Jump to content

Wp/tzm/ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
(Redirected from Wp/tzm/ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ)
Wp > tzm > ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ


ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ

Royaume du Maroc

Bandiere Emblem
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ
ⴰⵎⴰⵜⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ :ⴰⴽⵓⵛ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ
ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ:الله،الوطن،الملك
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵙⵉⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵕⴱⴰⵟ
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵏⴽⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ / ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⴱⵏ ⴽⵉⵔⴰⵏ
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵅⴼ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 2 ⵎⴰⵕⵙ 1956
ⵅⴼ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ 7 ⵉⴱⵔⵉⵍ 1956
ⴰⵏⵣⵡⵉ
ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ 446,550 km2
Intal mont 69°
% ⴰⵎⴰⵏ 2,4%
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ {{{ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ}}} ab.
Intal mont 22°
Densitât 196 ab./km2
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ
ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ
Fuseau horaire {{{Fuseau horaire}}}
Densitât 196 ab./km2
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴷⵔⵉⵎ DH
Consum energjie 0,63 kWh/ab.
Variis
ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ {{{ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ}}}
ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ {{{ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ}}}
Plache automobilistiche
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵜ
 


Amur-n-wakuc neɣ Amṛṛuk neɣ Amurukc,assaɣ-nnes unṣib Tageldit n umeṛṛuk ( s tεṛabt : المملكة المغربية ) , d yat n tmurt g ugafa-utrim n tfriqt tga yat seg tmura n tmazɣa,

ⴰⵙⵙⴰⵖ[edit | edit source]

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ ⴳⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ:

 • ⴰⵎⴰ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ[edit | edit source]

ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴱⴰⵟⵍⵉⵎⵓⵙ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ[edit | edit source]

ⴷⵉ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ ⴳⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵅ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵡⴹⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 40 ⵖⵔ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵢ ⴷⵉ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵟⴰⵏⵊⵉⵢⵜ,ⴷⵉ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵇⴰⵢⵙⴰⵔⵉⵢⵜ, ⵉⴷⵡⴻⵍ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⴷ ⵇⴰⵔⵏⵜ ⵔⵓⵅⴰ ⵉⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⵓⵙⵍⵎⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵢⴰ. ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ[edit | edit source]

Jamε lfna ɣ Mṛṛakc

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵃⵔⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ. ⵖ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2008, ⵎⵕⵕⴰⴽc ⴷⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⴷⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵙ (hébergement) ⵉⴳⴰⴷⴷⴰⵏ ⴷ 44 394 ⵍⴽⴰⵜⵔⵉ ⵍⴳⴷⴷⴰⵎ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⴷⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ 28 605 ⵍⴽⴰⵜⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵙ 12 762 ⵏ ⵍⴽⴰⵜⵔⵉ. ⵉⴳ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ ⵖⴰⵚⵚⴰⴹ ⵡⵉⵙⵙⵙⵉⵏ ⵖ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵖ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵖⵉⴷ ⵎⴰⵢⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⵉⵙⴽⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵙ ⵙ ⵍⴽⴰⵜⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⴷⴰⵢⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2008:[1]

 • ⴰⵙⵎⵓⵏ :152 936 ⵍⴽⴰⵜⵔⵉ

ⵉεⴻⵍⴰⵡⵉⵢⴻⵏ (1636 ⴰⵔ ⴰⵙⵙⴰ)[edit | edit source]

                      ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ
          +--------------------------+---------------------+     
                                  |
                                  |
                                  +
                                ⵄⴰⴱⴷⴻⵍⵍⴰⵀ ⵡⵉⵙⵙⵉⵏ
                                  |
                                  |
                                  |
                                  + 
                               ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⴽⵔⴰⴹ 
                                  |
                                  |
            +--------------------------+----------------         
            |             |            
           ⵍⵢⴰⵣⵉⴷ          ⵚⵓⵍⴰ
                          |
                       ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⴽⵓⵥ
                          |
                          |
                       ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ
                          |
                          |
            +--------------------------+-----------------------+          
            |             |            |
          ⵄⴰⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ         ⵄⴰⴱⴷⵍⵃⴼⵉⴹ         ⵢⵓⵙⴼ
                                      |
                                    ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙⵉⵏ
                                      |
                                   ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙⴹⵉⵙ