Wp/dar/Дарган мез

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | dar
Wp > dar > Дарган мез
Дарган мез
Миллат Дарганти
Улка Россия
Регионти Дагъистан
Ростовла область
Ставропольла край
ЛугIи 350 000 (2021)
Алипба Кириллица
Мезла код
ISO 639-1
ISO 639-2 dar
SIL

Дарган мез — кьяли нахl-дагъиста мезанала, дарганти ургаб тIинтIбиубси. ИшбархIи дарган мез Дагъистан Республикала 14-дехI пачалихъла мезаназирад цадехI сари. БегIла гIергъиси белкI (перепись) хIясибли, даргантала лугIи 626 601 адам сабри. Илди имцIали тIинтIдиубли сари Ахъушала, Дахадаевла, Лавашала, Сергокъалала ва Хайдакьла районтазир. Илкьяйда илди дузахъули сари Агъулла, Бабаюртла, Буйнакъла, Гъунибла, Дербентла, Къаякентла, Къизларла, Къарабудагъкентла, Ногъайла, Хасавюртла районтази кадурхути даргала шимазир ва шагьуртазир. Дагъиста 1600-цад шилизирад дарганти хIербирули саби 300-имцIа шилизиб. ГIяхIцад дарганти леб республикала дурабра.

Дарган мез бузахънила чIябар

Гьаннала кабиз[edit | edit source]

Дарган мезличил дурабулхъули саби художественная, гIилмула, белчIудила ва цархIил литература. Дурадулхъули сари районтала газетаби: «Бархьдешла гьуникад» — Ахъушала районна, «Шила гIямру» — Дахадаевла районна, «Сагаси гьуникад» — Лавашала районна, «Эркиндешличи» — Сергокъалала районна, «Хайдакьла зяхIматчи» — Хайдакьла районна; «Бархьдешла шала» — Къаякентла районна; республикала газета «Замана»; журналти «Лачин», «Дагъиста хьунул адам», «Гьалмагъдеш». Лер радио- ва телепередачаби: даргала радиопередача FM 106,5 каналлизиб; РГВК-лизиб жумягIли гьачам дурабулхъуси 45 минутла «Адамти ва замана» телепередача; ГТРК-лизиб базли гьачам бируси 47 минутла передача; ННТ каналлизиб жумягIли гьачам.

Избербаш шагьарлизиб бузули саби ГIямарла Батирайла уличилси Даргала пачалихъла музыкала-драмала театр. Илала сагаси юрт 2007 дуслизиб цIали бигубсири. Гьанна вецIал дус дарганти мяхIрумбарили саби гьарли-марли чихъси даражаличир театрли кадирхьути спектакльтазибад.

Республикала шимала ва шагьуртала школабазир дарган мез руркъули сари. Ца миллатла вакилти бучIути школабала 1–4-ибти классуназир лерилра дурсри нешла мезличил кадирхьути сари, 5–11 ибти классуназир биалли дарган мез ва литература декIарти дурсри сарливан руркъути сари (белчIудила план №1). ДекIар-декIарти миллатунала вакилти бучIути школабала 1-11 ибти классуназир лерилра дурсри урус мезли кадирхьути сари, дарган мез ва литература биалли декIарти дурсри сарливан руркъути сари (белчIудила план № 2). Дарган мезла санигIят бедлугули саби Избербашла педагогический колледжлизиб, Дагъиста пачалихъла университетлизиб ва Дагъиста пачалихъла педагогический университетлизиб. Иш мезличила гIуррара сецад-дигара баянти дурес вирар, амма тIашилзас, челукьути масъултачила бурес багьандан.

БелкI[edit | edit source]

Археологияла баянти хIясибли, урга даршдусмазиб даргантала белкI жявхIелла албанияла (кавказла) буибси саби, сенахIенну итхIели дарганти хIербирути мер-муса Кавказла Албаниялизи кадурхутири. Ил секIал марбирули саби ишгъуна баяннира: XX даршдусла байхъайзир Лавашала ва Ахъушала ванзурбачир албанияла хIурпрачил делкIунти къаркъуби даргибтири. Бусурман дин тIинтIбиъниличил барх гIярабла белкIра тIинтIбиубсири. Нушачи даибти дарган мезла гьалар-гьаларти гIяжамличилти белкIани 1493-ибил дуслизир дарили сари. ГIяжам бузахъусири 1928 ибил дусличи бикайчи. 1928 ибил дусличибад 1938 ибилличи бикайчи латинна графика хьулчилизи касили барибси белкI бузахъусири. 1938 ибил дуслизиб дарганти кириллицаличи шурбухъунтири.

А а Б б В в Г г Гъ гъ Гь гь ГӀ гӀ Д д
Е е Ё ё Ж ж З з И и Й й К к Къ къ
Кь кь КӀ кӀ Л л М м Н н О о П п ПӀ пӀ
Р р С с Т т ТӀ тӀ У у Ф ф Х х Хъ хъ
Хь хь ХӀ хӀ Ц ц ЦӀ цӀ Ч ч ЧӀ чӀ Ш ш Щ щ
Ъ ъ Ы ы Ь ь Э э Ю ю Я я

Лугъатуни[edit | edit source]

Дарган мезла лугъатуни

Дарган мезлизир дахъал лугъатуни лер. Ил секIай литературный мез руркънилис къияндешуни алкIахъули сари. Гьалар лугъатунала мезличил алкIахъутири художествола произведениеби: ГIямарла Батирайли хIурхъила, Сукъур Кьурбай цIудхъурла, Мунги ГIяхIмадли гIярбукIла. Школабас хасдарибти ва цархIилти цаибти жузира лугъатуначир дурадулхъутири. Масала: букварь дураибсири хIурхъила лугъатличил, Рабадан Нуров лукIусири цIудхъурла лугъатличил, ГIязиз Иминагаев — хIурхъилайчил. Иличи мешуси кьисмат сабришурбалтуси литературалара: ахъушай шурбалталри, ахъушала лугъатличил кабирхъусири, хIурхъай шурбалталри — хIурхъилайчил. 1921 ибил дусличибад дурабулхъуси «Дарган» бикIуси газеталарагьаланачи белкIла шайчиб чебетаибси кабиз хIебири. Илбагьандан даргала литературала мез акIахъес чараагарли гIягIнилири. Баягъи масъала хIербарес 1930-ибил дуслизиб орфографияла цаибил конференция дураберкIибсири. Илаб дарган мезла дахъал лугъатуназибад даргала литературный мезлис хьулчили касибсири ца лугъат — ахъушала.

Дарган мезли духIна дирцIули сари - Ахъушала, ЦIудахъарла, МехIвела, СирхIела, ГIярбукIла, Хайдакьла, МикIхIелла, Чирагъла, МухIила, Губданила, Къадарла, Муирила, ГIяштила лугъатуни.

Поэтуни[edit | edit source]

 • ГIяхIмадхан Абу-Бакар
 • Сайгид ГIябдуллаев
 • УмурахIил Шапиева
 • МяхIяммад ХIямидов
 • Рашид Рашидов
 • Сулайбан Рабаданов
 • ХIясан Рабаданов
 • МяхIяммад-Расул
 • Гъазим-Бег БяхIяндов
 • ХIябиб ГIялиев
 • Амир Гъази
 • МяхIяммад Абакаров
 • ГъазимяхIяммад Юсупов
 • ХIябиб Кьурбанов
 • Аминат Гlябдулманапова
 • МяхIяммадшапигI ГIисаев
 • МяхIяммадшапигI БяхIямалиев
 • Сукъур Кьурбан

Ссылкабе[edit | edit source]

Template:Wp/dar/Wiktionarycat