Talk:Wp/mnp/Tê-ngiè

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search

Special characters[edit]

Acute: á í ú é ó á̤ é̤ ó̤ ṳ́ Á Í Ú É Ó Á̤ É̤ Ó̤ Ṳ́

Circumflex: â î û ê ô â̤ ê̤ ô̤ ṳ̂ Â Î Û Ê Ô Â̤ Ê̤ Ô̤ Ṳ̂

Caron: ǎ ǐ ǔ ě ǒ ǎ̤ ě̤ ṳ̌ ǒ̤ Ǎ Ǐ Ǔ Ě Ǒ Ǎ̤ Ě̤ Ṳ̌ Ǒ̤

Double macron: a̿ i̿ u̿ e̿ o̿ a̤̿ e̤̿ o̤̿ ṳ̿ A̿ I̿ U̿ E̿ O̿ A̤̿ E̤̿ O̤̿ Ṳ̿

Macron: ā ī ū ē ō ā̤ ē̤ ō̤ ṳ̄ Ā Ī Ū Ē Ō Ā̤ Ē̤ Ō̤ Ṳ̄

Breve: ă ĭ ŭ ĕ ŏ ă̤ ĕ̤ ṳ̆ ŏ̤ Ă Ĭ Ŭ Ĕ Ŏ Ă̤ Ĕ̤ Ṳ̆ Ŏ̤

Grave: à ì ù è ò à̤ è̤ ṳ̀ ò̤ À Ì Ù È Ò À̤ È̤ Ṳ̀ Ò̤

Useful links[edit]

Pronounciation[edit]

 • 英= ?
 • 歐= ?
 • 德= ?
 • 荷= ?
 • 瑞= ?
 • 越= ?
 • 蒙= ?
 • 韓= ?
 • 朝= ?
 • 鮮= ?
 • 泰= ?
 • 緬= ?
 • 吳= ?
 • 贛= ?
 • 粵= ?
 • 興= ?
 • 口(人口)=
 • 面= ?
 • 積= ?
 • 民= ?
 • 之= ?
 • 或= ?

--S205645 (talk) 08:53, 26 February 2015 (UTC)

Reply:
 • 英= éng
 • 歐= é
 • 德= dă̤
 • 荷= ó̤
 • 瑞= sṳ̄
 • 越= ṳĕ
 • 蒙= mǒ̤ng
 • 韓= ǔing
 • 朝= diǎu
 • 鮮= síng
 • 泰= thō̄i
 • 緬= ?
 • 吳= ngû
 • 贛= ?
 • 粵= ?
 • 興= héng
 • 口(人口)= kě
 • 面= mīng
 • 積= cĭ
 • 民= měng
 • 之= cī̄
 • 或= hŏ

I look up them in this dictionary.--el caballero de los Leones (talk) 09:19, 9 June 2016 (UTC)

Thank you! You're doing great. --S205645 (talk) 06:09, 23 June 2016 (UTC)

建寧羅馬字新舊拼法問題[edit]

在閩北語維基媒體上,我們是應該和其他閩語維基媒體對齊,採用反應19世紀末20世紀初發音的舊式建羅,還是應該採用反應今日(21世紀初)發音的新式建羅?請大家在下面以寫評論的方式投票。Pindtlzm (talk) 08:17, 2 November 2019 (UTC)