ , ⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵙⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ .

ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵡⴰⵢⵍⴰⵍⵏ[edit | edit source]

ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ , ⵍⵍⵉ ⵉⵏⴷⴰⵣⵏ ⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵍⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⴳⴹⴰⴷ , ⴷ ⴽⵔⴰ ⵖ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⴰⴹⵏⵉⵏ , ⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵣⵎⵎⵓⵥⵥⴰⵍ ⵣⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ , ⴰⵔ ⴷ ⵙⵉⵙ ⵜⵜⴰⵛⴽⴰⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵏ . ⴰⴼⴰⴷⴷ ⴰⴷ ⵥⵕⵏ ⵉⴳⴹⴰⴹ ⴷ ⵡⴰⵢⵍⴰⵍⵏ , ⵉⵙⵙⴰⵏⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ . ⵍⵍⴰⵏ ⵓⵔⵜⵉ ⵢⴰⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵍⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ , ⵍⵍⵉⵙⵜⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⴼ ⵓⵔⵜⴰⵏ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ . ⴷ ⵖ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴳⴳⵯⵔⴰⵏⵉⵏ , ⵉⵔⵥⵎ ⵓⵔⵜⵉ ⵜⵉⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏⵙ ⴼⴰⴱⵓⵔ ⵖ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ .

ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵍⴻⴰⵎⴰⵍ[edit | edit source]

ⴰⵙⴰⵢⵙ ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ ⵣⵉ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ , ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⵡⵉⵔⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷⴷ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ , ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵏⵓⵥⴰⵔ ⵣⵣⵖ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵜⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⵓⵙ , ⴷ ⵡⵢⵢⴰⴷ ⵣⵣⵖ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ .

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ[edit | edit source]

ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵣⵖ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵔⵜ , ⵎⴰⵛⵛ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⵣⴳⵉⵙ ⵉⵏⴷⵍ ⵙ ⵓⵎⵎⵏⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1960 . ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵖ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ 236 ⵎⵉⵜⵔⵓ ⵖ ⵜⵖⵣⵉ ⴼ ⵜⵙⵏⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ .ⵖ ⵉⵥⵥⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ . ⵉⵜⵜⵢⵙⴽⴰⵔ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1540 ⴼ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⵖⵓⵕ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⵛⴰⵢⵅ ⵙⵙⴰⵄⴷⵉ .