Jump to content

Wp/tzm/ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
Tameṭṭut tamaziɣt g tjerma tiss 20

Imaziɣen iga amagut amalay, asuf-nnes amaziɣ, unti-nnes tamaziɣt, unti-nnes amagut timaziɣin. Gan yan uɣref izedɣen g tefriqt n ugafa. Umẓen yan wakal ameqran, illan ger utaram n wasif n Nnil d tegzirin tiknariyin llanin g ugaraw n waṭlas, yili ger yill agrakal d tnezruft tameqrant. G umezruy-nnsen, kkan imaziɣen sbeddan g tmizar-a-nnsen iwunak dusnin nna ttyuskarnin s teqbilin msaḍanin. Ttwassnen iɣerfan n imaziɣen zik s ilibiyen, imuriyen, igitulen, igramunen d inumidiyen. Tessen tmazirt n imaziɣen, zik, asdurri aṛumiy, tissin akeccum ɣer usɣan akrityan, tisin ilemma asdurri awindal, asdurri aɛṛab d ukeccum ɣer Tneslemt.

ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵜ

[edit | edit source]
ⵜⴰⴽⴰⵕⵜⴰ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ (1630)

ⵜⴰⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴷ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⴳⴰⵢⴰ, ⵚⵉⴼⴰⴽⵚⵎⴰⵙⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ. ⵏⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵏⵙⵉⵡⵍ ⴰⵡⴷ ⵖⴼ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵍⵉⴱⵓⵙ, ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵇⵉⴱⵟⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙ 22 ⴷ ⵜⵉⵙⵙ 23, ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⴼⴼⵖⵏ. ⵍⵍⵓⵣⵣⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵏⵖ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ. ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ ⵏⵖ ⴽⵍ ⵜⴰⵎⴰⵛⵇ, ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵏⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵇⴱⵚⵉⵢⵏ.

ⵙ ⵓⵣⴳⵣⵍ, ⵣⴷⵖⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⵖⵉ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⴰⴽⵯⵛⴷⴷⵣⴰⵢⵔⵓⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵜⵓⵏⵙⵍⵉⴱⵢⴰⵎⵉⵥⵕⴰⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ. ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵏⵜ ⵙⵎⵓⵏⵓⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ . ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳⴰⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵙⵢⴰⵏⵉⵏ. ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙⴳ ⵣⵉⴽⴽ ⴷ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵔ ⴷⵖⵉ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵖⵓⵍⵏ ⵖⵔⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ. ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ ⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴳ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ. ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⴳⵔⵉⴽⵓⵍⴰⵜⴰⵏ.

ⴱⴹⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵖⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵇⵇⴰⵔⵏⵏ ⴰⵙⵏ ⵉⵛⴰⵡⵉⵢⵏ, ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ, ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ, ⵉⵛⵏⵡⵉⵢⵏ, ⵉⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⵏ, ⵉⵎⵥⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵉⵣⵏⴰⵜⵉⵢⵏ, ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ… ⵏⵙⵎⴷ ⴰⵙⵏ ⵏⵏ ⴰⵡⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵙⵓⵍ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵓⵥⵓⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⴰⵢⴰⴷ ⴰ ⵖⴼ ⵏⵥⴹⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵙ ⵡⴰⵔ ⵜⵓⵔⴷⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ. ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ « ⴱⴰⵕⴱⴰⵕ » ⵏⵖ « ⴱⵉⵕⴱⵉⵕ », ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵏ ⵙⵙⵉⵏⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⴷⴷⵖ ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏ ⵉ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ. ⵏⵙⵎⴷ ⴰⵙⵏ ⵏⵏ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ «ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ » ⵏⵖ « ⵜⵜⵡⴰⵔⴳ »…

ⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ « ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ»

[edit | edit source]

ⴰⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ « ⴱⴰⵕⴱⴰⵕ»

[edit | edit source]

ⵉⵏⵜⵜⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ « ⴱⴰⵕⴱⴰⵕ » ⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵡⵉ ⵜⵍⴰⵜⴰⵏⵜ ⴳ 1308 « ⴱⴰⵕⴱⴰⵕⵓⵚ », ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴽⴽⴰⵏ ⴷⴰ ⵜⵜ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵉⴳⵔⵉⴽⴰⵏⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵎⵍⵏ ⵙ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵏⵏⵙⵏ, ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵓⵔ ⵣⵎⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵔⵎⵙⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵉ ⵖⵓⵔ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⴷ ⴽⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⴰⵏⵔⴳⴰⵎ, ⴰⵔ ⵜ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵖⴰⵙ ⵉ « ⵡⴰⵔ ⴰⴳⵔⵉⴽⴰⵏ », ⵏⵖ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵎⵉ ⵓⵔ ⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵏ ⵉⴳⵔⵉⴽⴰⵏⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ.

ⵉⴼⴼⵖ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ « ⴱⵉⵕⴱⵉⵕ » ⵙ ⵓⴽⵣⴰⵢ ⴷⴰⵜ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵕⵓⵎⵉⵢⵜ. ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉ ⵖⵓⵔ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ.

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⴷ ⵉⵔⵔⵓⴷⴰ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵉⵡⵉⵏⴷⴰⵍⵏⵉⵙⴷⵓⵔⵔⵓⵢⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ. ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵏ ⵏⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⴰⵕⵓⵎⵉⵢⵜ « ⴱⴰⵕⴱⴰⵕ », ⴰⴷⴼⵏ ⴷ ⵉⵡⵉⵏⴷⴰⵍⵏ ⵙⴳ ⵉⴱⵉⵔⵢⴰ. ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵙⴽⴰⵔ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⵖⵏⴰ ⵜⴰⵏⵓⵎⵉⴷⵉ-ⵡⵉⵏⴷⴰⵍⵜ, ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵇⴰⵕⵟⴰⵊ ⴽⴽⵙⵏ ⴰⵎⵙⴽⵓ ⵏ ⵕⵓⵎⴰ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵜⵙⵙⵎⵔⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵇⵓⵏⵙⵓⵍ ⴰⵕⵓⵎⵉⵢ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ « ⴱⴰⵕⴱⴰⵕ » ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⵍⵎ ⵉⵏⵓⵎⵉⴷⵉⵢⵏ.

ⵓⵙⵉⵏ ⵉⵙⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⴷⵖ ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ «ⴱⴰⵕⴱⴰⵕ » (ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ : بربر). ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ “ⴱⴰⵕⴱⴰⵕⵉ” ⵉ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ.

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⴷⵖⵉ,ⵙ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴷⵓⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ, ⴰⵔ ⴽⴽⴰⵜⵏ ⵖⴼ ⴰⴷ ⵙⵉⵜⵜⵉⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵙⵔⵓⴷⵓⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.

ⴰⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ « ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ »

[edit | edit source]

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ « ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴰⵎⴽ « ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵍⴻⵍⵍⵉ ». ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴷⴷⴰ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳ « ⵣⵖ » ⵏⵏⴰ ⵙ ⵙⵓⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⴰ ⵜ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵙ ⵓⵏⴳⵎⴹ ⴳ ⴼⵉⴳⵉⴳ. ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵓⴼⵓⵖ ⵖⴼ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵢ. ⵉⵍⵉⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⴷⴰ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⴰⴼⵓⵖⵏ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵣⵓⵏ ⴷ « ⵎⵎⵏⵣⵖ ».

ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⵓⵍ ⵖⵓⵔ ⵉⴷⵙⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵟⵟⴰⴼⵏⵜ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ. ⵢⴰⵖⵓⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⴷ ⵖⵓⵔ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ « ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ » ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1940ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ. ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⴷ ⵜⴼⵔⵏ ⵜ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵎⵓⵔⴰⴽⵯⵛ.

ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ « ⵣ » ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⵉⵙⵙⵏⴽⴰⴷ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵉⵍⵍⴰ ⵏⵉⵜ ⵖⴼ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵚⴱⵏ ⴳ 1998 ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.