Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵏⴹⵓⵕⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵏⴹⵓⵕⴰ
ⵜⴰⵎⵏⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⴰⵏⴹⵓⵕⴰ
Principat d'Andorra (ⵙ ⵜⴽⴰⵟⴰⵍⵓⵏⵉⵜ)
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ:

"Virtus Unita Fortior" (ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ)
"ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⵡⴰⵙ"

ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ:

"ⵛⴰⵔⵍⵎⴰⵏ ⴰⵏⵓⴼⵍⴰⵢ, ⵉⴱⴱⴰ ⵏⵓ"
"El Gran Carlemany" (ⵙ ⵜⴽⴰⵟⴰⵍⵓⵏⵉⵜ)

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴰⵏⴹⵓⵕⴰ ⴳ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ (ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⵥⴰⵢⵕⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ)
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴰⵏⴹⵓⵕⴰ ⵍⴰ ⴼⵉⵍⴰ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⴰⵟⴰⵍⵓⵏⵉⵜ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴷ ⵜⵎⵏⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⵢⴰⵖⵜ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ (ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ) ⵅⴰⵡⵎⵉ ⴱⴰⵔⵜⵓⵎⵢⵓ
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⴰⵙⵖⵔⵙ 1278 (ⵙⴳ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⴰⵕⴰⴳⵓⵏ)
ⴰⵣⵔⵓⴳ 1278
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 30,688 ⴽⵎ²
ⴰⵎⴰⵏ (%) 0.26% (121.4 ⵀⵉⴽⵜⴰⵔ)
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⵏⴹⵓⵕⵉⵢⵏ
ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 85,645 (2021)
ⵉⵛⵜⵜⴰⵍⵏ
  • 48.3% ⵉⵏⴹⵓⵕⵉⵢⵏ
  • 24.8% ⵉⵚⴱⵏⵢⵓⵍⵏ
  • 11.2% ⵉⵇⵇⵚⵟⴰⵏⵏ
  • 4.5% ⵉⴼⵕⴰⵚⵉⵚⵏ
  • 1.4% ⵉⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏⵏ
  • 9.8% ⵢⴰⴹⵏ
ⴰⵙⴳⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ (ⵜⴰⴽⴰⵜⵓⵍⵉⴽⵉⵜ)
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ "ⵜ ⵜ ⵜ" (2008)
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 4.22 ⵎⵍⵢⴰⵔ $
• ⵉ ⵢⴰⵏ 44,900$
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ "ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ" (2021)
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 3 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ $
• ⵉ ⵢⴰⵏ 34,240$
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ  27.21 (2003)
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⵢⵓⵔⵓ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2011
ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ 0.838
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ 32
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⴰⵙⵙ/ⴰⵢⵢⵓⵔ/ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵉⴼⴼⵓⵙ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⴰⴼⴰⵙⵉ ⴷ ⵓⵥⵍⴰⴹ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +376
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ AD
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ (LTD) .ad
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵥⵓ AD:3166
ⴰⵙⵉⵜ ⵓⵏⵚⵉⴱ¹

https://www.govern.ad/

ⴰⵏⴹⵓⵕⴰ (ⵙ ⵜⴽⴰⵟⴰⵍⵓⵏⵉⵜ: Andorra), ⵜⴰⵎⵏⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⴰⵏⴹⵓⵕⴰ (ⵙ ⵜⴽⴰⵟⴰⵍⵓⵏⵉⵜ: Principat d'Andorra), ⴷ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵎⵏⵓⴽⵍⴰ ⵢⵙⴰⴼⴼⵏ ⵏ ⴰⵏⴹⵓⵕⴰ (ⵙ ⵜⴽⴰⵟⴰⵍⵓⵏⵉⵜ: Principat de les Valls d'Andorra), ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵀⴷⴷⵓⵏⵏ ⴳ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ , ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵜ ⵉⴷ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰ. ⵜⴳⴰ "ⴰⵏⴹⵓⵕⴰ" ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⵎⵎⵓⵚ ⵜ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⴱⵃⵔⴰ ⵜⵍⴽⵎ 468ⴽⵎ² ⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏ 85,645 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ. ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵏⴹⵓⵕⴰ ⵍⴰ ⴼⵉⵍⴰ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵙ 1.023 ⵎⵉⵜⵔⵓ ⴳ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ. ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⴰⵟⴰⵍⵓⵏⵉⵜ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⴰⵏ ⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵣⵓⴷ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵜ, ⵜⴰⴼⵕⴰⵚⵉⵚⵜⵜⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ