Jump to content

Wp/zgh/ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ
Belgium Kingdom

Koninkrijk België (ⵜⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵜ)
Royaume de Belgique (ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ)
Königreich Belgien (ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ)

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ:

"L'union fait la force"
""ⴷⴰ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷⵡⴰⵙ""

ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ: ⵍⴰ ⴱⵕⴰⴱⴰⵏⵚⵓⵏ - La Brabançonne (ⴼⵕ)
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⴳ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ, ⵜⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵜⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ.
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴼⵉⵍⵉⴱ
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵍⵉⴽⵙⴰⵏⴷⵔ ⴷ ⴽⵔⵓ
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⴰⵙⵖⵔⵙ 4 ⴽⵟⵓⴱⵕ 1830
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 30,688 ⴽⵎ²
ⴰⵎⴰⵏ (%) 6,4%
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⴱⵍⵊⵉⴽⵉⵢⵏ
ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 11.376.070 (2018)
ⴰⵙⴳⴷ
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⵜ ⵜ ⵜ) 2017
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 420.307 ⵎⵍⵢⴰⵔ $ (2017)
• ⵉ ⵢⴰⵏ 37,883$ (2017)
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) 2017
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 609 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ $
• ⵉ ⵢⴰⵏ 43,686$
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ  26.3 (2011)
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ 0.897 (2013)
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⵢⵓⵔⵓ
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⴰⵙⵙ/ⴰⵢⵢⵓⵔ/ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵉⴼⴼⵓⵙ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⴰⴼⴰⵙⵉ ⴷ ⵓⵥⵍⴰⴹ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +32
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ BE
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ (LTD) .be
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵥⵓ BE:3166
ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱⵏ
ⴰⵙⵉⵜ¹ https://www.belgium.be/
ⴰⵙⵉⵜ² https://data.gov.be/

ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ (ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ: Royaume de Belgique) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⴷⴷⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ «ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ» ⴳ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ. ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵎⴰⵎⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ, ⴷ ⵓⵙⴰⴳⵓⵔ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ, ⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⴰ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵔ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴱⵉⵍⵊⵉⴽⵜ ⵣⵓⴷ "ⵏⵉⵟⵓ".

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ