Jump to content

Wp/zgh/ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ
ⵜⴰⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ

ⵜⴳⴰ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵙ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ, ⴽⵓ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⵔ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ (11) ⵏ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ, ⵢⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵖⵓⵔ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⵍⴰⵢ ⵜⴰⵡⵊⵊⴰ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ, ⵡⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ.

ⵜⴰⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵓⵏⵣⵉⵖ, ⴽⵓ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵣⴳⵏ ⵏⵏⵙ, ⴽⵓ ⴰⵣⴳⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵔⴰⵜⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴽⵛⵎ ⵜⵡⵊⵊⴰ. ⵉⵜⵜⵓⴳⴷⴰⵍ ⵅⴼ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⴰⵎⵔ ⴰⵏⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ, ⵡⴰⴷ ⴽⴰ ⴰⴷ ⴷⴰⵔ ⴰⵣⵔⴼ ⵙⵓⵍ ⴳ ⵓⵎⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰ, ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴷⴰⵍ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵓⵙⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ.

ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵔⵓ ⴽⵔⴰ ⵜⵙⴹⵎⴰ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵡ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴽⴽⴰⵍ ⵜⴰⵡⵊⵊⴰ ⴳ ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⴹⵎⴰ ⵜⴰⵏⵎⴳⴰⵍⵜ, ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵡ ⵙ ⵓⴹⴰⵔ ⵏⵉⵖ ⵉⵅⴼ ⵏⵉⵖ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⵎⵔ ⴰⴼⵓⵙ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ