Jump to content

Wp/rif/ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | rif
Wp > rif > ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ
ⵛⵔⵉⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⵏⵉⵖ ⵎⵓⵃⵏⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵏⵜⵜⴰ ⵣⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵃⵎⴻⴷ ⵄⴰⴱⴷ ⵙⴰⵍⴰⵎ ⴰⵇⵔⵄⵉ , ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1859 . ⵜⵙⴱⴷ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵕⴰⴱⴹⵏ ⴷⵉ ⵣⵖⵏⵖⵏ ⵢⵓⴷⵙⵏ ⵉ ⵢⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵏⴰⴹⵓⵔ ⵉⵜⵡⴰⵙⵏ ⵙ ⵉⵎⵔⴰⴱⴹⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵃⵎⴻⴷ ⵄⴰⴱⴷ ⵙⴰⵍⴰⵎ ⴰⵇⵔⵄⵉ, ⵉⵟⴼ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ ⵜⵎⵣⵉⴷⴰ(ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ) ⴰⵎ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵎ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ , ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴳⴰ ⵜⴰⵙⴱⴰⴱⵜ ⵊⴰⵔ ⴰⵔⵉⴼ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵉⵜⵡⴰⵙⵏ ⵛⵔⵉⴼ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵙ ⵍⴰⵅⵍⴰⵇ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⴱⵃⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏⵙⵏ


ⵜⵍⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ[edit | edit source]

  • ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1889
  • ⵍⵍⵉⴳ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰ 27 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⴷⴷⴰ ⵖⵔ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⵢ ⴽⵎⵎⵍ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵏ ⴷⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ.
  • ⵍⵍⵉⵖ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰ 31 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵢⵓⵔⵔⵉⴷ ⵖⵔ ⵔⵔⵉⴼ. ⵃⵓⵎⴰ ⴰⵢⴳ ⵍⵇⴰⴹⵉ ⴰⵔ ⵉⴱⴹⵓ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵙ ⵛⴰⵔⵉⵄⴰ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ. ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵔⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵖⵉ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴷ.

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ[edit | edit source]

ⵓⵎⵉ ⵜⵓⴷⴼ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⵉⵡⵛⴰ-ⵙⵏ ⴱⵓ ⵜⵖⵉⵢⵓⵍⵜ (بوحمارة) ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴱⴰⵛ, ⴰⴷ ⴳⴳⵏ ⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⵛⵎⴰⵏ ⵍⵉ ⵔⴰ ⵢ ⵉⵣⴷⵉ ⵎⵍⵉⵍⵉⵢⴰ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⴽⵙⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⵏ ⵉⴳⵎⵎⴰⴹⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⵣⴰⵍ. ⵉⴳⵎⵎⴰⴹⵏ-ⴰ ⵉⴳ ⵉⵣⵣⵏⵣ ⴱⵓ ⵜⵖⵉⵢⵓⵍⵜ ⵙⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵓⵔ ⵉⵡⴰⵏ ⴰⵎⵢⴰ. ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⴱⴷⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ-ⵢⴰ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ. ⵔⵥⵉⵏ ⵏⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵙⵏ ⵟⴰⵢⵏ ⵏⴰⵙⵏ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ.

ⴱⴰⵛ ⵜⴰⵣⴱⴰⵢⵜⴰⴷ ⴰⵜ ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵜⵉⴳ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵎⵣⵢⴰⵏ ⵉⵙⵓⴼⴼ ⵖⵉ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍⵏⵙ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.

ⵣ ⵔⵉⴷ ⴰ ⵉⵣⵉⵣⵡⵉⵔ ⵜⴰⵣⴱⴰⵢⵜ. ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵣⵡⴰⵔⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵟⴰⵢⵏ ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵍⵖⵔⴹ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ.

ⵜⴰⵎⴰⵖⵜ ⵏ ⴷⵉⵡⴰⵏⴰ[edit | edit source]

ⵜⴰⵎⴰⵖⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵊⴰⵔ ⵉⵎⵃⴰⵔⴽⴰⵏ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⵜⵡⴰⴳⴳ ⵖ ⵓⴳⵎⵎⴰⴹ ⵓⵎⵉ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴷⵉⵡⴰⵏⴰ. ⵜⴰⵎⴰⵖⵜ-ⴰⴷ ⵍⵉ ⵖ ⵜⵢⴰⴳⴰⵙⵏ, ⴷ ⵎⵓⵜⵏ ⴳⵉⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 3.000 ⵏ ⵓⵖⵡⵡⴰⵖ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ.

100 ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵖⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ[edit | edit source]