Wp/mnp/Tê-ngiè

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnpWp > mnp > Tê-ngiè
Jump to navigation Jump to search


Wikipedia-logo-v2-200px-transparent.png
Mâing-bă̤-ngṳ̌ Ṳ̌-gí Bă-kuá (Wikipedia)
Cù-iǔ gâ̤ Bă-kuá-cṳ̌ing-sṳ́
自由嗰百科全書
Iŏ̤ng-nì-giǎ sī
2019 nîng 09 ngṳè 21 hāu.

樣日今是
2019年09月21號
Géng-dió̤ iǔ 270 píng uǒ̤ng-cióng.
今朝有270文章

Iŏ̤ng-dǐ sī sǎ̤ uòi-huǎ-nêng Mâing-bă̤-nêng cù-cī gâ̤ ngṳ̌-ngṳ̂ing — Mâing-bă̤-ngṳ̌ siǎ gâ̤ Ṳ̌-gí Bă-kuá , sǎ̤ Gṳ̿ing-nǎing Lô̤-mǎ-cī iáu Hu̿ing-cī siǎ uǒ̤ng-cióng. Nì ŏ̤ uā Gṳ̿ing-é-dī mài? Ŏ̤? Ŭ nì gu̿ dǎing sŭ? Kuo̿i lâ̤ bóng-cha̿ing uòi-huǎ-nêng siǎ uǒ̤ng-cióng!
樣底是使我夥人閩北人自自嗰語言——閩北語寫嗰維基百科,使建寧羅馬字邀漢字寫文章。你會話建甌事𣍐?會?兀你故等孰?快來幫撐我夥人寫文章!

Mâing-bâ̤-ngṳ̌ sī sǔ-ṳ̌ Hu̿ing-Cò̤ng ngṳ̌-sĭ, sǎ̤-ṳ̄ Dô̤ng-uǎ Nêng-mêng Gō̤ng-uǎ-gŏ gâ̤ Hŭ-gṳ̿ing-sǎing gâ̤ Nǎng-běng-chī gâ̤ Gṳ̿ing-é-chī gâ̤ ngṳ̌-ngṳ̂ing. Sú-mū? Nì ēng-sī Mâing-bă̤-nêng? Dǎng-gí iŏ̤ng-dǐ bā.

閩北語是屬於漢藏語系嗰,使於中華人民共和國嗰福建省嗰南平市嗰建甌市的語言。孰物?你伓是閩北人?點擊樣底吧。

Dǎng-gí iŏ̤ng-dǐ à-cǎi Gṳ̿ing-nǎing Lô̤-mǎ-cī gâ̤ sṳ́-nì-huă.

點擊樣底下載建寧羅馬字嗰輸入法。

Gá-nì Mâing-bă̤-ngṳ̌ Liâu-tíng-sĭ iāu Huǒi-cîng Mâing-ngṳ̌ mò̤ng-ca̿ng bā.

加入閩北語聊天室海墘閩語網站 吧。

P writing.svg siǎ séng gâ̤ uǒ̤ng-cióng 寫新嗰文章

Géng-dió̤ iǔ 270 píng uǒ̤ng-cióng.

今朝有270文章


Siǎ uǒ̤ng-cióng gâ̤ sŏ̤-mêng. 寫文章嗰說明。

Postscript-viewer.svghǎu gâ̤ uǒ̤ng-cióng 好嗰文章

Jian'ou Tongxian Men 2012.08.25 12-34-04.jpg

Gṳ̿ing-é-chī (建甌市) sī Dô̤ng-uǎ Nêng-měng Gō̤ng-uǎ-gŏ Hŭ-gṳ̿ing-sǎing Nâng-běng-chī gŭing-lĭ gâ̤ cì ciă gṳ̄ing-gĭ-chī. Gṳ̿ing-é gâ̤ lĭ-sǔ cēng dǒ̤ng, da̿u gǔ-lǎu gâ̤ sî-hē ě cǎ Gṳ̿ing-úing-gṳ̄ing (建安縣) iáu É-něng-gṳ̄ing (甌寧縣). Gṳ̿ing-úing-gṳ̄ing da̿u 192 nîng nă Ko̿-gí tuo̿i-siǔ (會稽太守) Só̤ng Chă̤ (孫策) siĕ-lì, iǎ sī Mâing-bă̤ dī-kṳ́ cuòi cǎ siĕ-lì gâ̤ gṳ̄ing. Gṳ̀ da̿u lĭ-sǔ ciō̤ng sī Gṳ̿ing-úing-ge̤̿ng (建安郡), Gṳ̿ing-ciú (建州), Gṳ̿ing-něng-lū (建寧路) iáu Gṳ̿ing-něng-hǔ (建寧府) gâ̤ siǔ-hǔ, dī-ṳ̄ cēng de̤̿ng-iāu.

建甌市中華人民共和國福建省南平市管理的一隻縣級市。建甌的歷史甚長,到古老嗰時候吼做建安縣邀甌寧縣。建安縣到192年納會稽太守孫策設立,也是閩北地區最早設立嗰縣。佢到地正是建安郡,建州,建寧路邀建寧府嗰首府,地域甚重要。

P rainbow flag.png ngǎ-sĭ dǔ-pi̿ng 雅視圖片

Jian'ou Dongyue Miao 2012.08.25 11-31-46.jpg

Dóng-ngà-miāu (東嶽廟) sī Mâing-bă̤ gâ̤ cì ciă iǔ-miâng gâ̤ miāu, iŏ̤ng-ciă miāu gâ̤ sǔ-cài da̿u Nâng-běng Gṳ̿ing-é-chī gâ̤ Gṳ̿ing-úing Gái-dàu. iŏ̤ng-ciă dǔ-pi̿ng ciū-sī Dóng-ngà-miāu gâ̤ Se̿ng-di̿-dāing (聖帝殿) iáu hi̿-tǒ (戲臺).

東嶽廟是閩北嗰一個有名嗰廟,樣隻廟嗰所在到南平市建甌市嗰建安街墿。樣隻圖片就是東嶽廟嗰聖帝殿邀戲臺。

Question.png nì dă̤-dī mài? 你得知𣍐?

Jian'ou Kompyang.JPG
建甌市在中國嗰哪支省
你食過光餅未曾?
我夥人嗰閩北語有自己嗰拼音輔助文字沒?
宋慈是孰人?

Disambigua compass.svg Lṳ̄-piĕ 類別

P social sciences.png
Ià-hō 社會

Ce̿ng-dì 政治 - Gé̤ng-sū 軍事 - Ga̿u-ṳ̆ 教育 - Géng-cì 經濟 - Huă-lṳ̆ 法律 - Nêng-mŏ 人物 - Lĭ-sǔ 歷史 - Tǐ-ṳ̆ 體育 

Stylised atom with three Bohr model orbits and stylised nucleus.svg
Kuá-hă 科學

Dī-cĭ-hă 地質學 - Dī-lǐ-hă 地理學 - Sáing-ŏ-hă 生物學 - Hua̿-hă 化學 - Ki̿-siōng-hă 氣象學 - Sáng-lǐ-hă 生理學 -Sáing-ta̿i-hă 生態學 - Se̿ng-sĭ kuá-hă 信息科學 - Su̿-hă 數學 - Tíng-uǒ̤ng-hă 天文學 - Ŏ-lǐ-hă 物理學 

P religion.png
Uǒ̤ng-hua̿ 文化

Cóng-ga̿u 宗教 - Ciĕ-hă 哲學 - Měng-sṳ̆-hă 民俗學 - Éng-ngà 音樂 - Ěng-sī 飲食 - Mǐ-sṳ̆ 美術 - Ngṳ̌-ngṳ̂ing-hă 語言學 - Uǒ̤ng-hă 文學 

P countries.png
Si̿-ga̿i 世界

Ngā-ciú 亞洲 - Bă̤ Mǐ-ciú  北美洲 - Duōi-iô̤ng-ciú 大洋洲 - É-ciú 歐洲 - Hí-ciú 非洲 - Nâng Mǐ-ciú 南美洲 - Dô̤ng-gŏ 中國 - Dǒ-ṳ́ing 台灣 

Fujian outline map zh-hant.png
Hŭ-gṳ̿ing-sǎing 福建省

Mâing-bă̤ 閩北 - Mâing-dóng 閩東  - Mâing-nâng 閩南 - Mâing-sái 閩西 - Mâing-dô̤ng 閩中 - Héng-hua̿ 興化 

P wiki letter w.svg Wikimedia gâ̤ Kĭ-tă Gi̿-uà 維基媒體嗰其他計劃

Commons-logo.svg
Wikicommons
Cù-iǔ gâ̤ cú-ngṳ̂ing gō̤ng-hiǒng
自由嗰資源共享
Wiktionary-logo.svg
Wiktionary
Cù-iǔ gâ̤ cǔ-dǐng
自由嗰詞典
Wikisource-logo.svg
Wikisource
Cù-iǔ gâ̤ dǔ-sṳ́-gǔing
自由嗰圖書館
Wikispecies-logo.svg
Wikispecies
Tíng-à ĭ-chiĕ gâ̤ ŏ-cě̤ng
天下一切嗰物種
MediaWiki-smaller-logo.png
MediaWiki
Wiki nṳ̌ing-gīng kṳé-huăi
維基軟件開發
Wikimedia Community Logo.svg
Meta-Wiki
Hiĕ-diâu Wiki gó̤ng-diǎng
協調維基工程
Sciences de la terre.svg

4,000,000+ uǒ̤ng-cióng(文章): English (Éng-gŏ-ngǔ/英國語) •

Ngā-ciú gâ̤ ngṳ̌-ngṳ̂ing 亞洲嗰語言: Tiếng Việt (Ngṳè-nâng-ngṳ̌/越南語) • 日本語 (Nì-bǒ̤ng-ngṳ̌/日本語) • 한국어 (Cha̿u-sǐng-ngṳ̌/朝鮮語) • Қазақша (Há-cá-kă̤-ngṳ̌/哈薩克語) • Монгол (Mǒng-gǔ-ngṳ̌/蒙古語) • 中文 (Dô̤ng-uǒ̤ng/中文) • Bân-lâm-gú/閩南語 (Mâing-nâng-ngṳ̌/閩南語) • Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄/閩東語 (Mâing-dóng-ngṳ̌/閩東語) • Hak-kâ-ngî/客家語 (Kă-gá-ngṳ̌/客家語) • 吳語 (Ŭ-ngṳ̌/吳語) • 贛語 (Ga̿ng-ngṳ̌/贛語) • 粵語 (Ngṳè-ngṳ̌/粵語) • Hing-hua̍-gṳ̂ (Héng-hua̿-ngṳ̌/興化語) • ไทย (Tuo̿i-gŏ-ngṳ̌/泰國語) • မြန်မာဘာသာ (Mǐng-dīng-ngṳ̌/緬甸語) •

Nêng-gó̤ng ngṳ̌-ngṳ̂ing 人工語言: Esperanto (Si̿-ga̿i-ngṳ̌/世界語) •