Wb/nia/Luka/9/Famatenge zinenge si felendrua

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Luka

1 I. Ba humede ia ba zi felendrua andrõ, ibeʼe khõra waʼabõlõ, ba itehe khõra wamofanõ bekhu fefu, awõ wamadõhõ fõkhõ. 2 Ba ifatenge ira, ba wanuriagõ banua Lowalangi andrõ ba ba wamadõhõ fõkhõ, 3 ba imane khõra: Bõi miʼohe hadia ia ba lala; he siʼo ba he bola ba he roti ba he kefe, ba bõi dua gõrõ mbarumi. 4 Ba ba zi mõi ami yomo, ba daʼõ miʼiagõ ba ba daʼõ miʼotarai wofanõ. (F. 10, 5 b. t.). 5 Ba ba zi lõ lafaʼamõi yomo ami, ba daʼõ miheta ami, ba mbanua andrõ, ba miʼanotogõ gawugawu ba gahemi, ba wamaduhuʼõ khõra. 6 Ba mofanõ ira, latõrõi mbanua misa, wanuriagõ turia somuso dõdõ, awõ wamadõhõ fõkhõ, fefu gofu heza mõi ira. (A. 9, 7—9: Mat. 14, 1. 2: Mar. 6, 14—16) 7 Ba irongo fefu hadia ia Herode andrõ, salaw̃a ba zi sagõrõ niʼoʼõfa tanõ, ba iʼabusi tõdõ, me no so õsa zangumaʼõ: No maoso Yohane moroi ba ngai zi mate; (A. 18, 19), 8 ba so õsa, ba law̃aʼõ: No toʼele Gelija; ba so dánõ bõʼõ, ba lamane: No maoso zamaʼeleʼõ fõna, samõsa. 9 Ba imane Herode: Yohane andrõ, ba no ufaʼew̃aʼõ mbagi, ba ha niha daʼõ? Ba iʼalui lala, enaʼõ falucha ia khõnia. (F. 23, 8). 10 Ba mangawuli zinenge no mege, ladunõdunõ khõnia, hadia nilaura. Ba iʼohe ira, awõnia, mofanõ ia ba zi ha yaʼira, isaw̃a mbanua, sotõi Betisaʼida. (Mar. 6, 30. Mat. 14, 13). (A. 9, 11—17: Mat. 14, 13—21: Mar. 6, 31—44: Joh. 6, 1—14) 11 Ba laʼila niha sato, ba laʼoʼõ ia, ba ifaʼamõi ira khõnia, fahuhuo ia khõra, iʼombakhaʼõ mbanua Lowalangi andrõ, ba ha niha zofõkhõ, ba ifadõhõ wõkhõ.

(Luka 9 : 1 – 11)

Famotokhi ba gahe[edit | edit source]