Wp/tzm/ⵍⵉⴱⵢⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⵍⵉⴱⵢⴰ
Jump to navigation Jump to search
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ | ⵏⵓⵔⵢ ⴱⵓⵙⵀⵎⵢⵏ

ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ | ⵄⴱⴷ ⵇⵍⵍⵀ ⵜⵏⵢ
  ⵍⵉⴱⵢⴰ
Libya
____
 
Coat of arms
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ
Location of Kurow
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ :------------
ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ : ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
Coat of arms
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵢⴻⵏ
______
_________
ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ
_________

__________
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ________
ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵍⵉⴱⵢ ___________


ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵙ ⵜⴳⴰⵜ ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙ . ⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⵏ ⵙⵉⵏⵢⵓⵔ ⵏⴽⵉⵔⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵍⵉⵢⵏ ⴳⵉⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴽⴼⵏ ⵎⵓⵄⵎⵎⴰⵔ ⵍⵇⴷⴷⴰⴼⵉ ⵍⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⵃⴽⵎⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 40ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ .


ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit]

ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ[edit]

ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ[edit]

ⵉⵎⴰⵣⵖⵏ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⴷⵔⵏ ⴳ ⵣⵡⴰⵔⴰ0(ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ)ⴷ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴼⵓⵙⴰ ⴷ ⵓⴱⴰⵔⵢ ⴷ ⴳⴷⴰⵎⵙ ⴷ ⵓⵊⵍⴰ ⴷ ⵙⴱⵀⴰ ⴷ ⵖⴰⵜ ⵢⵜⵓⵜⵍⴰⵢ ⵙⵢⵙⵏ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ 30% ⵙⵍⵢⴱⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⴰ ⵜⵓⵜⴰⵢⵏⵛ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ 80% ⴳ ⴳ ⵉⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⵍⴰ ⵏⵜⵏⴻⵏ 6 ⵏⵉⵎⵍⵢⵏ

ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ 17 ⴼⵓⵔⴰⵔ[edit]

ⵜⴳⵔ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴰⴼ ⴳⴷⴰⴼⵢ ⴰⵍⴰ ⵢⵏⵖⴰ ⵉⵍⴱⵢⵏ ⴰⴼ ⵎⴰⵃⵓⴷ ⵏ 42 ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ 24 ⵜⵓⴱⵔ 2011 ⵢⵎⵓⵜ ⴳⴷⴰⴼⵢ ⴳ ⵉⵎⵙⵔⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵜⵓⵜⴼ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴳ ⵎⴰⵃⵓⴷ ⵏ ⵜⴰⵙⵔⵜⵢⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵃⵓⴷ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵏⴷⴰⵓⵜ

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ[edit]

ⵜⴷⵔ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴳ ⵜⵔⵜⵢⵜ ⴰⵍ ⴰⵙⴳⴰⵙ 1969 ⵙⴰⴷⵢⵏ ⵏⴰⵙ ⵜⵓⵜⴼ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵢ ⵜⴰⵏⴱⴰⵜ ⵏ ⴱⵏⴰⴷ (سلطة الشعب) ⵜⴳⴻⵎ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⴼⵍⴰⵙ ⴰⵍ 2011 ⴳ 2012 ⵜⵓⵜⴼ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵢⵜ ⴷ ⵜ,ⵉⴷⴰⵓⵜ ⵰===ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⵎⴰⵜⵜⴰⵢ===