Wp/zgh/ⵉⵙⵍⴰⵎ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵉⵙⵍⴰⵎ
Jump to navigation Jump to search
ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵎⵏ ⵉⵙⵓⵏⵏⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⴳⵎⵣⴳⵣⴰⵡ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⵛⵉⵄⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵣⴳⴳⴰⵖ

ⵉⵙⵍⴰⵎ ⵏⵖ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ (ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ: الإِسْلاَم) ⴷ ⴰⵙⴳⴷ ⴰⴳⵏⵏⴰⵡ, ⵢⵓⵡⵉⵜ ⵉⴷ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ La bracket.pngⵚⴰⵍⴰ ⴰⵍⵍⴰⵀⵓ ⵄⴰⵍⴰⵢⵀⵉ ⵡⴰⵙⴰⵍⴰⵎRa bracket.png, ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵡⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ ⴰⵎⵙⵍⵎ ⵏⵖ ⵉⵎⵙⵍⵎⵏ.

ⵔⴱⴱⵉ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ, ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ (ⴰⵍⵍⴰⵀ, الله) . ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵙⴳⵉⵣⵏ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ, ⵉ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ La bracket.pngⵚⴰⵍⴰ ⴰⵍⵍⴰⵀⵓ ⵄⴰⵍⴰⵢⵀⵉ ⵡⴰⵙⴰⵍⴰⵎRa bracket.png ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵍⵓⵙ ⵊⵉⴱⵔⵉⵍ La bracket.pngعليه السلامRa bracket.png.

ⵉⴱⴷⴷ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵖⴰⴼ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ:

  1. ⵜⵓⴳⴳⴰ (ⴰⵛⵛⴰⵀⴰⴷⴰⵀ): ⴰⴷ ⵜⵉⵏⵉⴷ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵖⴰⵙ ⵉⵍⵍⵓ (ⵍⴰ ⵉⵍⴰⵀⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵍⵍⴰⵀ), ⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏⵏⵙ (ⵡⴰ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵔⴰⵙⵓⵍ ⴰⵍⵍⴰⵀ).
  2. ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ (ⴰⵚⵚⴰⵍⴰⵜ) : ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵥⴰⵍⵍⴰⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ.
  3. ⵜⴰⴽⵓⵜⵉ (ⴰⵣⵣⴰⴽⴰⵜ) : ⴰⴷ ⵜⴰⴽⴽⴰⴷ 2,5% ⴳ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⴽ ⵏⵖ ⵎⴰⵢⴷ ⵖⵓⵔⴽ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵔⵏ.
  4. ⵓⵥⵓⵎ (ⴰⵚⵚⴰⵡⵎ): ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴰⵥⵓⵎⴷ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵡⵓⵥⵓⵎ (ⵔⵎⴹⴰⵏ).
  5. ⴰⵔⵣⵣⴼ (ⵍⵃⵉⵊⵊ) : ⴰⴷ ⵜⵔⵣⵣⴼⴷ ⵖⵔ ⵎⴰⴽⴽⴰⵎⴰⴷⵉⵏⴰ ⵎⴰⵍⴰ ⵜⵣⵎⵔⴷ.

ⵍⵍⴰⵏ ⵎⴰⴷ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ 1,5 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵎⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵊⴰⵔ 80% ⴷ 85% ⴷⴳⵙⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵙⵓⵏⵏⵉⵢⵏ, ⵉⵍⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵛⵉⵄⵉⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵔⴰⵏⵄⵉⵔⴰⵇⵍⵓⴱⵏⴰⵏ.

ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ[edit]

ⵉⵏⴰⴱⵉⵢⵏ[edit]

ⵉⵏⴰⴱⵉⵢⵏ
ⴰⴷⴰⵎ  • ⵛⵉⵜ  • ⵉⴷⵔⵉⵙ  • ⵏⵓⵃ  • ⵀⵓⴷ  • ⵚⴰⵍⵉⵃ  • ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ  • ⵉⵙⵎⵄⵉⵍ  • ⵉⵙⵃⴰⵇ  • ⵍⵓⵟ  • ⵢⵄⵇⵓⴱ  • ⵢⵓⵙⵓⴼ  • ⴰⵢⵢⵓⴱ  • ⵛⵓⵄⴰⵢⴱ  • ⵎⵓⵙⴰ  • ⵀⴰⵔⵓⵏ  • ⴷⴰⵡⵓⴷ  • ⵙⵓⵍⴰⵢⵎⴰⵏ  • ⵢⵓⵏⵓⵙ  • ⵣⴰⴽⴰⵔⵢⴰ  • ⵢⴰⵃⵢⴰ  • ⵄⵉⵙⴰ  • ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ
ⵥⵕ ⴰⵡⴷ: ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ , ⵓⵥⵓⵎ , ⵉⵙⵍⴰⵎ , ⵇⵓⵔⴰⵏ

ⵍⵊⵉⵀⴰⴷ[edit]

ⵔⵎⴰⴹⴰⵏ[edit]

ⵔⴰⵎⴰⴹⴰⵏ

ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵔⴰⵎⴹⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰ ⴳ ⵓⵣⵡⴰⴳ ⴰⵏⴰⴱⴰⵡⵉ ⵢⵜⵜⵉⵍⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⴰⵄⴱⴰⵏ، ⵉⵥⵉⵍ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⴷ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵎⵏⴻⵏ ، ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵡⵓⵥⵓⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵔⵔⵓⴽⵏ ⵙⴳ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ.

ⵢⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵔⵎⴹⴰⵏ ⴰⵙⵎⵉ ⵥⵕⵕⵉⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ 29 ⵏ ⵛⴰⵄⴱⴰⵏ، ، ⵉⴳ ⵢⴽⵎⵎⵍ ⵔⵎⴹⴰⵏ ⴷⴰ ⵙⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵙ ⵜⴼⴰⵙⵍⴽⴰ ⵏ ⵍⴼⵉⵟⵔ.

ⵖⵓⵔ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵔⵎⴹⴰⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ؛ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴳⴳⵉⵣⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵍⵍⴰⵡⵃ ⵍⵎⴰⵃⴼⵓⴹ ⵖⵔ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⵏ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵍⵇⴰⴷⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵔⵎⴹⴰⵏ، ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉⴳⴳⵉⵣⴷ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷⵏ ⵉⵎⴹⴼⵔⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵣⴰ ⵏ ⵍⵡⴰⵃⵢ ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵖⴰⴼⵙ ⴳ ⵉⴼⵔⵉ ⵏ ⵃⴰⵔⴰ ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵓⵙⴰⴷ ⵖⵔⵙ ⵍⵎⴰⵍⴰⴽ ⵊⵉⴱⵔⵉⵍ، ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙ : اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵙⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵢⴳⴳⵉⵣⵏ ⵙⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ.

ⵢⵣⴷⵉ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵔⵎⴹⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵟⵟⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵙ ⴳⵓⴷⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵣⵡⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⴰⵎ: ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵜⴰⵔⴰⵡⵉⵃ ⴷ ⵍⵉⵄⵜⵉⴰⴼ ⴳ ⵜⵉⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ، ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵜⴰⵇⴰⵍⵉⴷ ⴰⵎ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵡⵉⵢⴰⴹ ⵖⵔ ⵡⵓⵜⵛⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⵡⵓⵜⵛⵉ .

ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ[edit]

ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ

ⵓⵎⵏⴻⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵎⵏⴻⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵉⵙⴳⴳⵉⵣⵜ ⵉⴷ .ⵙ ⵉⵍⵙ ⴰⵄⵔⴰⴱ ⵍⵎⵓⴱⵉⵏ، ⵖⴰⴼ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⵎⴰⵍⴰⴽ ⵊⵉⴱⵔⵉⵍ ⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰⵡⵉⵏ ⵙⴳ ⵍⴱⵉⵄⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 610 ⴰⵔ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⵢⵓⵏⵢⵓ 632. ⵢⴱⴹⴰ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⵖⵔ 114 ⵏ ⵜⴰⵙⵙⵓⵔⵜ، ⵢⵍⵍⴰ ⴷⴳⵙ 6236 ⵏ ⵍⴰⵢⴰⵜ. ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⵍⴰⵢⴰⵜ ⵎⴰⴽⴽⵉⵢⴰ ⴷ ⵎⴰⴷⴰⵏⵉⵢⵢⴰ. ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⵍⴽⴰⵔⵉⵎ ⵉⴳⴰ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵙⴳ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ، ⵢⵙⵙⴳⵉⵣⵜ ⵔⴱⴱⵉ ⵉ ⵏⴱⵉ ⵏⵏⵙ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ. ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⴰⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙⵉⵙ ⴳⴰⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵍⵄⵉⴱⴰⴷⴰⵜ ⵢⵜⵜⴰⵥ ⵙⵉⵙ ⵓⵎⵓⵙⵍⵎ ⵉ ⵔⴱⴱⵉ ⴱⴰⵛ ⴰ ⵢⵣⴷⴷⵉⴳ ⵙⵉⵙ ⵓⵍ ⵏⵏⵙ. ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴳⴳⵉⵣ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⴽⴰⵍ.

ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⵉⵇⴷⵙⵏ[edit]

ⵎⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⵍⵎⵓⴽⵔⵔⴰⵎⵜ
  • ⵎⴰⴽⴽⴰ

ⵎⴰⴽⴽⴰ ⵍⵎⵓⴽⴰⵔⵔⴰⵎⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵉⵇⴷⵙⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ، ⴷⵉⵙ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵍⵃⴰⵔⴰⵎ، ⴷ ⵍⴽⵄⴱⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⴳⴰⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴳ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏ . ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ، ⵜⴱⵄⴷ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵍⵎⵓⵏⵡⴰⵔⴰ ⵏⵉⴳ 4000 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴳ ⴰⵎⵏⵉⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ، ⴷ ⵖⴼ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵟⵟⴰⵢⴼ ⵏⵉⴳ ⵏ 1200 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵔ ⴷⴳ ⴰⵎⵏⵉⴷ ⴰⵛⵔⵇⵉ، ⴷ ⵖⴰⴼ ⵍⴱⵄⴷ ⵏ 72 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⵙⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵊⴰⴷⴰ ⴷ ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ.

  • ⵍⵇⵓⴷⵙ

ⵜⵉⵎⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ[edit]

Jiangwan Mosque - Eid Al-Adha.JPG
  • ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ

ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⴼⴰⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ (ⴷ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵢⴰⴹ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵍⴼⵉⵟⵔ)، ⴷⴰ ⵢⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴷⵓ ⵍⵃⵉⵊⵊⴰ ⴱⵄⴷ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⴱⴻⴷⴷⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵄⴰⵔⴰⴼⴰ، ⴰⴱⴻⴷⴷⵉ ⵏⵏⴰⴳ ⵜⴱⴻⴷⴷⵏ ⴷⵉⵙ ⵉⵃⵓⵊⵊⴰⵊⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵍⵎⴰⵏⴰⵙⵉⴽ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵍⵃⵉⵊⵊ، ⴷⴰ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⴷⵓ ⵍⵃⵉⵊⵊⴰ. ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⴰⴽⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵇⵇⵉⵙⵜ ⵏ ⵏⴱⵉ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵜⴰⵣⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵖⴰⴼⵙ ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵥⵕⴰ ⵜⵉⵥⵕⵉⵜ ⵏⵏⴰⴳ ⵢⵓⵎⵔⵜ ⴷⵉⵙ ⵔⴱⴱⵉ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⴹⵃⵃⵉ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵙ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ .ⴷⴰⵔⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⵏ ، ⵢⵓⵎⵔⵜ ⵔⴱⴱⵉ ⵙ ⵜⵖⵔⵙⵉ ⵏ ⵉⵣⵉⵎⵎⵔ ⴳ ⵓⴱⴷⴷⴻⵍ ⵅⴼ ⵢⵉⵡⵉⵙ، ⵎⴽ ⵜⵜⴰⵥⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵖⵔ ⵔⴱⴱⵉ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵙⵉ ⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵍⵉ (ⵉⵣⵉⵎⵎⵔ، ⵏⵖ ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ، ⵏⵖ ⴰⵍⵖⵎ) ⴷ ⵓⴼⵔⵔⴰⵇ ⵏ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵜⵖⵔⵙⵉ ⵖⴰⴼ ⴰⵢⵜ ⵓⵖⵍⴰⴷ ⵏⵖ ⵉⵡⵙⵙⴰⵔⵏ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ.