Jump to content

Wp/zgh/ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2026

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2026
ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴼⵉⴼⴰ 2026
2026 FIFA World Cup
ⵉⵛⵎⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ
ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ
ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴼⵉⴼⴰ
ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 23
ⴰⴷⵖⴰⵔ  ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ
 ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ
 ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵢⵓⵏⵢⵓ – 19 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ
ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ 48 ⵏ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ
ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ 16 (ⴳ 16 ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ)
ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ
ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ ⴰⵙⵉⵜ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
← ⵇⴰⵟⴰⵔ 2022 ⵉⴱⵉⵔⵢⴰ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 2030 →

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2030 ⴷ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵜⵉⵙⵙ 24 ⵙⴳ ⵜⴱⵔⵣⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ, ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ (ⴼⵉⴼⴰ/FIFA) ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ, ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏⵎⵉⴽⵙⵉⴽ, ⵙⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴰⵔ 19 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2026. ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙⵖⵓⵔ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⴰⵍ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 48 ⵏ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ. ⵉⵏⵔⴰ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵡⵉⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ (ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ) ⵏ ⴼⵉⴼⴰ ⴳ ⵎⵓⵙⴽⵓ. ⵔⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙⵖⵓⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⴳ 2002.