Wp/ojb/Zhaangweshi Obaashiingingii

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | ojb
Wp > ojb > Zhaangweshi Obaashiingingii

Zhaangweshi Obaashiingingii (Rose Tainter) nitaawigi'igoo iwidi Miskwaagamiiwi-zaaga'igan-ishkoniganing. Gaawiin memwech aakoziiwigamigong ingii-ondaadizisiin. Mii go niinawind gakina nimisenyag mii gaye nisayenyag nishiimeyag ingii-ondaadizimin endaayaang. Ningii-midaachimin. Naanan gwiiwizensag, naanan ikwezensag. Gaawiin bezhig nimisenh ningii-gikenimaasiin. Mewinzha gii-kiiwe. Gii-izhinikaazo Irene. Gaawiin ingii-gikenimaasiin ezhinikaazod anishinaabemowin.

Mii go apane gii-Anishinaabemoyaan, igaye ingii-pagadinigoosiimin izhaayaan anama'ewigamigong. Nimamaa gii-ikido eta go waabishkiiwed izhaa anama'e-wigamigong. Gii-niizhtana niizhwaaso-biboonagiziyaan, ningii-pi-maajaa gii-izhaayaan Gakaabikaang. Ningii-ando-anokii. Ningii-ayaawaa bezhig gwiiwizens. Nimaamaa ogii-kanawenimaan gii-pi-izhaayaan Gakaabikaang. Mii imaa gii-nagishkawag gaa-onaabemiyaan. Niizh ikwezwensag ingii-ayaawaanaanig bezhig gaye gwiiwizens.

Honeywell gii-anokii ninaabem. Nisimidana daso-biboon gii-anokii imaa. Gaye niin dash ningii-anokii endazhi-ozhibii'igaadegin mazina'iganan. Niizhtana ashi niizh daso-biboon ingii-anokii imaa. "InstantWeb" mii imaa gii-anokiiyaan.

Nitam ninaabem gii-ishkwaa-anokii imaa Honeywell. Imaa 1997 (ashi-zhaangaswi zhaangasimidana niizhwaaswi), ingii-pi-kozimin imaa Odaawaa-zaaga'iganiing. Mii dash gii-nagishkawag Waawaakeyaash. Mii imaa gii-wiidookawag Ojibwemowin. Imaa 2000 (niizho midaaswaak), ingii-paakaakonaamin Waadookodaading Ojibwemowini-gikinoo'amaadiiwigamigong Odaawaa-zaaga'iganiing wayeshkad gii-inendaagwak.

Gaa-ako-midaaso-biboonagak ningii-gikinoo'amaage, ningii-inaakonige, ningii-ozhitoon enaabadak, miinawaa ningii-wiidookawaan gekinoo'amaagenijin imaa. Mii sa 'i.

  • Gii-ishkwaa-ayaashi ashi-niizhogonagizid Iskigamizige-giizis gii-agoojing 2014. Da-mikwendaagozi apane a'aw mindimooyenyiban gii-wiidookawaad iniw wiij-anishinaaben weshki-ojibwemonid.