Jump to content

Wp/wal/Ooratta xuufiya shiishshiyoogaa

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | wal
Wp > wal > Ooratta xuufiya shiishshiyoogaa
  • Kaalliyaa saaxiniyaa giddon shiishshanawu qoppido xuufiya Huuphe yohuwaa xaafa.
  • Hegaappe simmada "ha sinttaa medha" giya sohuwaa bocha.
  • Yiya mela saleedaa bollan ne xaafuwaa xaafa simmada garssaara "Sinttaa attama" giya sohuwaa bochiyoogan intte oosuwaa wursseeta.
  • Maaduwaa koyyikko Maaduwaa be'ite, hegaadankka Wikkiipeediyaa:Kaaletotanne meezeta be'ite.