Wp/rif/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | rifWp > rif > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
  Tamaziɣt Central Morocco Tamazight in Tifinagh.svg
(Template:Wp/rif/Audio)
 
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ Flag of Morocco.svg ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
Flag of Algeria.svg ⴷⵣⴰⵢⵔ
Flag of Libya.svg ⵍⵉⴱⵢⴰ
Flag of Burkina Faso.svg ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ
Flag of Tunisia.svg ⵜⵓⵏⵙ
Flag of Niger.svg ⵏⵉⵊⴻⵔ
Flag of Mali.svg ⵎⴰⵍⵉ
1959-2017 Flag of Mauritania.svg ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ
Flag of Egypt.svg ⵎⵉⵚⵕⴰ
MNLA flag.svg ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ
Flag of Europe.svg ⵓⵔⵓⴱⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ
ⵜⴰⵙⴽⴼⴰⵍ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ
ⵡⵉⵍⵍⵉⵜ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ 45-60 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
ⵢⴰⵜ ⴼ ⵢⴰⵜ
ⵜⴰⵡⴰⵏⵙⵏⵉⵜ VSO
ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⴰⴼⵔⵓⴰⵙⵢⴰⵡⵉⵢⴰ
Mapa de las lenguas bereberes en el norte de África
(Ftu s SIL)
ⴰⵙⵏⴳⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴷ ⵉⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷⵉ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵏⵏⵉⵊⵔ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ
ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜHCA
ISO 639-1
ISO 639-2 ⵎⵣⵖ
ISO/DIS
639-3
SIL ⵎⵣⵖ
ⵣⵓⵏⴷ (ⴰⵎ)
ⵣⵓⵏⴷ (ⴰⵎ) .
Berbers.png

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ.

         ⵜⴰⵎⴰⵛⵉⵇⵜ          ⵜⴰⵣⵢⴰⵏⵜ
         ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ          ⵜⴰⵛⵏⴰⵡⵉⵜ
         ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ          ⵜⴰⵛⴰⵡⵉⵜ
         ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜ          ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (Tamaziγt / تامازيغت ) ⵉⵛⵜⵜ (ⵢⴰⵜⵜ) ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵣⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⴷⵔⵏ,ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵣⵉⵙ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⵏⵜⵏⵉⵏ ⴷ-ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ) ⴷⵉ 9 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⵓⵏⵙ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵎⵓⵔⵉⵟⵏⵢⴰ ⵎⵉⵚⵕⴰ (ⵙⵉⵡⴰ) ⴷ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵏⵏⵉⵊⴻⵔ ⴷ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵍⴰⵢⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴰ ⴷ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰ ⴷ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ,

ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ[edit | edit source]

ⴱⴻⴷⴷ

ⴼⵖⵏⴷ ⵣⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 7 ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⵣⵎⴰⵔ ⵡⴻⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵎⴷ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍ ⵏⵏⵉⴹⵏ . ⵎⴰⵎⵛ ⵉⵜⵡⴰⵍⴰ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉ ⵓⵏⴷⵔⵉ ⴱⴰⵙⵉ. ⵉⵙⵏⵜⵉ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵓⵙⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴱⴰⵛ ⴰⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵎⵓⵏⴻⵏ. ⵎⴰⵎⵛ ⵜⴻⵜⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖ ⴱⴰⵛ ⴰⵜⵉⵍⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵙⵏ

ⵛⴰ (ⴽⵔⴰ )ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⵢⵓⴷⵙⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ

  • ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵣⴰⴱⵉⵜ
  • ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵣⵏⴰⵜⵉⵜ

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ[edit | edit source]

ⵓⵔⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ[edit | edit source]

ⴳⴰⵏⵜ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵙⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉ ( ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ) ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵢⴰⴷ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵉⵏⵏⴼⵍⵓⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1500 ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ.

ⴳⴳⵓⵜⵏⵜ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵡⴰⵖⵙⵏ ⵏⵉⵖ ⵉⵖⵎⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⴷⵉ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ.

ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵜⵜⴰⴼ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⵏⵣⵓⵍⵉⵏ . ⵢⴰⴳⵓⵔ. ⵜⵉⵙⵔⴰⴼⵉⵏ. ⵍⵓⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵉ. ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⵓⵍⵏⵜ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏⵜ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⴷ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴷ ⵉⴷⵇⵇⵉ. ⴷⴻⴳ ⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003 ⵉⵙⵉⴷⴼ (ⵉⵙⴽⵛⵎ) ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ; ⵜⴷⵡⴻⵍ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏⵉⵖ Tifinaɣ) ⴷ-ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ;

ⴷⵉ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⴼⴰ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵉⵜⵜⵡⵔⵉ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵢⵊⵊ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵉ ⴷ-ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ ⴳ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2006.

ⴰⵙⵙⴰ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵏⵏⵉⵊⵔ ⴷ ⵢⴼⵓⵙⵙ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙⵓⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵃⵓⵎ-ⴰⴷ ⴰⵎⵚⴰⵡⴰⴹⵏ ⵊⴰⵔⴰⵜⵙⵏ.

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ[edit | edit source]

Iⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏⵉⵎⵔⵓⴽⵉⵢⵏ ⴰⵔ ⵜⴰⴼⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵔⵅⴰ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵜⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵍⵉⵜⵉⵏⵉⵜ. ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵏⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏⵜⴰⴼⴰ ⵯ ⵍⵡⵉⴱ ⴷ-ⵙⵉⵜⴰⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵯⵏ ⵏ - ⴱⵔⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ.

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ[edit | edit source]

ⵓⵔⴰⵏ ⵟⵍⴱⴰ ⴷ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵣⴳⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵓⵍⵍⴰ ⵙ ⵉⴳⵎⵎⴰⵢⵏ ⵏ .

ⴳⵯ ⴽⵯ
a اَ b ب g d د ḍ ض e f ف k ك
h ه ḥ ح ε ع x (kh) q ق i اِ j ج l ل m م n ن
u اُ r ر ɣ (gh) غ s س ṣ ص c ش t ت ṭ ط w و
y ي z ز

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit | edit source]

ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ

ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ

ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⵉⵔⵜⴰ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⵜⴱⴻⴷ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵣⵉ ⵜⵓⵏⵙ ⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴱⵉⵄⵉⵏ ⵜⴰⵔⴱⵉⵄⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵎⴰⵣⵉⵍⵢⵓⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⴰⵜⴰⵔⴰⵎⵜ ⴷⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵏⴻⵜⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵣⵜ ⴷⵉ ⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⵕⵓⵎⴰⵏ ⴳⵉⵏ ⵜⵉⵡⵉⵣⴰ ⵊⵉⵔⴰⵙⵏ ⵅ ⵇⴰⵔⵟⴰⵊ, ⵜⴰⵔⴱⵉⵄⵜ ⵡⴰⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⴰⵢⵙⵓⵍⵢⵓⵏ ⵍⴰⵏ ⴰⴳ ⵇⴻⵔⵟⴰⵊ ⵅ ⵕⵓⵎⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙⴻⵏ ⵜⵍⴰ ⵊⴰⵔ ⵙⵟⵉⴼ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵜ (ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ) ⴷ ⵡⴰⵀⵔⴰⵏ ⴷⵖⵉ

ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵏⵉⵖ ⵎⴰⵙⵉⵏ ⴰⵙⵎⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵖ

ⵓⵜⵛⵉ[edit | edit source]

ⴽⵙⴽⵙⵓ

ⴽⵙⴽⵙⵓ ⵏⵉⵖ الكُسْكُس ⵓⵜⵛⵉ ⴷⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵜⵡⴰⴳ ⵙ ⵓⴳⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⴷⵉ ⵏⵉⵖ ⴷⵔⴰ ⵉⵜⵡⴰⵛ ⵙ ⵜⵖⵏⵊⴰⵢⵉ ⵏⵉⵖ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ

ⵉⴳⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ[edit | edit source]