Wp/ojb/Mazina`igan Niigaan

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | ojb
Wp > ojb > Mazina`igan Niigaan


Aaniin!

Maandan aawid wigipiidiya o`izhigiizhwewinman Ojibwe. Gí`ayaawmin 182 mazina`iganan ningim.Wigipiidiyaa aawid wenipazh anokiiwin omazina`iganman. Gídaawiiji`iwe niinawind. Ozhichigen mazina`igan!


Mazina`iganan aginzowag:
Anishinaabe (Anishinaabe (Homo sapiens))

Aazhawigiizhigokwe •Abaham Incon •Abet EinsteinAboo NoowasChaawes DawinDonad Toamp •Eiizabet akaweEonado Da Inci •Ewisabet Waw'wen Fwida KahoHenwii FoowdHomer •Jastin TudowJoo BaidenKwistope KoloombosOoa AmoondsonWiiam Shakespea •Winset Wan Go Woofgang Amadeoos Mozawt Zheng HeZhaangweshi Obaashiingingii

Anangokaa

Anang (Anang aanji-wiiji-gomaapii) •AkiIshkode-wajiw Wp/ojb/makade-waanikaan ₒₛₕₖᵢ

Inwewin (Inwewin) Anishinaabe ikidowin-mazina'gan

BwaanimowinChina inwewinOmashkiigoomowin

Spanish inwewinWemitigoozhiimowin

Zhaaganaashiimowin

Anishinaawe'okwabiwag

Anishinaabe-inanjige

Gikinawaabam-ondaadad

Aanji-izhiwebad miziwekamigAgongosimowinAsigagindaasoAko'inigokwadeyaaBiinichigaadeGikinawaabam-onda'ibii-miziwekamigGikinawaabam-anokaajiganGikinawaabam-azhigwa-dawaaGikinawaabam-babiiwaawan'akina-aabiding-aawanGikinawaabam-bimaadiziwinGikinawaabam-asin •Gikinawaabam-anang

Ozhitoon-babiiwaawan-bakise

Ozaawaa-zhooniyaaNibi

Nibwaakaawin

Gikinawaabam-nibwaakaawin

Izhitwaawin

Izhitwaa

Anishinaabekaa

Ayaa dibaajimowin anishinaabekaa

Anishinaabe dibaajimowin

Gichi-manidoo waabangeedₒₛₕₖᵢ

Miijim

Aniibiish

Ezhizhaad

Bemisemagakₒₛₕₖᵢ •JiimaanOdaabaanOmbaasijigan

Awesiinh (Awesiinh)

AandegAndookomeshiinhAjidamooAnimoshAmikBizhiwGaazhagensGiigoonh

Giigoonh-bineshiinhMakwaMemengwaaMisajidamooMishibizhiiMoozOzaawindibe-miishizi-bekwaawigang

WaawaashkeshiWp/ojb/Zaagi' aakoziwin

Gitigaadan

ManoominOginii-waabigwan

Gichi-oodena danakamigad (Gichi-oodena)

Aakoziiwigamig (Mashkiki) •Aate'ishkodawewininiAnama'ewigamigDakoniwewininiMakdoonaawdsMesisₒₛₕₖᵢ •Noodin waasamowinWaabigwanii-adaawewigamig

Gabe-gikendaasoowigamigNiibiwa-anooj-gashkigwaason

Aki, Anaamayi'ii-aki, Gichi-oodena

AgentinaBitiskolombiaBwazii (•Gichi-mamaangibiisaa-niibiwa-mitig) •ChiiChinaDoobaiEngaand •Gaa-waabaabiganikaag Anishinaabeg •Gichi-mookomaan-akiMeksikoMikwam-zhaawanong-aki •MinesotaNiibiwa-mitig-gichi-akiSanfwansiskoSinsinatiKebekWiskonsinZhaaganaashiiwaki

Gichi-aki gaye Gichigami (Gichi-aki)

Mikwam-zhaawanong-akiNiibiwa-mitig-gichi-aki

Anishinaabe-gichi-akiWemitigoozhiimowin-gichi-aki

Makadewiiyaas-gichi-akiAniibiishaabookewinini-gichi-akiGichi-minis-gichi-akiNingaabii'an Gichigami

Wendaabang GichigamiMikwam-Giiwedin Gichigami

Gichi-oodena (Gichi-oodena)

MonteaaWankobeMinomaagwad-jiimaan'wiikwedNew Yowk Gichi-oodenaWachington Gichi-oodena

Dibaajimowin (Dibaajimowin)

Gete-egypt

Mazinibii'-nagamo-ozhitoon

Mashkawizi-oningwiigan-manidoons gidochigeMazinaatese •Mazinibii'igaade

Ataagewin

Zhooshkwaada'aagan-ataagewin


Anama`ewi-giizhigad omazina`iganman:

boshke gaa ganage

Biidaajimowin

Andookomeshiinh abashkwebiigiziOnzaamigaamoₒₛₕₖᵢ •Biiwaabik-wiiwakwaan aakoziwin (kowid-19)

Aanoj:

Waabikan nanaandomowin! - Danakamigiziwin

Gagwedwewinan? Maajaakan jiwiisiniiwigamig!

Mazina`iganan noondeayaawd babaamendamowin:

boshke gaa ganage

Baakan anishinaabemowin-wigipiidiyaayag:

Aaniin wigipiidiya aawid?