Jump to content

Wp/zgh/ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ
ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ
Swiss Confederation

Schweizerische Eidgenossenschaft (ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ)
Confédération suisse (ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ)
Confederazione Svizzera (ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ)
Confederaziun svizra (ⵜⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵛⵜ)
Confoederatio helvetica (ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ)

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ:

"Unus pro omnibus, omnes pro uno"
"ⵢⴰⵏ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ, ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉ ⵢⴰⵏ"

ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ: "ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏⵏⵖ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ"
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⴳ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴱⵉⵔⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵛⵜ, ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵜⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵍⴰⵏ ⴱⵉⵔⵙⵉⵜ
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳⵢ ⴱⴰⵔⵎⵉⵍⵉⵏ
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⴰⵙⵖⵔⵙ 1 ⵖⵓⵛⵜ 1291
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵣⵢⵓⵔⵉⵅ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ 111,369 ⴽⵎ²
(ⵜⵉⵙ 103)
ⴰⵎⴰⵏ (%) 13.514
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⵙⵡⵉⵙⵔⵉⵢⵏ
ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 8.902.308 (2023)
ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ  41285 ⴽⵎ²
(ⵜⵉⵙ 180)
ⴰⵙⴳⴷ
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⵜ ⵜ ⵜ) 2017
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 678,887,336,848.252$ (2017)
• ⵉ ⵢⴰⵏ 66,307.384$ (2017)
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) 2017
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 841 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ $
• ⵉ ⵢⴰⵏ 80,342$
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ (2018) 33.1
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ  0.962 (2021)
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⴼⵔⴰⵏⴽ ⴰⵙⵡⵉⵙⵔⵉ
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⴰⵙⵙ/ⴰⵢⵢⵓⵔ/ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵉⴼⴼⵓⵙ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵓⵥⵍⴰⴹ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +41
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ CH
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ (LTD) .ch, swiss
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ISO CH:3166-2

ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ, ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⵡⵉⵙⵔⵉⵜ,(ⵙ ⵜⴳⵍⵉⵣⵜ: Switzerland) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵍⵍⵉ ⴳⴷ ⵉⵎⵓⵏ "ⵜⴰⴳⵓⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ", ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵜ ⵉⴷ ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⴷ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵏⵏⵎⵙⴰⵍⵉⵅⵏⵛⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵎⴷⵍⵓ. ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⴳ ⵜⵔⴰⴽⴰⵍⵜ ⵜⵜⴱⴹⴰ ⴳⵔ ⵜⴰⴽⵓⵢⵜ ⵜⴰⵙⵡⵉⵙⵔⵉⵜ ⴷ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵍⴰⵍⴱ ⴷ ⵊⵓⵕⴰ; ⵓⵎⵥⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵍⴰⵍⴱ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵉⴳⴳⵓⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ 9 ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⴽⵓⵢⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵎⵇⵇⵓⵕⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ, ⴳⵉⵙⵏ ⵣⴼⵉⵔⵛ, ⵊⵓⵏⵉⴼⴱⴰⵥⵉⵍ.

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ

ⴰⵏⴰⵙⵉⵡ

QWERTZ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⴰⵙⴷⵓⵔⵔⵉ

ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵖ ⴷ ⵉⵏⴰⵖⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴽⴰⵏⵜⵓⵏⵏ ⵉⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⵢⴰⴽⵓⴷⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵖⴰⵢⴰⵏ ⴰⴼ ⵜⴹⴹⵔ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⴳ ⴰⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴰⴼⵕⵏⵙⵉⵙ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1798. ⴷ ⵜⵙⵙⵏⴼⵍ ⵏⵉⵜ ⵜⴳ "ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵍⵀⵉⴼⵜⵉⵢⵜ" ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⵔⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵢⵙⵙⴰⵏ