Wp/tzm/ⵍⵄⵢⵓⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵍⵄⵢⵓⵏ
ⵍⵄⵢⵓⵏ
Laayoune
ⵍⵄⵢⵓⵏ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵍⵄⵢⵓⵏ-ⴱⵓⵊⴷⵓⵔ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 194,668 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⴷⴰⵔⵉⵊⴰ
ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ 346 106 tagayut. (2 004)


ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵢⵜ , ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ-ⴱⵓⵊⴷⵓⵔ

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵉ[edit | edit source]

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵖ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ-ⴱⵓⵊⴷⵓⵔ ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ . ⵜⵣⴷⵉ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵖ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⵓⴳⵔⴰⵄ ⴰⴱⵍⴰ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴼⵎⵎ ⵍⵡⴰⴷ

ⵜⴰⵟⵓⴱⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ[edit | edit source]

ⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⴳⴳⵯⵉⵣⵖ ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ "ⵙⵙⴱⵅⴰⵜ" , ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⵜⵜⵎⵓⵏ ⵜⵉⵙⵏⵜ .