Jump to content

Wp/tzm/ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ-ⴷⵔⵄⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ-ⴷⵔⵄⴰ
ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ-ⴷⵔⵄⴰ

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ-ⴷⵔⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ. ⵜⴳ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵙ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴽⵔⵣⴰ. ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⴷ: ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ, ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⵜⴰⵣⴰⴳⵓⵔⵜ, ⵉⴼⵏⵉ, ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ. ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰ ⵓⵜⴰⵏⴰⵏ, ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ, ⴰⵛⵜⵓⴽⵏ, ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ, ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ... ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵅⴼ 70,880 ⴽⵎ², ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 3,113,653 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ. ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⴰⵣⴳⵏ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵓⴳⵔ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ. ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵕⴽⴰⴹ ⵎⵉ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵃⵡⴰⵛ. ⴰⵃⵡⴰⵛ ⴰⴷ ⴷ ⴰⵕⴽⴰⴹ ⴷ ⵢⵉⵔⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵙⵓⵙ. ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ. ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵏ ⵜⴼⵔⵅⵉⵏ (ⵜⵉⵡⵜⵎⵉⵏ). ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ "ⴰⵔⴳⴰⵏ". ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⴷ ⴳⵉⵙ ⵙⵙⵓⴼⵓⵖⵏ ⴰⵣⴰⵜⵉⵎ, ⵙⴽⵔⵏ ⴳⵉⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵍⵎ, ⴰⵣⵣⴰⵔ, ⵓⵜⵛⵉ ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ.

ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ-ⴷⵔⵄⴰ
{{{informeso}}}
ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵜ {{{ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ}}}
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 2.676.847 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ {{{ⵜⵉⵖⵣⵉ/ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ}}}
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ
ⵍⵡⴰⵍⵉ {{{ⵍⵡⴰⵍⵉ}}}
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ
{{{informeso}}}
ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ1}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ2}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ3}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ4}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ5}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ6}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ7}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ8}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ9}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ10}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ11}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ12}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ13}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ14}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ15}}}