Jump to content

Wp/mnp/Gṳ̿ing-nǎing Lô̤-mǎ-cī

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnp
Wp > mnp > Gṳ̿ing-nǎing Lô̤-mǎ-cī

Cháng-kǎu Mâing-bă̤-ngṳ̌ Hu̿ing-cī gâ̤ bǎing-bǒ̤ng. / 參考閩北語漢字嗰版本。


Sǎ̤ Gṳ̿ing-nǎing Lô̤-mǎ-cī siǎ gâ̤ Se̿ng-géng.

Gṳ̿ing-nǎing Lô̤-mǎ-cī (建寧羅馬字) cṳ̆ing-miâng ě cǎ Gṳ̿ing-nǎing-hǔ Gâ̤ Tǔ-kióng Lô̤-mǎ-cī (建寧府土腔羅馬字), Gṳ̿ing-ciú Lô̤-mǎ-cī (建州羅馬字) hŏ-ciǎ Gṳ̿ing-é-dī Lô̤-mǎ-cī (建甌事羅馬字), sī huáing-cǎ̤ dûing-ga̿u-sū bó̤ng-cha̿ing Mâing-bă̤-ngṳ̌ Gṳ̿ing-é-dī cho̤̿ng-cṳ̆ing gâ̤ cì-cĕ̤ng Ga̿u-hō Lô̤-mǎ-cī.

Sáing-mǔ

Gṳ̿ing-Lô̤ Hṳ̿ing-cī Éng-biáu
l /l/
b /p/
g /k/
k /kʰ/
d /t/
p /pʰ/
t /tʰ/
c /ts/
n /n/
s /s/
(not marked) /ʔ/
m /m/
ng /ŋ/
ch /tsʰ/
h /x/

E̤̿ng-mǔ*

[edit | edit source]
Gṳ̿ing-Lô̤ Hu̿ing-cī Éng-biáu
i /i/
ing /iŋ/
e̤ng /œyŋ/
o /ʊ/ (iáu /o/ gūing)
/œ/
uang /uaŋ/
ai /ai/
aing /aiŋ/
ṳing /yiŋ/
io̤ /iɔ/
uoi /uɛ/
u /u/
ia /ia/
iang /iaŋ/
ie /iɛ/
/y/
/ɛ/
iu /iu/
e /ɪ/ (iáu /e/ gūing)
o̤ng /ɔŋ/
ong /oŋ/
uai /uai/
uo̤ng /uɔŋ/
a /a/
/ɔ/
io̤ng/iong /iɔŋ/
uing /uiŋ/
ṳe /yɛ/
eng /eiŋ/
uaing /uaiŋ/
au /au/
ang /aŋ/
iau /iau/
ua /ua/

Só̤-měng: Io̤ng e̤̿ng-mǔ gâ̤ à hó̤ng-éng-u̿, da̿ Gṳ̿ing-lô̤ gâ̤ giú-sĭ páng-huă dǐ-bíng cǔ-iǔ lâing sáing-mǔ sǎ̤, da̿ séng-sĭ páng-huă dǐ-bíng sŭ-mū sî-hē dú-sǎ̤.

Siáng-dia̿u

[edit | edit source]
Dia̿u-sṳ̄ 1 2 3 4 5 6 7
Dia̿u-miâng Éng-biâng 陰平 Iô̤ng-biâng 陽平 Cióng-siáng 上聲 Éng-ko̿ 陰去 Iô̤ng-ko̿ 陽去 Éng-nì 陰入 Iô̤ng-nì 陽入
Dia̿u-cĭ ˥˦ (54) Bi̿ng-nì Éng-ko̿ dia̿u ˨˩ (21) ˧ (33) ˦ (44) ˨˦ (24) ˦˨ (42)
Dia̿u-hāu ˊ (á) ˆ (â) ˇ (ǎ)  ̿ (a̿) ˉ (ā) ˘ (ă) ˋ (à)
Lī-cǔ hu̿ing-cī 芝依居 指椅舉 志意貴Ṳ̌-g 字易脆 即益菊 集實巨

E̤̿ng-mǔ gǐ-ì kě-gṳé.

Sî nîng ně̤ng, mô ě̤ uâng.

Lâi châing hṳ̂ing, ce̤̿ng giô̤ muôi.

Ngû sia̿ ciáng pie̿ ngṳ̂, châ̤ iû mê chio̤̿ ko̤̿ng.

Tông huăi huo̤̿ng dâ, ngô̤ iô̤ng pûing ṳ̂e.

Nêng hua̿ing cha̿u, Nâng giâu gua̿.

時年穠,梅兒黃。

犁田園,種茄蔴。

吳舍正㓟魚,臍油茅厝囥。

桐發放茶,峨陽蟠蛇。

人販柴,南橋過。


*He̿-gǐ:

  • Gua̿-lē cǐ-ciá cái si̿-gi̿, Gṳ̿ing-é-dī gâ̤ huăi-éng ǐ-géng bi̿ng-huǎ lē cèng-cāi:
  • + Tíng-gá lē: 「延」ieing(/ieiŋ/)e̤̿ng-mǔ,
  • -「囥」ong(/oŋ/) e̤̿ng-mǔ ǐ-géng bi̿ng-nì「桐」 o̤ng (/ɔŋ/) e̤̿ng-mǔ lò̤.
  • Gá-iò̤ng tê-chîng gâ̤ io̤ng gâ̤ tă̤-piĕ gṳ́-că̤, iŏ̤ng ciú-sí Gṳ̿ing-lô gâ̤ séng-sĭ páng-huă lò̤.
  • Du̿ing-sī bǒ̤ng Ṳ̌-gí giǎ-gíng cǔ-sǎ̤ giū-sĭ páng-huă!!!