Jump to content

Talk:Wp/zgh/ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ

From Wikimedia Incubator
Latest comment: 9 months ago by EL-MASOUDYMOHAMED in topic Football ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ?

Football ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ?

ⴰⵣⵓⵍ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ @AguzulH • @Ayour Achtouk • @Abdeaitali • @Lhoussine AIT TAYFST • @ⵣⵉⵔⵉ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ • @Essaidib2 • @ABDELOUAHID BOUTBAGHA • @ⵍⴼⴰⵇⵉⵔ • @EL-MASOUDYMOHAMED • @Mustapha Ait-Lahssaine • @‎ABDELHAQUE amazig,

ⴼⴽⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵅⴼ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ Football ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳ ⴰⵙ ⵜⵓⴼⴰⵎ (ⵙⵙⵎⵔⵙⴰⵜ {{ⴷⵉⴷⵙ}} ⵏⵖ {{ⵎⴳⴰⵍ}}).

  • ⵜⴰⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
ⴷⵉⴷⵙ ⵜⴰⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ. ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵔⴽⴰⵎ --AyourAchtouk (talk) 20:16, 29 September 2023 (UTC)Reply
ⴷⵉⴷⵙ --Said Moukhliss (talk) 20:28 September 2023 (UTC)
ⴷⵉⴷⵙ - ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ, ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙ ⴳ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ. Essaidib2 (talk) 21:42, 29 September 2023 (UTC)Reply
ⴷⵉⴷⵙ ----AguzulH (talk) 16:35, 30 September 2023 (UTC)Reply
ⴷⵉⴷⵙ ----User:EL-MASOUDYMOHAMED (User talk:EL-MASOUDYMOHAMED) 18:02, 13 october 2023 (UTC)
  • ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
ⴷⵉⴷⵙ --Lhoussine AIT TAYFST (talk) 20:09, 29 September 2023 (UTC)Reply
ⴷⵉⴷⵙ --AyourAchtouk (talk) 20:10, 29 September 2023 (UTC)Reply
ⵎⴳⴰⵍ - ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵣⵖⵏ, ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙ ⴳ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ. Essaidib2 (talk) 21:42, 29 September 2023 (UTC)Reply
  • ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
ⴷⵉⴷⵙ - ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ, ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙ ⴳ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ. Essaidib2 (talk) 21:42, 29 September 2023 (UTC)Reply
ⵢⴰⵀ 'ⵜⴰⵡⵊⵊⴰ' ⴰⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵖ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵓⴽⴰⵏ ⵢⵓⵙⵉ ⵙⵉⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵓⵔ ⴷ ⵉⵔⴽⴰⵎ ⴰⴷ ⵉⵙⴳⴰⴷⴷⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵢⴰⴷⴷⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵡⴰⵖ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵔⴽⴰⵎ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ... ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ, ⵙⵉⴳⴳⵍⴰⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵖ ⵉⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ⴰⴷ ⴳⴳⵓⵔⵓⵏ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉ ⵢⴰⵏ ⴰⵡⴰⵍ. EL-MASOUDYMOHAMED (talk) 16:56, 13 October 2023 (UTC)Reply
ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵡⵊⵊⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷⴷⴰ ⵙⵙⵏⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ, ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵜⵖⴰⵎⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵡⴰⵀⴰ. EL-MASOUDYMOHAMED (talk) 16:57, 13 October 2023 (UTC)Reply