Wb/nia/Luka/10/Famatenge nifahaö si fitu ngafulu

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Luka

1 I. Aefa daʼõ, ba iʼoniagõ na dánõ bõʼõ Soʼaya fitu ngafulu, ba ifatenge ira, darudarua, ba wowaõwaõ fõnania, ba mbanua sebua ba ba mbanua sideʼide fefu, ba zi mõi ia dania. (Moz. II. 24, 1). 2 Ba imane khõra: Ebolo sa mbasitõ andrõ, ba sohalõw̃õ, ba lõ atotó: andrõ miʼandrõ khõ zokhõ basitõ andrõ, enaʼõ ifatenge zohalõw̃õ ba mbasitõnia. (Mat. 9, 37. 38). 3 Miʼaeʼe; hiza, ufatenge ami, hulõ nono mbiribiri, ba hunõ nasu gatua. (Mat. 10, 16). 4 Bõi miʼohe gabekabe, ba he bola, ba he badagahe; bõi miʼowai niha ba lala. (Mat. 10, 9 b. t. Sal. II. 4, 29). 5 Ba ba zi mõi ami yomo, ba daʼõ zi fõfõna limi: ”Yafalukha waʼohahau dõdõ zi samba omo andre.” (Mat. 10, 12 b. t.). 6 Ba na so ba daʼõ nono waʼohahau dõdõ, ba ahono khõnia waʼohahau dõdõ andrõ khõmi; ba na lõʼõ, ba mangawuli ia khõmi. 7 Ba ba nomo andrõ miʼiagõ, miʼā ba mibadu hadia nibeʼera khõmi, noa sa si nangea itema luo sohalõw̃õ. Bõi mifaʼema nomo. (Kor. I. 10, 27. Mat. 10, 10). 8 Ba na mõi ami ba mbanua, ba na lafaʼamõi ami, ba miʼā hadia nibeʼera khõmi, 9 ba mifadõhõ wõkhõ zofõkhõ khõra, ba mimane khõra: No iʼondrasi ami banua Lowalangi andrõ. (Mat. 3, 2). 10 Ba na mõi ami ba mbanua, ba na lõ lafaʼamõi ami, ba miheta ami yomo, miʼae ba newali khõra, ba mimane: 11 Gawugawu andre na i, si falemba khõma, ba gahe, ba mbanuami andre, ba maʼezosi khõmi, ba bõi zi lõ miʼila, wa no ahatõ mbanua Lowalangi andrõ. (Mat. 10, 14 b. t.). 12 Ba uw̃aʼõ khõmi õnaʼõna na zi gõna Zodoma, na luo daʼõ dania, moroi ba zi gõna mbanua daʼõ. (A. 10, 13—16: Mat. 11, 20—24) 13 Alai ndraʼugõ, Khorasi! Alai ndraʼugõ Betisaʼida! Na ba Diro ba ba Zidona menaʼõ tefazõkhi dandra andrõ, nifazõkhi ba khõmi andrõ, ba no fõna saʼae lafalalini menaʼõ geraʼerara, no dumadao ira bawu menaʼõ ba no laʼonukha gonigoni. 14 Ba õnaʼõna na zi gõna Diro ba Sidona, ba wanguhuku dania, moroi ba zi gõna ami. 15 Ba yaʼugõ Kafanauma, tenga no muʼalaw̃aʼõ ndraʼugõ iroegi ba zorugo? Irugi mbanua tou latimba si tou ndraʼugõ dania. 16 Ha niha zamondrongo khõmi, ba khõgu ifondrondrongo, ba ha niha zangositengagõ yaʼami, ba yaʼo iʼositengagõ, ba ha niha zangositengagõ yaʼo, ba samatenge yaʼo iʼositengagõ. (Mat. 10, 40. Tes. I. 2, 13; 4. 8).

(Luka 10 : 1 – 16)

Famotokhi ba gahe[edit | edit source]