Jump to content

Wp/zgh/ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2030

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2030
ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2030
World Cup FIFA 2030
ⵉⵛⵎⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ
ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ
ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴼⵉⴼⴰ
ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 24
ⴰⴷⵖⴰⵔ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
 ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ
 ⴱⵕⵟⵇⵇⵉⵣ
ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ
 ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ
 ⴱⴰⵔⴰⴳⵡⴰⵢ
 ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴷⴷⵉⴷ
ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ 48 ⵏ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ
ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴷⴷⵉⴷ
ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ ⴰⵙⵉⵜ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ
← ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ 2026 ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴷⴷⵉⴷ →

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2030 ⴷ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵜⵉⵙⵙ 24 ⵙⴳ ⵜⴱⵔⵣⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ, ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ (ⴼⵉⴼⴰ/FIFA) ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵚⴱⴰⵏⵢⴰⴱⵕⵟⵇⵇⵉⵣ ⴳ 2030, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵢⴰ, ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴳ ⵜⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵓⵍ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ, ⴰⵔⵊⵓⵏⵔⵉⵏⴱⴰⵔⴰⴳⵡⴰⵢ[1].

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ) FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup™ editions in 2030 and 2034