Jump to content

User:ABDELOUAHID BOUTBAGHA

From Wikimedia Incubator

ⵉⵍⵓⵍ  ⴷⵔⵉⵙ  ⴰⵢⵜ ⵄⵓⵎⴰⵕ  ⴳ  ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ  ⵏ 1983  ⴳ  ⵜⵖⵔⵎⵜ  ⵏ  ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ  ⵙ  ⵣⵣⵄⴼⵕⴰⵏ  ⵉⵍⴰⵏ  ⴰⵜⵉⴳ  ⴷ  ⵜⴷⵍⵙⴰ  ⵏⵏⵙ   ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ. ⵙⴳ  ⵎⵥⵣⵉⵢ  ⵏⵏⵙ   ⴰⴷ  ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ  ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ  ⴷ   ⵓⵙⵙⵓⵏⵖ, ⴷ  ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵉ  ⴳⵔ  ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ  ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵖⵜ, ⴷ  ⵙⴳ  ⵜⵡⵏⵖⴰ  ⵜⵡⵏⵖⴰ  ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ  ⵙ  ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ, ⵎⴰⵛⴰ  ⵢⵓⴼⴰ  ⵜⴰⵢⵔⵉ  ⵏⵏⵙ  ⵏ  ⵜⵉⴷⵜ  ⴳ ⵜⵡⵏⵖⴰ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⴷ  ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ  ⵏ   ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.

ⴳ   ⵎⵔⴰⵡ  ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ  ⴰⴷ  ⴳⴳⵯⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ  ⴷⵔⵉⵙ  ⵙ   ⵜⴷⵔⵓⵜ  ⵅⴼ  ⵜⵥⵓⵕⵉ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵙⵉⵡⵍ  ⵅⴼ  ⵅⴼ  ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ  ⵏⵏⵙ  ⴷ  ⵜⴷⵍⵙⴰ  ⵏⵏⵙ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⵙⴳ  ⵜⴼⵉⵍⵉⵏ  ⵏⵏⵙ  ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ. ⵉⵖⵡⵙ  ⵢⴰⵜ  ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ  ⵏ  ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ  ⵏ  ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⵙ  ⵢⴰⵏ  ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ  ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ  ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏ  ⴳ   ⵢⵉⴳⵔ  ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ( ⵎⴰⴷ  ⵉⴳⴰⵏ  200  ⵏ  ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ  ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ)  ⵢⴰⵡⵙ  ⵙ  ⵢⴰⵏ  ⵓⴷⵔⵉⵣ  ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ  ⴷⴰ  ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ  ⵉ  ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ  ⵏ  ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⴳ  ⵜⵙⴳⴰ  ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ  ⴷ  ⵜⵎⴰⵡⵍⴰⵏⵜ.

ⴷⴰ  ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵡⵥⵍⴰⵢⵜ  ⵜⴼⵉⵍⵉⵏ  ⵏ  ⴷⵔⵉⵙ  ⵙ  ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ  ⴷ  ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ, ⵍⵍⵉⵖ  ⴰⵔ  ⵎⵎⴰⵍⴰⵏⵜ  ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ   ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ  ⴷ  ⵜⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵙⵙⵎⵔⵙ   ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵢⵜ  ⴷ  ⵓⵎⴰⵔⴳ  ⴳ  ⵜⵡⵏⵖⴰ  ⴷ  ⵓⵙⵙⵓⵏⵖ  ⵏ   ⵜⴼⵉⵍⵉⵏ  ⵏⵏⵙ, ⴷ  ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ   ⴷⴷⵔⵏⵉⵏ  ⵏ  ⵜⵎⴰⴻⵉⵖⵜ, ⴷⴰ  ⵏⵏ   ⴱⴰⵀⵔⴰ  ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ  ⴳ  ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵏⵏⵙ  ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ  ⵏ  ⵜⴰⵢⵔⵉ  ⴷ  ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ  ⵏ  ⵡⴰⴽⴰⵍ  ⴷ  ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ  ⴷ   ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ  ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵏ   ⴽⵓ  ⵜⵉⴼⵉⵍⵜ  ⴷ  ⵢⴰⵜ   ⵜⴱⵔⴰⵜ  ⵉⵏⵜⵜⴳⵏ  ⵙ  ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷ  ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ. ⵎⴽⵍⵍⵉ  ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙ  ⴰⵢⴷⴰ  ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ  ⵣⵓⵏ  ⴷ  ⵜⵉⴳⴳⵣⵜ   ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ   ⴷ  ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ   ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ  ⵏⵏⴰ  ⵙ  ⵜⵥⵍⵉ   ⵜⴽⴹⵉⴼⵜ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵉⴷⵔⴰ  ⵎⴰⵙⵙ  ⴷⵔⵉⵙ  ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ   ⵏ   ⵉⵎⵣⵉⵣⵡⴰⵔ  ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ, ⴳ  ⵉⵍⵍⴰ   ⵓⵎⵣⵉⵣⵡⵔ  ⵏ   ⵓⵙⵙⵓⵏⵖ   ⵅⴼ " ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ  ⵏ   ⵜⵖⵎⵉⵡⵉⵏ" ⴳ  ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ  ⵏ  2002  ⵏⵏⴰ   ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ  ⵜⵙⵇⵓⵏⵙⵓⵜ   ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵜ  ⴳ   ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵍⵉⵖ  ⴷ  ⵉⴳⴰ  ⵡⵉⵙ  ⴽⵕⴰⴹ. ⵎⴽⵍⵍⵉ  ⵉⴷⵔⴰ  ⴳ   ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ   ⵏ   ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ   ⴳ  ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ  ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ   ⵏ  2016   ⵅⴼ   ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ   ⵏ  ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ  ⵏ  ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵏⴰ   ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ  ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ   ⵏ   ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ  ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ  ⵙ  ⵡⵓⵜⵓⵢ   ⵏ  ⵎⴰⵙⵙ   ⵎⴰⴷⵖⵉⵙ   ⵓⵎⴰⴷⵉ. ⵉⵙⵙⵓⵜⵉ   ⵜⵓⴳⵜⵜ   ⵏ   ⵜⵙⴰⵡⵔⵉⵏ  ⵜⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵉⵏ  ⴳ   ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ  ⴷ  ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ   ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ   ⵢⴰⴹⵏ   ⵣⵓⵏ  ⴷ  ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ   ⴷ  ⵜⵣⵏⵉⵜ   ⴷ   ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵡⵙ  ⴳ  ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ   ⵏ   ⵓⴼⵔⴰⴽ  ⵙ   ⵜⵥⵓⵕⵉ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⴷ   ⵓⵙⴷⵓⵙ  ⵏ   ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ   ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴽⵍⵍⵉ   ⵉⵙⴽⵔ  ⵜⵓⴳⵜⵜ  ⵏ   ⵉⵙⴼⵙⴰⵔ   ⴳ   ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ   ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⴱⴷⴰⵏ  ⴰⴼⴰⴷ  ⴰⴷ   ⵢⵉⵍⵉ   ⵓⵙⵉⵙⵏ   ⵙ   ⵜⵥⵓⵕⵉ  ⴰⴷ   ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴽⵍⵍⵉ  ⵜⵜ   ⵉⵏⵏ  ⵉⴳⴰ  ⵙⴳ  ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ  ⵏ  ⵜⵥⵓⵕⵉ   ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⴳ   ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ   ⵏ  2020  ⵙⴳ  ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ  ⵏ   ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ  . ⵏ   ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ

ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⴷ ⵜⴽⴰⵢⵍⴰⵍⵜ

ⴷⴰ  ⵉⵜⵜⵡⴰⵔⴳⴰ  ⵎⴰⵙⵙ   ⴷⵔⵉⵙ  ⴰⴷ  ⵜⵍⴽⵎ   ⵜⵥⵓⵕⵉ  ⵏⵏⵙ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⵏⵏⴰ   ⵉⵥⵕⵕⴰ   ⵉⵙ   ⵜⴳⴰ  ⵙⴳ  ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ   ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ, ⵓⵍⴰⵡⵏ  ⵏ   ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ  ⴷ  ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ  ⴰⴽⴽⵯ, ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ   ⵙ   ⵓⵙⵙⵔⵇⴱ  ⴷ   ⵜⵡⵓⵙⵉ  ⵙⴳ  ⴷⴰⵔ  ⵡⵉⵍⵍⵉ   ⵜ  ⴹⴼⵕⵏⵉⵏ  ⴷ  ⵉⵎⵉⵔⵉⵜⵏ  ⵏ  ⵜⵥⵓⵕⵉ  ⴰⴷ ⵙ  ⵓⵎⴰⵜⴰ   ⴷ  ⵜⵥⵓⵕⵉ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⵙ  ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵜ  ⵃⵎⴰ   ⴰⴷ   ⵉⵣⵓⵣⵣⵔ   ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ   ⴰⴷ   ⵉⴳⴰⵏ  ⵡⴰⵥ, ⵉⴼⵍⵙ  ⵎⴰⵙ  ⴷ  ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ  ⴷ   ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ   ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ   ⵜⵣⵎⵔ  ⴰⴷ  ⵜⵣⵣⵔⵉ   ⵉⵡⵜⵜⴰ  ⴷ   ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ. ⵉⵏⵏⵓⵔⵣ   ⵎⴰⵙⵙ   ⴷⵔⵉⵙ  ⴰⴷ  ⴳⵉⵏⵜ   ⵜⴼⵉⵍⵉⵏ  ⵏⵏⵙ  ⵢⴰⵜ  ⵜⵍⴳⴳⵯⵉⵜ  ⵏ   ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ  ⴳⵔ   ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ  ⵙⵓⵏⵜ  ⴷ   ⴳⵉⵙⵏⵜ   ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ  ⴷ   ⵉⴷⴷⴰⵏ    ⵃⵎⴰ   ⴰⴷ  ⵥⵕⵉⵏ  ⵙⵉⵜⴳⵏ   ⴰⴼⵓⵍⴽⵉ   ⵏ   ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ   ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

.