ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ:ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ

From Wikimedia Incubator
This page is a translated version of the page Help:Contents and the translation is 100% complete.

ⵜⵣⵎⵔⴷ ⴰⴷ ⵖⵉⴷ ⵜⴰⴼⴷ ⵉⵙⵖⵏⴰⵏ ⵖⵔ ⵡⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ.

ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ

  • FAQ (ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵢⵉⴼⴽⵉⵏ) – ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⴷⴰⵍⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵖⵉⴷ.
  • ⴰⵙⵏⴼⵍ – ⵉⵙⵖⵏⴰⵏ ⵖⵔ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵖⴼ ⵓⵙⵓⴼⵜⵡⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ.
  • ⴰⵡⴼⵓⵙ – ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵉⴽⵉ ⴰⵏⴰⵔⴰⵎ ⴳ ⵜⵎⵙⴷⴰⵍⵜ ⴷ ⵎⴰ ⴰⵢⴷ ⵜⵓⵙⵔⴷ ⵉ ⵜⴷⵓⵖⵓⵍⵜ ⵏⵏⴽ.
  • ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ – ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⵎ ⵜⵉⵙⵉⵙⴽⵍⵉⵏ, ⵜⵉⵔⵔⴰ, ...

ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ

  • ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⴰⵡⵏ – ⵜⵥⴹⴰⵔⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⴼⴷ ⵖⵉⴷ ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵎⴽⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ ⵜⴳ ⵜ.
  • ⵉⵥⵓ 639 – ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⵢⵜ ⵉⵥⵓ 639 ⵉⵜⵜⵓⴷⴳⴳⴰⵏ.
  • ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ – ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴷⴰⵍⵜ.
  • ⵙⴽⵜⵔ – ⵎⴰⵏⵎⴽ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⵜⵔⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⴳ ⴽⵓⵎⵏⵣ ⵙⵙⵎⵔⵙⵖ ⵜⵜ ⴷⴰ.

ⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⴳ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵔⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵙⵙⵎⵔⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⴹⵏ.

ⴰⵡⴷ ⵉⴳ ⴷⴰⵔⴽ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵜⵉⴽⵏⵉⴽⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴽ (ⴰⵎ ⵉⴳ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵙⵉⵙⴽⵍⵜ ⵏⵖ typing support ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ), ⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⵉⴷⵏⵖ.