Wp/tzm/ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ
ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⵓⵏⴻⵙ

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⴷⵉ ⵜⵓⵏⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ , ⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵏⵙⵏ 168.000 ⴷⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ 6,5 ⵎⵉⵍⵉⵓⵏ ⴷⵉ ⵍⵄⵉⵔⵇ ⵃⴰⵙⵙⴱ ⵜⵙⵜ ⴰⴷⵏ, ⴷ ⴳⴰⵔ 800 ⵉⴳⵎⵉⵎⵏ ⴷ 1 ⵎⵉⵍⵉⵓⵏ ⵙⵙⵏ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⴰⵡⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵓⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ,ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵍⴱⵉⴷⵢⴰ ⵏ ⵍⵡⴰⵄⵢ ⴰⴼ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵉ. ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵊⵔⴱⴰ, ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵟⵎⴰⵟⴰ, ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵙⵏⴷ, ⵜⴰⵎⵖⵣⴰ, ⵛⵏⵉⵏⵏⵉ, ⴷⴷⵡⵉⵔⵜ, ⴰⵎⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵣⵡⴰⵡⴰ (ⵣⵔⵉⴱⴰ, ⵜⴰⴽⵔⵓⵏⴰ, ⵊⵔⴰⴷⵓ), ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵅⵎⵉⵔ, ⵉⵛⴰⵡⵉⵢⵏ ⵏ ⵍⴳⴰⵙⵔⵉⵏ ⴷ ⴰⵟⴰⵙ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵔ ⴰⵙⵙⴰ. ⴷⵉ ⵜⵓⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵖⵓⵔ-ⵙⵏⵜ ⴰⵥⴰⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎ ⵓⵍⴰⴷ ⵊⵍⴰⵙⵙ, ⵓⵍⴰⴷ ⵄⴰⵢⵔ, ⵍⴼⵔⴰⵛⵉⵛ, ⴰⵜ ⵎⴰⵊⵔ, ⵙⵡⵙⵉ, ⵓⵍⴰⴷ ⵅⵎⵉⵔ, ⵉⵡⵔⵖⵎⵎⵏ (ⵡⵔⵖⵎⵎⴰ), ⵏⴼⵣⵡⴰ (ⵉⵏⴼⵣⴰⵡⵏ), ⴰⵎⴷⵓⵏ ...ⴰⵜⴳ. ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵜⵓⵏⵙ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵙ ⵎⵉⵜâⵍⵍⵇ ⵙ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴷⴳ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⴰⵇⴷⵉⵎ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⴱⴹⵏ ⴷⵉ ⵜⵓⵏⵙ ⴷ ⴷⴳ ⵜⵓⵏⵙ ⵍⵍⵏ ⵉⵇⴰⴱⵙⵉⵏ ⴷ ⵍⴰⵊⴷⴷ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴷ ⵉⵖⵍⵍⴰⵜⵏ ⵉⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵜⵓⵏⵙ ⴰⵎ ⵎⴰⵙⵏⵙⵏ, ⵀⴰⵏⵉⴱⴰⵍ, ⴷⵓⵏⴰⵜⵓⵙ, ⴰⴽⵙⵍ, ⴷⵉⵀⵢⴰ, ⵉⴱⵏ âⴰⵔⴼⴰ, ⵉⴱⵏ ⵙⴰⵃⵏⵓⵏ, ⴰⵢⵜ ⵣⵉⵔⵉ, ⵉⵃⴰⴼⵙⵉⵢⵏ, âⵍⵉ ⴱⵏ ⵖⴷⵀⵀⵎ... ⵜⵓⵏⵙ ⵉⵙⵎ ⵉⵏⵙ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⵓⵙⴰ-ⴷ ⵙⴳ "ⵏⵜⵜⴰ ⵢⵏⵙⴰ / ⵢⵓⵏⵙ" ⴷ "ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⵓⵏⵙ" ⴷ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⵎⴰⵏⵉ "ⵏⵙⴰⵏ" ⵉⵇⴰⵔⵟⴰⵊⵏ ⵇⴱⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⵍⵍⵉ ⴼⴼⵖⵏ ⴷⵉⵙ ⴰⵎ ⴷⴷⴰⵏ ⵉⵏ ⴷⴰⵅⵍ ⵏ