Wp/tzm/ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ

ⵡⴰⵔⵣⴰⵣ

ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ

ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ( ⵙⵜⵄⵔⴰⴱⵜ: ورزازات, ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Ouarzazate) ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵓⴳⵎⵉⴹⵎⵕⵕⵓⴽ. ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵉⴷ ⵙⵜⵓⴷⵢⵉ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵔⵉⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⴼⴼⵓⵍⵜⵓⵜ. ⵏⵇⵇⴰⵔⴰⵙ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ. ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴷⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵡⴰⵇⵇⵓⵔ. ⵙ ⵜⵉⴷⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴷⴷⵖ ⵜⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵜ ⵙ ⵎⴷⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵉⵙⴰⵏⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵍⴷⴷⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ[edit | edit source]

ⵜⵓⵙⴰ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵏⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ ⵏ ⴷⴰⴷⵙ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ. ⵜⵏⵎⴰⵍⴰ ⵉ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴷⵔⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ. ⴷⵉⴳⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰⵜⵉⵏ ⵢⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵉⵣⴷⴰⵢⵉⵏ, ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵍⴷⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit | edit source]

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1928 ⵉⵙⵙⴽⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵓⵔⵓⵎⵉ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ. ⵙⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵏⵜ ⵜⵎⵙⴼⴰⴳⵉⵏ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵏⴰⵖⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1934, ⵍⵍⵉⵖ ⴳ ⴷ ⵉⴳⴳⵣ ⵄⵙⵙⵓ ⵓ ⴱⴰⵙⵍⴰⵎ ⵙⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴱⵓⴳⴰⴼⵔ ⵉⵙⵍⵍⵎ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⵓⵔ ⵎⵎⵜⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵢⵓⵡⵙⵏ ⵙⴳ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏⵏⴹⵏⵉ ⴰⵎⵎ ⴰⵢⵜ ⵎⵔⵖⴰⴷ.

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ[edit | edit source]

ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵅⴰⵔⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ. ⵜⵍⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴷⴷⵖ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵙⵓⵜⵏ. ⴷⵉⴳⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴷ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ[1] ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ. ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⴷⴰ ⵣⵔⵔⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⴰⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵎⵓⵕⴰⴽⵓⵛ ⵅⴼ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵛⴽⴰ, ⵜⴰⵀⵓⵙⴽⵉ ⵏⵖ ⴰⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⵍⵓⵖⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ, ⴰⵢⴷⴷⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⴰ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴰⵏⵙⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ.

ⵉⵙⴰⵏⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵉⵍⵏ, ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⵉⵙ ⵙⴰⵜ. ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳⵔ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴷ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵓ ⵃⴷⴷⵓ.

ⵜⵍⴰ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2006[2].

ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ[edit | edit source]

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ[edit | edit source]

  1. https://web.archive.org/web/20140415212116/http://www.studiosatlas.com/
  2. https://web.archive.org/web/20151231152909/http://www.almaouja.com/ouarzazate/info/faculte-polydisciplinaire-ouarzazate