Wp/dar/Дарганти

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | dar
Wp > dar > Дарганти

ДаргантиДагъистан Республикала минала халкьлизибад цабехI саби. Урусла литературализиб даргантас ва цархIилти дубурланти халкьлис «тавлинти» (тюрк. «ду­бурланти») яра «лезгинти» («дагъистанланти-дубурланти» ибси мягIна бухIнабуцили) бикIули къар­шибиркур. «Дарганти» ибси дев гIялимтани «дарг» (бухIнабси, къи­янси) ибсиличил бархбалсули саби.

Дарганти, дарган халкь
Flag of Dagestan.svg
Баянти

Flag of Russia.svg Россия
589 азир (2010)

Flag of Kazakhstan.svg Къазахстан
790 адам (2009)

Flag of Kyrgyzstan.svg Къиргъизия
2,7 адам (1999)

Flag of Azerbaijan.svg Азербайжан
810 адам (2010)

'

Мез: Дарган мез

Дин: Бусурбанти

Гъамти халкь: Вулегуни, Лезгинти

Диаспора[edit | edit source]

Территория традиционного расселения даргинцев на Кавказе
Численность даргинцев на Кавказе по муниципальным образованиям по данным переписи 2010 г.

Адамти сияхIлизи кайснила ба­янти хIясибли, 2010-ибил дусли­зиб даргантала лугIи 589 азирличи абикилри. Дурусли буралли, Дагъ­истайзиб 490 азирцад дарганти леб, Ставропольла крайлизиб – 49 азирцад, Ростовла областьлизиб – 8 азирцад, Калмыкиялизиб – 7 азир­ цад… ва камси лугIи цархIилти ре­гионтазиб. Дарганти имцIаливан хIербирули саби Ахъушала, Лавашала, Хайдакьла, Сергокъалала, Дахада­евла районтазиб. ЦархIилти рай­онтазирра, буралли, Агъулла, Буй­накъскла, Гъунибла, Къарабудагъ­кентла ва гIурра чумал… дарган­тала шими къаршидиркур. Совет хIукуматла замана камти дарганти Къаякентла, Хасавюртла, Къизлар­ла, Ногъайла, Бабаюртла, Дербент­ла ва цархIилти районтази гечба­рибтири.

Тарихла бяхIяникад[edit | edit source]

ХIялумцIантала декIар-декIарти белкIани хIясибли, жявхIелила за­ мана дарганти, Дагъиста цархIилти миллатуначил барх Кавказла Ал­ баниялизи, гIур гунныбала пача­ лихълизи ва Хазарла каганатли­ зи кабурхули калунтири. 7-ибил даршдуслизиб, Дагъиста адамтачи гIярабуни чебухъунхIели, Хайдакь­ ла ва Шанданна халкь бахъхIи мутIигIхIебикIули, къаршили бургъу­ ли калунтири. Илди дусмазир сар­ ри даргала Хайдакь ва Зирихге­ ран (Кубачи) шимачила белкIани дакIудиубти. Абзурли даргантачи­ ла белкIани биалли, гIялимтани бу­ руливан, 12 ибил даршдуслизир дакIудиубтири. Дарга бикIуси шила адамтачи сунела гIяскарличил Ти­ мур ухIнаухънила анцIбукьличила буруси, 14 ибил даршдуслизиб белкIунси гIярабла жузлизиб, «дар­ ган» бикIуси дев бегIлара гьалаб къаршибиркули саби. 15-18-ибти даршдусмазиб, Дагъиста ванзурби дуцес или му­ задухъунти Турцияла ва Иранна гIяскуртачи къаршили бургъанти- ургаб даргантира лебтири. 16 ибил даршдуслизиб, дагъистан­ лантала Россияличил бархбасуни уржес дехIдихьибтири. Дагъистан Россиялизи каберхес гьалаб, дар­ гантала чумал шимала цалабик лертири, илдазибад бегIлара ха­ ласи Ахъуша-Дарга сабри, сунези­ ра ЦIудахъарла, Усишала, МухIела, МикIхIила ва ХIурхъила шими ка­ дурхути.

Россияличил барх[edit | edit source]

1813 ибил дуслизиб, Гюли­ станна вягIда хIясибли, Дагъиста мер-муса Россияличил цахIнадяхъибтири. Дахъалгъунти дар­ гала шими Даргала, Хайдакьла- Табасаранна, Темир-Хан-Шурала, Гъунибла, Кюрила округунази кадерхуртири. Граждан дургъбала замана бе­ логвардейцыбачи, хаслира — А. Деникинна гIяскарличи, къаршили бегIлара гьалаб дарганти дурабухъунтири ва 1919 ибил дуслизиб ГIяякьакьала къадалаб илди дар­ бадягъинбарибтири. Ил Дагъиста халкьла тарихлизирти бегIлара мягIничерти анцIбукьуназибад ца саби. ИтхIели бахъли аргъибтири па­ чала гIяскуртачи къаршили дурабухъунти революционерти-даргантала уми: ГI.Ахъушинский, М. ва ХI.ТIалхIят, ГI.Тахо-Годи, ГI.ГIусманов, Р.Нуров, ГI.Багъатыров, М.Къарабудагъов, Къ.Къараев ва цархIилти

Хозяйствола хIяракат[edit | edit source]

Дарганти жявхIелил имцIаливан хъумачиб, хIяйванти адилкьнилизиб, хъулир дирути хIянчилизиб бархибтири. Дубуртала районтазир курегала, кякянтала, бягIлила, гIинцбала, хъярбала, тIутIила унхъри дашахъутири. Дарганти-ургар дебали тIинтI­биуб бала, мегь, урцул, къаркъа пайдаладируси хIянчи. БусягIятла замана, дахъалгъунти шимазирти санигIятуни хъумартурли сари, ма­ сала: ГIяштила, Гъуладтила, КIишала, СутIбукIла, УргIерила шилизир сакьла (сукно) ваяхI дирули ахIен, цIудхърантани, дейбукIлантани, мулебкIантани ярагъ дирнила хIянчи бархьбатурли саби. Биал­ ра, чула бегIтала устадешличила хъумхIертутира камли ахIен. Куба­ чила адамтани мургьи-арцла ваяхI диру, хъярбуканти – мегьла ярагъ­ ла устни саби. Къуппакантани, гIяршикантани ва цIудхърантани кьапIни диру, СутIбукIлизир ва УллугIяялизир къаркъуби адилтIа.

ГIядатуни[edit | edit source]

Дубурла шимазиб имцIаливан ниъла-диъла беркала пайдала­ бирусири. БегIлара дигахъуси – хинкI. Держлизирад дигахъутири гьаруш, тIутIилизирад, варъализи­ рад дарибти держ ва цархIилти. Даргантала палтар чула гIядатуни хIясибли, декIар-декIарти сарри. Мурул адамтала имцIаливан гьарзаси хIева, хIябсур, чер­ кеска, мазала кабцлизирад да­ рибти яра варгьила хIякни, гу­ лила кьапIни. Хьунул адамта­ ла - гьарзати, декIар-декIарти някьишличилти палтар, халаси чаба-кIана, чутхъа. ЦацадехIти шимала адамтани бусягIятра чел­гьули сари илдигъунти палтар. Даргантала жамигIятуни ца­ладикили, союзуни алкIахъутири. Илди союзунала, ванзурбала, динна, хъалибаргла, букьурла шайчирти декIар-декIарти къал­ макъарла чебкад адамти Ахъ­ ушала кьадичи дугьабилзути­ ри. Адамти-ургарти, такьсирчи­ дешла шайчирти масъулти гIядат хIясибли шила халатазибад цали ирзутири. ГIядатуни хIясибли, букьур­ ла мас мурул адамлисцун сабри бедлугуси. ШаригIят хIясибли, хьунул адамлис ил масла камси бутIа сабри бедлугуси.

Байрумти[edit | edit source]

БегIлара мягIничебсилизи буйгIусири ХъубяхIрумала бай­рам. ГIяхIси сабухъ бакIахъес ба­гьандан ил бархIи дахъал декIар-декIарти далдуцуни дурадуркIутири. Буралли, гьаннара дахъ­алгъунти шимазиб ил байрам дурабуркIу. Динна шайчирти бай­румтазирад дегIлара дигахъу­ти сарри Дуббуцарла ва Кьурбан байрумти.

Хъалибарг[edit | edit source]

Хъалибаргуни тухумтази цала­ диркутири. Магьар шаригIят хIясибли (Со­ вет хIукуматла замана – дигIяна­ ли) дирхьутири. ИмцIаливан тухумти-ургар дирхьутири. ДекIарбикнира шаригIят хIясибли дурабуркIусири. Гьала-гьала сукни аркьути­ ри, вягIдалабирутири, гIур рурси уриркьусири. Магьар гелешмеш­ личил ва цIикурила дудешличил (яра дудешла гъамси мурул адам­ личил) кьадини дирхьутири

Культура(маданият)[edit | edit source]

Даргантала культура декIар- декIарти пагьмуртачил мурхь­ си саби. Хаслира, декоративное- прикладное искусствола, далуй­ ти дучIнила, макьамти дирхъ­ нила, делхъ дирнила, назмурта­ ла шайчир дахъал мягIничерти сархибдешуни диуб. Илди-ургар имцIали машгьуртири игитуначи­ ла буралаби, бакьалаби, хабурти, дигайличила далуйти, дукелцIила произведениеби. Илдигъунти произведениеби цаладирхъули машгьурбиубтири: ГIямарла Ба­тирай, Сукъур Кьурбан, Мунги ГIяхIмад; Совет хIукуматла замана: ГIязиз Иминагаев, Рабадан Нуров, ГIяхIмадхан Абу-Бакар, Рашид Рашидов, Амир Гъази, МяхIяммад-Расул, Сулайбан Рабада­ нов, Газимбег БяхIяндов. Дарганти-ургаб ислам 14 ибил даршдуслизиб тIинтIбиубсири. Медицинализир востокла ме­ дицинала, халкьла медицинала къиликъуни лертири. Дарганти- ургаб бегIлара машгьурти тух­ турти сабри: Бутривадси МуртазагIяли, сайра урусла урибси тух­ тур Пироговличил варх узули ка­ лунси; ХIурхъивадси Таймаз, Ахъ­ ушавадси Давуд-ХIяжи, уркухъан ГIялисултIан-хIяжи, Хажалмахьи­ лизивадси МяхIяммад-ХIяжи. Спортлизир машгьуртири ха­ ласи къаркъа ахъбурцнила, иргь­ нила, дуцIла, тIяхIбикIнила, цали­ чил ца хункIачил бирхIнила, му­ шулвашнила жураби. Дарганти – дебали пагьмучебти адамти саби. БусягIят дахъалгъунти шимазир гIядатла культурала цен­ трти, музыкала школаби тIашли сари. Фольклорла ансамбльтира лер: «Махарш», «Дубурлан», «Ха­ зар», «Ахъуша», «МикIхIи», «Урка­ рахъ», «Гъуладти» ва цархIилти. Совет хIукуматла ва илис гIергъиси замана даргантас чула экономика, багьуди, медицина, куль­ тура гIяхIил гьалабяхI арбукес имканбакIиб. Масала, 20-ибил даршдуслизиб бахъалгъунти дар­ ганти гIилмуртала шайчир чула багьуди ва устадеш чедаахъиб. Илди сабри: Б.ТалхIят, Х.Амирханов, М.СягIидов, У.ТIалхIят, М.ГIябдуллаев, Д.ТалхIят, З.ГIяб­дуллаев, узби М.-Н. ва М.-З.ГIусмановхъали, М.Агларханов, узби М. ва М.-З.Вагьабовхъали, М.-С. Умаханов ва бахъал цархIилти. БусягIятра даргантала культу­ ра гьалабяхI башули саби.