Jump to content

Wp/rif/ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | rif
Wp > rif > ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
  ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
Tageldit n Lmeɣrib
المملكة المغربية
 
Coat of arms Location of Kurow
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ :ⴰⴽⵓⵛ,ⴰⵎⵓⵔ,ⴰⴳⵍⵉⴷ
ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ : ⵉⵣⵍⵉ ⵓⴼⵓⵣⴰⵔ
Coat of arms
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ
ⵕⴱⴰⵟ
ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ(CASA)
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ . ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ
ⴰⵎⴰⴳⴰⵡ ⵓⵏⴱⵉⴹ
ⴰⴳⵍⵉⴷ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ
ⴰⵎⴽⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ
ⵎⵓⵃⴰⵎⴻⴷ ⵡⵉⵙⵙ 6
ⵄⴰⴱⵍⵉⵍⴰⵀ ⴱⵏ ⴽⵉⵔⴰⵏ
ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ
ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵅ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ
ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵅ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ
ⵅ ⵍⵃⵉⵎⴰⵢⴰ
2 ⵎⴰⵕⵙ 1956
7 ⴰⴱⵔⵉⵍ 1956
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 36,349,636
ⴰⴷⵔⵉⵎ ⴷⵔⵀⵎ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ ⵢⴼⵓⵙ
ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ma
ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +212

ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ (ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ) ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ (ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ Umrruk ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ المملكة المغربية) ⵜⴰⵡⴰⵏⴽⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⵉ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵕⴱⴰⵟ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ; ⵜⵙⴰⵊⴰ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⵅ ⵢⵉⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵅ ⵥⵍⵎⴹ ⴷ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉ ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ ⵏⵏⵙ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⵢⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ .

ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ ⴷ-ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴷⵉ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⴻⵏ ⵣⵉ 1956 ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⵣⵉ 1958 ⴷ ⵍⵊⵏⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵍⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵢⴰ ⵣⵉ 1959 ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⴳⵔⴰⵡ ⵉⵎⵙⵍⵎⵏ ⵣⵉ 1969 ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉⵜ ⵣⵉ 1981 ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵣⵉ 1989 ⴷ ⵜⴰⵔⴱⵉⵄⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵣⵉ 1995 ⴷ ⵜⴰⵔⴱⵉⵄⵜ ⵙⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ (77) ⵣⵉ 2003 ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵣⵉ 2004 ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ (الاتحاد من أجل المتوسط ) ⵣⵉ 2008 ⵎⴰⵎⵛ ⴳⴳⵉⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ-ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵓⵔ ⴷⵓⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵍⴰⵎⵏ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⴻⵏ ⵉⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵣⵉ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2012 ⴰⵔ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2013

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ[edit | edit source]

ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴱⴰⵟⵍⵉⵎⵓⵙ
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ
ⴷⵉ ⵜⵙⵓⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴳⴳⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵅ ⵢⵉⵍ ⴰⵎⴻⵍⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ- ⴰⴷ ⵜⴱⴹⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 40 ⵖⴰⵔ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵢ ⴷⵉ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵟⴰⵏⵊⵉⵢⴰ,ⴷⵉ ⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵍⵇⴰⵢⵙⴰⵔⵉⵢⴰ, ⵉⴷⵡⴻⵍ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⴷ ⵇⴰⵔⵏⵜ ⵔⵓⵅⴰ ⵉⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎⵉⵢⴰ ⵍⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵢⴰ.
ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵇⴱⵓⵔ
ⵉⵙⵙⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ.
ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ
ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵍⴰⵛⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ( 700.000 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ), ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵍⵎⵓⵙⵜⵉⵔⵉⵢⴰ (120.000-40.000 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ), ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵍⵄⴰⵜⵉⵔⵉⵢⴰ( 20.000-40.000 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ), ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵍⵉⴱⵔⵓⵎⵓⵔⵉⵣⵉⵢⴰ (21.000 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ),
ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴽⵍⴰⵙⵉⴽⵉ
ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵉⴼⵉⵏⵉⵇⵢⴻⵏ (ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ) , ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵍⴱⵓⵏⵉⵇⵉⵢⴰ (ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵜ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵓⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ), ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ (ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵜ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ) , ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵔⵔⵓⵎⴰⵏ ( ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ).ⵉⵕⵥⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵉⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵡⵏⴰⴽⵏ ⵏ ⵢⵉⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ,
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵜⵔⴰⵔ

ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ[edit | edit source]

ⵜⵖⵉⵔⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴱⵍⵉ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵜⴰⵢⵔⵉⴷ ⵣⵉ ⵍⵢⴰⴱⴰⵏ ⵜⵖⵍⵉ ⴷⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵉⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⵉⵙ ⵙⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ: ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ, ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ,ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ, ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⵊⵉⵍⵎⴰⵙⴰ, ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⴷⴰⵔⵄⴰ,

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ[edit | edit source]

ⴰⵎⵓⵏ[edit | edit source]

ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ[edit | edit source]

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ[edit | edit source]

ⴰⵏⵙⴰ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴰⵔⵉⵊⴰ

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⴷⵉ ⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ,ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵏ ⴷⴰⵔⵉⵊ ⵎⴰⵎⵛ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ : ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ, ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ[edit | edit source]

ⴷⵛⴰⵛ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2007 ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵓⴼⵓⵙ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⵜⵙⴰ ⵍⴳⵓⵍⴼ ⴷ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵍⵎⵉⴹⵔⴰⴱ ⵉⵜⵡⴰⵙⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⴰⵎⵀⵉⵛⴰⵎ ⵍⴳⵔⵓⵊ ⵉⵡⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵉⴷⴰⵍⵉⵢⴰⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ

ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ[edit | edit source]

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴱⴹⴰ ⵖⴼ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ
1 ⵟⴰⵏⵊⴰ-ⵜⵉⵟⴰⵡⵉⵏ 7 ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ-ⴰⵙⴼⵉ
2 ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ ⴷ ⵔⵉⴼ 8 ⴷⵔⵄⴰ-ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ
3 ⴼⴰⵙ-ⵎⴽⵏⴰⵙ 9 ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ
4 ⵔⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ-ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ 10 ⴳⵍⵎⵉⵎ-ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ
5 ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ-ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ 11 ⵍⵄⵢⵓⵏ-ⵙⴰⵇⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ
6 ⴷⴰⵕ ⴱⵉⴹⴰ -ⵙⵟⴰⵜ 12 ⴷⴰⵅⵍⴰ-ⵡⴰⴷ ⴷⴰⵀⴰⴱ

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ[edit | edit source]

ⵜⵉⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ[edit | edit source]

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⵙⵏⵓⵎⵎⵍ
1 ⵎⵓⵃⵔⴰⵎ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵍⵀⵉⵊⵔⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵍⵀⵉⵊⵔⴰ ⵏ ⵏⴱⵉ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴻⴷ (ص)
ⵔⴰⴱⵉⵄ ⵍⴰⵡⵍ ⴰⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⴰⴽⵜⵜⵓⵢ ⵏⵜⵍⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵏⴱⵉ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴻⴷ (ص)
ⵛⵡⴰⵍ ⵄⵉⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⴰⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ
ⴷⵓ ⵍⵃⵉⵊⴰ ⵄⵉⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴰⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ
1ⵢⴰⵏⴰⵢⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ ⵉⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ
11ⵢⴰⵏⴰⵢⵔ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⵇⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴰⵎⵓⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
13ⵢⴰⵏⴰⵢⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵃⴰⴳⵓⵣⴰ
1ⵎⴰⵢⵓ ⵄⵉⴷ ⵍⵄⵓⵎⴰⵍ ⴰⵎⵓⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ
30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⵄⵉⴷ ⵍⵄⴰⵔⵛ ⴰⴽⵜⵜⵓⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
20 ⵖⵓⵛⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⵓⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
21 ⵖⵓⵛⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴻⴷ ⵡⵉⵙ 6 ⴰⵎⵓⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
6 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⴰⵎⵓⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
18 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⵄⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴰⵎⵓⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ, ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ, ⴷ ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ[edit | edit source]

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ-ⴰⵛⴹⴰⴹ ⴰⵣⴳⵯⴰⵖ ⴷⵉⵙ ⵜⵉⵜⵔⵉⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ,

ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵣⵍⵉ ⵓⴼⵓⵥⴰⵔ

  • ⵉⵣⵍⵉ ⵓⴼⵓⵥⴰⵔ

مَنبتَ الأحرار

ⴰⵙⴰⵖⵎⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

مَشرقَ الأنوار

ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵉⴼⴰⵡⵏ

منتدى السؤددِ وحِماه

ⴰⵙⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⵙ

دُمتَ منتداه وحماه

ⴰ ⵜⵇⵇⵉⵎⴷ ⴷ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴷ ⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⵙ

عِشتَ في الأوطان

ⵜⴷⴷⵔⴷ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ

للعلى عنوان

ⴷ ⵉⵣⵡⵍ ⵉ ⵜⴰⵏⴰⵢⴰ

مِلءَ كل جَنَان

ⴷ ⴰⴽⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵡⵓⵍⴰⵡⵏ

ذِكرى كل لسان

ⴷ ⴰⴱⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵙⴰⵡⵏ

بالروح

ⵙ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ

بالجسدِ

ⵙ ⵜⴰⴼⴽⴽⴰ ⵏⵏⵙ

هبَّ فتاك

ⵢⵏⴽⵔ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⴽ

لبّى نِداك

ⵢⵙⵙⵉⴷⵎⵔ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴽ

في فمي وفي دمي

ⴷⴳ ⵉⵎⵉ ⵉⵏⵓ ⴷ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ

هواكَ ثارَ نور ونار

ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏⵏⴽ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵡⴰⴼⴰⵡ ⴷ ⵡⴰⴼⴰ

إخوتي هيّا

ⴰⵢⵜⵎⴰ ⵉⵏⵓ ⴷ ⵉⵙⵜⵎⴰ

للعلى سعيا

ⵓⵢⵓⵔⵜ ⵖⵔ ⵜⴰⵏⴰⵢⴰ

نُشهِدِ الدنيا

ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰ

أنّا هنا نحيا

ⵉⵙ ⵏⴽⵏⵉ ⵏⵜⵜⴷⴷⵔ ⴷⴰ

بشعار ⵙ ⵜⴰⵥⵓⴳⴰⵢⵜ الله ⴰⴽⵓⵛ الوطن ⴰⵎⵓⵔ الملك ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ[edit | edit source]

<gallery> <gallery> File:Rabat Mausole MohammedV.jpg|ⵜⴰⵎⵣⵉⴷⴰ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ 5 File:Maroc Marrakech Bab Agnaou Luc Viatour.jpg|ⵜⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵖⵏⵓ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ

File:MoroccoMarrakech Koutoubia mosqueFromGarden1.jpg|ⵍⴽⵓⵜⵓⴱⵉⵢⴰ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ File:TAROUDANNT defensive wall (js).jpg|ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ

File:Ifrane lion.jpg|ⵉⴼⵔⴰⵏ File:Atlas, Boumalne du Dades2 (js).jpg|ⴷⴰⴷⴰⵙ ⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ

File:Tangier Mint Tea.JPG|ⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ File:Tetouan.png|ⵜⵉⵟⴰⵡⵉⵏ

File:Palace gate.jpg|ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵍⵡⴷⴰⵢⴰ File:Djemaa el Fna, evening.JPG|ⵊⴰⵎⵄ ⵍⴼⵏⴰ <gallery> <gallery>