Wp/zgh/ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ
Jump to navigation Jump to search
ⵜⵓⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ

ⵜⴳⴰ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵜⵜ ⵏⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵙ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ, ⴽⵓ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ (11) ⵏ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ, ⵢⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵖⵓⵔ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⵍⴰⵢ ⵜⴰⵡⵊⵊⴰ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ, ⵡⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴰⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ.

ⵜⴰⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⴷⴰ ⵜⵜ ⵏⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵓⵏⵣⵉⵖ, ⴽⵓ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵣⴳⵏ ⵏⵏⵙ, ⴽⵓ ⴰⵣⴳⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵔⴰⵜⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴽⵛⵎ ⵜⵡⵊⵊⴰ. ⵉⴳⵯⴷⵍ ⵅⴼ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴳⴳⵔⵏ ⵉ (ⴰⴷ ⵙⵍⴰⵢⵏ) ⵜⴰⵡⵊⵊⴰ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⴰⴱⵍⴰ ⴰⵏⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ, ⵡⴰⴷ ⴽⴰ ⴰⴷ ⴷⴰⵔ ⴰⵣⵔⴼ ⵙⵓⵍ ⴳ ⵓⵎⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰ, ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⴳⵯⴷⵍ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵓⵙⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ.

ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵔⵓ ⵜⵙⴹⵎⴰ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵡ ⵓⴳⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⴽⴰⵍ ⵜⴰⵡⵊⵊⴰ ⴳ ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⴹⵎⴰ ⵜⴰⵏⵎⴳⴰⵍⵜ, ⵉⵥⴹⴰⵔ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵡ ⵙ ⵓⴹⴰⵔ ⵏⵉⵖ ⵉⵅⴼ ⵏⵉⵖ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⵎⵔ ⴰⴼⵓⵙ.