Wp/zgh/ⵍⵉⴱⵢⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh(Redirected from Wp/tzm/ⵍⵉⴱⵢⴰ)
Wp > zgh > ⵍⵉⴱⵢⴰ
  ⵍⵉⴱⵢⴰ
Libya
____
 
Flag of Libya.svg
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
The emblem on the passport of Libya.svg
ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ :------------
ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ : ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
Coat of arms
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵢⴻⵏ
ⵏⵓⵔⵢ ⴱⵓⵙⵀⵎⵢⵏ

ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ | ⵄⴱⴷ ⵇⵍⵍⵀ ⵜⵏⵢ
______
_________
ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ
_________

__________
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ________
ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵍⵉⴱⵢ ___________

ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ, ⵜⴳⴰ ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ 17 ⴼⵓⵔⴰⵔ 2011[edit | edit source]

ⵜⴳⵔ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴰⴼ ⴳⴷⴰⴼⵢ ⴰⵍⴰ ⵢⵏⵖⴰ ⵉⵍⴱⵢⵏ ⴰⴼ ⵎⴰⵃⵓⴷ ⵏ 42 ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ 24 ⵜⵓⴱⵔ 2011 ⵢⵎⵓⵜ ⴳⴷⴰⴼⵢ ⴳ ⵉⵎⵙⵔⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵜⵓⵜⴼ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴳ ⵎⴰⵃⵓⴷ ⵏ ⵜⴰⵙⵔⵜⵢⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵃⵓⴷ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵏⴷⴰⵓⵜ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit | edit source]

ⵜⴽⴽⴰ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⴷⵓⵔⵔⵓⵢⵜ ⵏ ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⴰⵔ 10 ⴼⵓⵔⴰⵔ 1947, ⵜⵏⴱⴹ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴳⵉⵙ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰⴼⵔⴰⵏⵚⴰ ⴰⵔ 24 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1954. ⵜⴳ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⵔ 1 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1969, ⵉⴷⵖ ⵉⵏⵏⴳⵯⴷⵎ ⵍⴳⴰⴷⴷⴰⴼⵉ ⵖⴼ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⴷⵔⵉⵙ ⵙⵙⵏⵓⵙⵉ, ⵢⴰⵎⵥ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵔ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ 17 ⴼⵓⵔⴰⵔ 2011. ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⵏ ⵙⵉⵏⵢⵓⵔ 2011 ⵏⴽⵔⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ ⴳⵉⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴽⴼⵏ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵎⵓⵄⵎⵎⴰⵔ ⵍⴳⴷⴷⴰⴼⵉ ⵍⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⵏⴱⴹⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 40 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ.

ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ[edit | edit source]

ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ[edit | edit source]

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⴷⵉⵔⵏ ⴳ ⵣⵡⴰⵔⴰ, ⵢⴼⵔⴰⵏ, ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴼⵓⵙⵏ, ⵓⴱⴰⵔⵉ, ⵖⴷⴰⵎⵙ, ⵓⵊⵍⴰ, ⵙⴰⴱⵀⴰⵖⴰⵜ...

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ[edit | edit source]

ⵜⴳⴰ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴰ

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⵎⴰⵜⵜⴰⵢ[edit | edit source]