Wp/rif/Tasna Tamezwarut/ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | rif‎ | Tasna TamezwarutWp > rif > Tasna Tamezwarut > ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
Jump to navigation Jump to search
ⴰⵏⵙⵓⴼ ⵢⵉⵙⵡⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ , ⵣⴻⵎⵎⵔⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⵉⴷⵏ ⴰⴷ ⴰⵔⵉ-ⵏ ⴷⵉⵙ
Asiḍyas (Esseft), 15 ⵖⵓⵛⵜ 2020
280 ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵅⵙⵙ ⴰⵟⴰⵚⵚ
tazuri Tameddurt Tarakalt Amezruy Tafelsuft Tussna Tiknulujya

Bluebg.png

Cscr-featured with ring.svg
ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵓⴼⵔⵉⵏ
ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏⴰⴼⵓⵙⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ-ⴰⵙⴷⵉ ⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔⴰ (ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ) ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵥⵍⵎⴹ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵣⵉ ⵜⵙⴳ-ⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ :ⵖⵔⵢⴰⵏ, ⴷ ⵢⴼⵔⵏ, ⴷ ⵔⵢⴰⵢⵏⴰ; ⴷ ⵊⴰⴷⵓ, ⴷ ⵔⵓⵊⴱⴰⵏ, ⴷ ⴽⴰⴱⴰⵡ, ⴷ ⵣⴰⵏⵜⴰⵏ, ⴷ ⵜⵔⵎⵉⵙⴰ, ⴷ ⵜⴰⵔⵀⵓⵏⴰ, ⴷ ⵏⴰⵍⵓⵜ, ⴷ ⵜⴰⵖⵎⴰ


Bluebg.png

HSAktuell.svg
ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ
zzzzzz


Bluebg.png

HSVissteduatt.svg
ⵎⴰ ⵜⴻⵙⵏⵜ...
  • ils n uslm aziza iwzn 2,7tun


Bluebg.png

HSDagensdatum.svg
ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ
  • ⴰⵏⵓⵕⵥⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ(ⵎⴰⴱ) ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : www.mapamazighe.ma,
  • ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,
ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⴽⵜⵓⴱⵔ

ⵓⴳⴰⵔ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

http://www.mapamazighe.ma/am/


Bluebg.png

HSBild.svg
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ
Tomb of Massinissa 01.jpg
Asmḍl n ujellid Amaziɣ Masensen di Numidya
ⴰⵙⵎⴹⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⴰ ⴷⵉ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ


Bluebg right.png
ⵔⵏⵓ ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ
Vista-xmag.png

ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ
ⵏⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ

« …Nekk d-Amaziɣ [...]Imaziɣen d-imdanen yessnen, d wid yesnernan i yal taɣerma i-d-ikecmen tamurt nneɣ, i yal ddin i-d-ikecmen, am ddin uday, ddin aṛumi neɣ ddin imeslen. Nessen Taεrabt, tutlayt n Lequran, nesawal Tamaziɣt, tutlayt n imezwura nneɣ, nessen daɣ Tafransist, tutlayt n tmurt i yeqqnen azaglu i tmurt nneɣ... ».


Muḥêend Abdelkrim n At Xeṭṭab
(Mohamed Abdelkrim El Khettabi)
Lqahiha/Le Caire, 1952.

ⵓⵎⵓⵖ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ

ⴰⵎⵓⵏ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ
ⵙⴽⵙⵓ
ⵓⵔⴽⵉⵎⵏ
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (ⵃⴰⴳⵓⵣⴰ)
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⴽⵔⵉⵎ ⵍⵅⵟⵟⴰⴱⵉ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ
ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ
ⵎⴰⵙⵉⵏ (ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⴰ)
ⴰⵔⵔⵉⴼ
ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ
ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵉⵣⵔⵉ
ⵡⴰⵍⵉⴷ ⵎⵉⵎⵓⵏ
ⵎⵉⵎⵓⵏ ⵓⵙⵄⵉⴷ
ⵜⴰⵔⴱⵉⵄⵜ ⵏ ⵉⵜⵔⴰⵏ
ⵎⵉⵎⵓⵏ ⵔⴼⵔⵓⵄ
ⵏⴰⵊⴰⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ
ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⴱⵍⵄⵓⵛ
ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵏⴰⴷⵓⵔⵉ
Bluebg right.png
ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ
Gnome-globe.svg
Ugar Sg 500 000 Imgradn :
English · Deutsch · Français · Polski · 日本語 · Italiano · Nederlands · Português · Español · Русский
Ugar Sg 150 000Imgradn :
Čeština · Svenska · Suomi · Norsk · Català · Magyar · Suomi · Українська · 中文

Umuɣ n Wikipidya