User talk:Aklilu Elias Kurika

From Wikimedia Incubator

Welcome to Wikimedia Incubator! At the right there are some important links, and here are some tips and info:

  • If you haven't created a user page yet, please create one with for example Babel templates on it.
  • You can select your interface language in your preferences.
  • If you make articles, templates or categories, don't forget to add a prefix!
  • If your knowledge of English is good, you can help with translating pages to other languages you know, so more people can understand them!
  • If you want to translate the interface, please go to Translatewiki.net and follow their instructions.

If you have any questions, feel free to ask them on Incubator:Community Portal.

-- Welcoming Bot 15:10, 10 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Maayettaas Aklilu Elias Kurika (talk) 09:33, 22 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Anttuwaa[edit source]

Mantta Eeliyasa Akililu, Wolayttatto Doonaa Wikkiipeediyaa dichchiiddi de'iyo gishshawu keehippe galatoos. Ha'ikka ooratta sinttaa medhdhiyogan woykko qaalata birshshiyogan kushettite, eraa oosuwaa yeletaappe yeletawu aattite. Kehaa (talk) 04:27, 21 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Ero, danddayettiyaba oottiiddi doos, keehippe galatoos 196.191.240.54 04:46, 21 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Luxettaa[edit source]

Luxettaa giyoogee asay salo gufanttuwa giddon de'iya xoossi medhdhidobatanne etaara oykettidabata eranawu, sa'aa "earth" bollan de'iyabata eranawu, duussaa maarayanawunne puulayanawu, kawotettaa seeraa suure ogiyan essanawu, miyobatanne asaa naatussi go''aanne maaduwa immiyabata boolumissanawu, hagaa xalla gidennan dumma dummabata oottanawunne akeekennan gakkiya metota pagalanawu pilggettaa maaraa go'ettiyonne eeyyata eranchcha kessiyo ogiya giyoogaa. 196.191.240.54 04:44, 21 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Baagaa[edit source]

Baagaa Giyoogee issi izaawussi a huuphen i barkka go'ettiyo buquraa aynne oottanawu danddayiyo maataa odanawu go'ettiyo qaala. Aklilu Elias Kurika (talk) 06:55, 21 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Baggaa[edit source]

Baggaa giyoogee issibaassi kane wokko giddo gina shaahuwaa giyoogaa. Aklilu Elias Kurika (talk) 06:56, 21 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Baafa giyogee Wolayttan biittan asa suntta. Aklilu Elias Kurika (talk) 06:57, 21 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Bakkaa[edit source]

Bakkaa giyogee luzettaassi gifaataa aginaappe doommidi ichchashe aginawu lagge shaaho woykko usuppune aginaa gakkanawu de'iya wodiya giyoogaa.


Bakkaa = 'semester' in English.


Aklilu Elias Kurika (talk) 07:00, 21 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Baakka[edit source]

Baakka giyogee issi asi woykko issi izaawu ba de'iyo heeraappe harasaa baanawu danddayennaagaa qonccissanawu go'ettiyo qaala. Aklilu Elias Kurika (talk) 07:01, 21 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Bala giyoogee issibaa hassayenna mala woykko akeekenna malanne zaaridi qoppenna mala azaziyogaa. Aklilu Elias Kurika (talk) 07:11, 21 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Ballaa[edit source]

Ballaa giyoogee naa''u baggi daayida mittaa giyoogaa Aklilu Elias Kurika (talk) 07:13, 21 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Baalla/Baallaa[edit source]

Baalla/Baallaa giyohee asa Wolayttan doonan asa suntta gididi attuma asaassi imettiya sunttaa. Aklilu Elias Kurika (talk) 07:21, 21 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Baaliya[edit source]

Baaliya giyogee wogan issi zaree woykko kochchay bana woykko babaa qonccissanaayyo bonchchiyo meeziya giyoogaa, Leemisuwassi Wolaytta kochchay woykko ba layttaa laamiya qonccissanawu "Gifaataa" giyo baalaa masqqala aginaa 13-20 gakkanawu de'iya gallassatu giddon pe'iya woggaa gallassan bonchchees. Aklilu Elias Kurika (talk) 07:25, 21 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Baliya[edit source]

Baliya giyoogee Wolaytta wogan asay issi hayqqida asaa mooganawu zariyanne dabbuwassi kiittidi anhaa "corpse" mooganawu shiishiyo woykko shiiqiyaa yaa'aa giyoogaa. Aklilu Elias Kurika (talk) 07:27, 21 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Baalliya[edit source]

Baalliya /daabula guttuma pitaliya /l/ ge'ettin xaafettiya qaalay Kuttuwa ikisiya giddon minni ekkiya kefe giddon de'iya ikisiya woykko Quxarssaa "Jart" galbbaa bollan eqqida minonne caddiya pinccuwa giyoogaa. Aklilu Elias Kurika (talk) 07:31, 21 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Ooratta sinttaa meruwaa xeelliyagan[edit source]

Al"o mantta Eeliyasa Akililu, intte Wolayttatto Doonaa Wikkiipeediyaa dichchaasi minuwan oottiyogee keehippe ufayssiyaba. Hayyanintta Ooratta sinttaa medhdhiyode ubban ha sinttan beettiya mela sohuwan huuphe yohuwa xaafiyogan doommite. Ha sinttan giya gattiyagaa bochchidi azazota polite. Kehaa (talk) 12:22, 25 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Mantta Kehaa, intte maaduwassinne ooratta sinttaa medhdhiyogan immido hayyuwaassi keehippe galatayiis. Aadhdhida guutta gallassatu giddon keehippe daro sinttata jujjaasishin zaarada be'anawu danddayabeyikke, hegaa yuushuwan aaro maadoy de'ikko Aklilu Elias Kurika (talk) 12:33, 25 September 2023 (UTC)Reply[reply]
Mata wode laamettidabata be'anawu hagaa bochcha. Kehaa (talk) 12:47, 26 September 2023 (UTC)Reply[reply]
Taani shiishshido daro xaafoti doosonashin beettokkona. Aklilu Elias Kurika (talk) 13:05, 26 September 2023 (UTC)Reply[reply]
Mata wode merettida sinttata be'anawu hagaa bochcha. Kehaa (talk) 08:08, 27 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Hashetuwa oychchanaassi[edit source]

Mantta Eeliyasa Akililu Wolayttatto Wikkiipeediyaa giigissiyo oosuwaa keehippe kaafiiddi de'iyogee erettiyaba. Ha oosuwaa hoolliya gattanaassi maaddiya oosota ha'ikka intte kushettiyakko Lo'o. Hegawu maadi gidanaassi ha sinttaa aassanawu koshshees. Hegaassi gaiya inggilizzatto Wikkiipeediyaa sinttaa hanettaadan Wolayttatto Doonaassi birshshanawu danddayettees. Kehaa (talk) 12:33, 28 September 2023 (UTC)Reply[reply]