Jump to content

Wp/tzm/ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

Tamaziɣt / Tamazight
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ: ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴷⵣⴰⵢⵔ
ⵍⵉⴱⵢⴰ
ⴱⵓⵕⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ
ⵜⵓⵏⵙ
ⵏⵉⵊⵉⵔ
ⵎⴰⵍⵉ
ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ
ⵎⵉⵚⵕⴰ
ⵓⵔⵓⴱⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ
ⵜⴰⵙⴳⴰ: ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ: ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 77 ⵎⵍⵢⵓⵏ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ: 23
Astay n tawja

Template:Wp/tzm/Agjja ibiro-roman
Template:Wp/tzm/ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ibiro-roman castillan

Asngl Amddud:
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵙⵉⴱⵜ: ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ)
ⵎⴰⵍⵉ (ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ)
ⵏⵉⵊⵉⵔ (ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ)
ⴷⵣⴰⵢⵔ (ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ)
ⴰⵥⴰⵡⴰⴷ (ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ)
Agraw n Tasnawal: Académie royale espagnole
(Real Academia Española)
Isngal n tutlayt:
ISO 639-1: tzm
ISO 639-2: tzm
ISO 639-3: Template:Wp/tzm/Doc ISO3
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ L (ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⴷⴷⵔⵏ)
Tažli (étendu): I (ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ)
IETF ku
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ:

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

[edit | edit source]

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵉⵖ (ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ Tamaziγt) ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵣⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⴷⵔⵏ,ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵣⵉⵙ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⵏⵜⵏⵉⵏ ⴷⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ) ⴷⵉ 9 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⵓⵏⵙ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵎⵓⵔⵉⵟⵏⵢⴰ ⵎⵉⵚⵕⴰ (ⵙⵉⵡⴰ) ⴷ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵏⵉⵊⴻⵔ ⴷ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ ⵍⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵍⴰⵢⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴰ ⴷ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰ ⴷ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ,

ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵎⴰⵏⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵖⴻⵏ

[edit | edit source]
ⴱⴻⴷⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
ⵜⴰⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ
ⵜⴰⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ(ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ)ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ المملكة المغربية ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ; ⵜⵙⴰⵊⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵅ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉ ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ ⵏⵏⵙ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⵢⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ

ⴷⵣⴰⵢⵔ

ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ (ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ) ⵏⵉⵖ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ⵜⴰⵡⴰⵏⴽⵜ ⵜⴰⵎⵓⵙⵍⵎⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵜ ⴷⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵜⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵅ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵍ ⴰⵎⵍⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵅ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵓⵏⵙ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵅ ⵓⵢⴼⵓⵙ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵏⵉⵊⴻⵔ ⵅ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ

ⵜⵓⵏⵙ

ⵜⵓⵏⵙ ⵜⴰⵡⴰⵏⴽⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵜⵓⵙⵉⴷ ⵉⵏⴳⵔ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵏⵙ ⵎⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ,ⵎⴰⵎⴽ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ , ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ ⵏⵜⵜⴰⵜ 100% ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵖ ⵉⵜⵄⵔⵔⴱ ⵉⵍⵙ , ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵄⵔⵔⴱ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴳⴰⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⵓⵏⵙ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ، ⴷⵉ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ... ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵜⵉⵎⵜⵜⵉⵜ (ⵉⵊⵜⵉⵍⴰⵄⵉⵢⴰ) ⴷⵉ ⵜⵓⵏⵙ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2009 ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ ⵙⴳ ⵍⴰⵚⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵅⴼ 60% ⵙⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ. ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ ⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵏⴼⵔⴰ (ⵜⵃⴽⵎ) ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴰⵜ (ⵇⴱⵍ) ⴰⴷ ⵜⴹⵕ ⵇⴰⵔⵟⴰⵊ ⴷⵉ ⴰⵏⴰⵡ ⵜⵉⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵃⴽⵎⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ , ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴱⴹⴰ ⵖⵔ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵏⵉⵏ، ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳⵔ ⵜⵉⴽⵓⵏⴼⵉⴷⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵉⵜⵓⵙⵙⴰⵏ، ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵍⴼⴰⵔⴰⵛⵉⵛ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵍⴰ ⴷ ⵍⵇⵚⵔⵉⵏ ⴰⵔ ⴰⴼⵜⴰⵙ ( ⵙⵓⵙⴰ ⴷ ⵚⴼⴰⵇⵚ ) ⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵏⵟⵍⴰⵙ ⴷ ⵜⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵍⴰ، ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵖⵎⴰ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ (ⵍⵊⴰⵏⵓⴱ) ⴰⵛⵔⵇⵉ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉⵙ ⵍⵄⴽⴰⵔⴰ ⴷ ⵍⵅⵣⵓⵔ ⴷ ⵜⴰⵡⴰⵣⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⵔⵏⴰ ⴷ ⴷⵉⴷⵙⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵖⵎⵔⴰⵙⵏ ⵍⵊⴱⴰⵍⵉⵢⴰ . ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵓⵍⴰ ⴷⵉ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ , ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴱⴹⴰ ⴰⵔ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵉⵏ، ⴷⴰ ⵏⴽⵯⵜⵜⵉ ⴷⵉⴳⵙ ⵣⵓⵏⴷ: ⵍⵃⵉⵚⵔ، ⵎⵇⵄⴷ، ⵏⴰⵇⵣⴰ، ⵎⴰⴽⵏⴰ، ⴱⵊⴰⵡⴰ، ⵍⵃⵏⴰⵏⵛⴰ، ⴰⵡⵜⴰⵍⴰ، ⵓⵍⴰⴷ ⵄⵉⵢⴰⵔ، ⵡⴰⵔⵜⵍⴰⵏ، ⵍⴱⵔⴰⵇⴰ، ⴽⴰⵙⵔⴰ، ⵀⵡⴰⵔⴰ، ⵛⴰⵔⵏ، ⵣⵖⴰⵍⵎⴰ ... ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⵉⵡⵍⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⴰ ⴷⵉ ⵜⵓⵏⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 500,000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵎⵟⵎⴰⵟⴰ، ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ، ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵊⴰⵔⴱⴰ،ⵇⴰⴱⵙ, ⴳⴰⴼⵚⴰ، ⵍⴳⵚⵔⵉⵏ,ⵜⴽⵔⵓⵏⴰ,ⴽⵙⵔⴰ,ⵜⴰⵍⴰ ⴷ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵅⴰⵎⵉⵔ ⴷ ⵜⵎⵉ ⵏ ⵉⵡⵓⵜⵜⴰ ⴰⴽⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵙⵉⵡⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴱⵍⴰ ⵏⴻⵜⵜⵓ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⴷⵉ ⴱⵕⵕⴰ


ⵍⵉⴱⵢⴰ

ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴰⵡⴰⵏⴽⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⵉ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ (ⵉⵥⵍⵎⴹ) ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙ

ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ

ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵙⵍⵎⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵜ; ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴷⵉ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ ⵜⵍⵍⴰ ⵅⵓ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙⵉ ⵅ ⵥⵍⵎⴹ ⵉⵏⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴷ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵙⵉⵏⵉⵖⴰⵍ ⵅ ⵢⴼⵓⵙ ⴷ ⵎⴰⵍⵉ ⵅ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⴷ ⵓⵢⴼⵓⵙ

ⵎⵉⵚⵕⴰ

ⵓⵔⵓⴱⴰ

ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ

ⵏⵉⵊⴻⵔ

ⵎⴰⵍⵉ

ⴽⴰⵏⴰⵔⵉ

ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

[edit | edit source]

ⴼⵖⵏⴷ ⵣⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 7 ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⵣⵎⴰⵔ ⵡⴻⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵎⴷ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍ ⵏⵉⴹⵏ ⵎⴰⵎⵛ ⵉⵜⵡⴰⵍⴰ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉ ⵓⵏⴷⵔⵉ ⴱⴰⵙⵉ

ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵏ ⵖ ⵢⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ ⴷ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵓ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴷⵔⵏ. ⵎⴰⵛ ⴰⵔ ⵜⵉⵏ ⵏⵜⴰⴼⴰ ⵜⵍⵍⵓⵣⴰ ⵓⵍⴰ ɣ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⴷ ⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵙⵍⴰ. ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵣⴷⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⴰⵎⵏ ⴷ ⴷⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵓ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴷⵔⵏ

ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵣⵡⴰⵡⵜ ⵜⴳⴰⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⴻⵏ ⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ. ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍ ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⴰⵏⴻⵏ . ⵜⴰⵛⴽⵉⴷ ⵖ ⵜⵉⵖⵔⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵓⵜ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵜⵏⵜ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ. ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵙⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴳⵜ ⵖ ⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏⵙ. ⵎⴰⵛ ⵜⴰⵇⴱⵢⵍⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵓⵔⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ

ⵜⴰⵖⴰⵡⵏⵉⵛⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵣ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵍⵖⵡⴰⵏⵉⵛ Template:Wp/ⵙⵀⵉ/ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ ⵏⵉⵖ (ⵙ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ Tarifit) ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ,ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏⴰⵔⵉⴼ ⵉⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴷⵉ ⵓⴳⴰⴼⴰ (ⵉⵥⵍⵎⴹ)ⵏ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ. ⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ 3 ⴰⵔ 4 ⵏ ⵍⵎⵍⴰⵢⵏⵉ ⵏ ⵎⵉⴷⴻⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵏ ⴷⵉ ⵍⵎⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ

ⵟⴰⵎⵛⴰⵇⵜ

ⵟⴰⵙⵏⴷⵉⵜ ⵜⴰⵙⵏⴷⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵣ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵟⵓⵏⵙ. ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏⵜ. ⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵣ 1950 ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ, ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⴷⴰⵔ ⵎⴰⵙⵜ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰⵏ. γ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵟⵓⵏⵙ, ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉ ⵙⴽⵔⵜ ⵏⵉⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴹⴰⵍ. ⵉⵎⴱⴷⴷⴰⴷⵏ ⵉⵇⴰⵡⵎⵉⵢⵏ ⵏ ⵡ-ⴰεⵔⴰⴱⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⴱⵟⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ 50 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵢⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙⵉⵏ ⵏⵙⵏ ⴰⴷ ⵏⵖⵉⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⴳⵀⵉⵏ

ⵜⴰⵛⴰⵡⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴹⴼⵔ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ

ⵜⴰⵎⵣⴰⴱⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵣ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵖ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵉⵍⴰⵢⵜⴰⵜ ⵖⵔⴷⴰⵢⴰ .

ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵉⵜ ⵏⵉⵖⴷ ⵎⴰⵣoɣ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴼⵓⵙⵏ ⵏⵖ (ⵊⴰⴱⴰⵍ ⵏⴰⴼⴼⵓⵙⴰ)ⵖ ⵍⵉⴱⵢⴰ. ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴼⵓⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵏⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵉⴷⵔⵏ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵜⴱⵉⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵖ ⴷⴷⵓ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵍ-ⵇⴷⴷⴰⴼⵉ ⴱⴰⵛ ⴰⵙⵜ ⵜⵎḍⵍ. ⴰⵔⵜ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 150 000 ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ. ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ (IⵚO 639-3) ⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ: ⵊⴱⵏ. ⵜⴰⵡⵊⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵛⴰⵎⵉⵜⵓ-ⵙⵉⵎⵉⵜⵉⴽ ⵣ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵜⵉⵏ ⵏⵉⵖⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵡⵉⵢⵉⵏ. ⵎⵏⵛⴽ ⴰⴱⴷⴷⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵉⵛⵏⵓⴱⵛⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵣ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ. ⵎⴰⵛ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵏⴰḥⴰⵢⴰⵜ ⴷⵉⵙⵏⵜ.

ⵜⴰⵣⵏⴰⵜⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵡp/ⵙⵀⵉ/ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵖ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ. ⴰⵔ ⴰⵙ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏⵉⵖⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵜ. ⵜⴳ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵣⵏⴰⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵣⵏⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ . ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⵙ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵖ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ 1985 ⵖ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵓⵡⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵜ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵜⵜⴰⴼ. ⵍⵄⵡⴰⵢⴷ ⵏ ⵉⴳⴳⵎⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵣⵏⴰⵜⵉⵜ ⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵖ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⵎⵄⴰⵎⵔⵉ. ⵜⵜⵓⵇⵢⵢⴰⴷ ⵖ ⵉⵎṣṭⵉⵔⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏ UNEⵚⵛO

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ

[edit | edit source]
ⴳⵯⴰⵏⵯⵏⵖⵎⵯⵓⵙⵔⵯⵎⴰⵏⵉⴰⵀⴰⵛⴽⴻⵔⵙ ⴽⵯ
a اَ b ب g d د ḍ ض e f ف k ك
h ه ḥ ح ε ع x (kh) q ق i اِ j ج l ل m م n ن
u اُ r ر ɣ (gh) غ s س ṣ ص c ش t ت ṭ ط w و
y ي z ز

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

[edit | edit source]

ⵓⵔⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴻⴳ ⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003 ⵉⵙⵉⴷⴼ (ⵉⵙⴽⵛⵎ) ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ; ⵜⴷⵡⴻⵍ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏⵉⵖ Tifinaɣ) ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ;

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⴳⴳⵎⴰⵢⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵉⵍⴰ ⴷⵉ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵙⵅⴷⵎⴰⵏⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵟⴰⵡⴰⵔⵉⵇ

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ

[edit | edit source]

Iⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏⵉⵎⵔⵓⴽⵉⵢⵏ ⴰⵔ ⵜⴰⴼⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵔⵅⴰ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵜⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉɣⵜ ⵜⴰⵍⵉⵜⵉⵏⵉⵜ. ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵏⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏⵜⴰⴼⴰ ⵯ ⵍⵡⵉⴱ ⴷ-ⵙⵉⵜⴰⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵯⵏ ⵏ - ⴱⵔⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ.

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ

[edit | edit source]

ⵍⴻⴼⵜ|ⵜⵀⵓⵎⴱ|200pⵅ|Mⴰⵏⵉ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵟⴰⵎⴰⵣⵉⴳⵀⵜ Uⵔⴰⵏ ṭⵍⴱⴰ ⴷ ⵉⵎⵀⴷⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵣⴳⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ ⵙ-ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵜⴰ3ⵔⴰⴱⵜ ⵓⵍⵍⴰ ⵙ ⵉⴳⵎⵎⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⵎⴰⵉⵏⵜ, ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⴷⵍⵍⵉⵙⵏ ⵜ ⵜⴰⵙⴰⵏⵉⵜ ⴳⵀⵉⴷ ⴷ ⴳⵀⵉⵏ. Template:Wp/tzm/ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

[edit | edit source]
ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ

ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ

ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⵉⵔⵜⴰ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⵜⴱⴻⴷ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵣⵉ ⵜⵓⵏⵙ ⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴱⵉⵄⵉⵏ ⵜⴰⵔⴱⵉⵄⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵎⴰⵣⵉⵍⵢⵓⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⴷⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵏⴻⵜⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵣⵜ ⴷⵉ ⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⵕⵓⵎⴰⵏ ⴳⵉⵏ ⵜⵉⵡⵉⵣⴰ ⵊⵉⵔⴰⵙⵏ ⵅ ⵇⴰⵔⵟⴰⵊ, ⵜⴰⵔⴱⵉⵄⵜ ⵡⴰⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⴰⵢⵙⵓⵍⵢⵓⵏ ⵍⴰⵏ ⴰⴳ ⵇⴻⵔⵟⴰⵊ ⵅ ⵕⵓⵎⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙⴻⵏ ⵜⵍⴰ ⵊⴰⵔ ⵙⵟⵉⴼ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵜ (ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ) ⴷ ⵡⴰⵀⵔⴰⵏ ⴷⵖⵉ

ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵏⵉⵖ ⵎⴰⵙⵉⵏ ⴰⵙⵎⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵖ