Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Tembung ing Basa Jawa/Silah-silahing tembung

From Wikimedia Incubator
Jump to: navigation, search

Tembung ing basa Indonesia diarani kata. Tembung iku swara lan campurané swara kang metu seka pocapan. Tembung uga nduwé teges gabungané aksara kang nduwé teges ing sawijining basa.

Jinis[edit]

Yen dideleng garis umumé, tembung kapérang dadi rong jinis:

Aktif/pasif[edit]

Miturut aktif utawa orané tembung Jawa kapérang dadi loro:

Miturut wewangunan tembung[edit]

Yèn disawang miturut wewangunané, Basa Jawa kuwi ana manéka warna tembung:

Golongan[edit]

Miturut golongané tembung ana 11 werna:

1.Tembung aran (kata benda) Tuladha (contoh): - kayu - gedhang (pisang) - montor (mobil) - iwak (ikan) - sesawangan (pemandangan) - kaluputan (kesalahan)

2. Tembung kriya (kata kerja) a. Kriya tandhuk (kata kerja aktif) Tuladha (contoh): - mangan (makan) - mlaku (jalan) - nyawang (melihat) - turu (tidur) - nembang (menyanyi) - mlaku (berjalan) - adus (mandi) b. Kriya tanggap (kata kerja pasif) Tuladha (contoh): - dipangan (dimakan) - disawang (dilihat) - dituroni (ditiduri) - ditembangké (dinyanyikan) - dlakoni (dijalani) - didusi (dimandikan)

3. Tembung sesulih (kata ganti) Tuladha (contoh): - aku - ku - kowé (kamu) - mu - kita - dhèwèké (dia)

4. Tembung wilangan (kata bilangan) Tuladha (contoh): - siji (satu) - sethithik (sedikit) - pitu (tujuh) - separo (separuh) - akeh (banyak) - sepasang (sepasang)

5. Tembung sipat (kata sifat) Tuladha (contoh): - éndah (indah) - kuning - énak - bunder (bundar) - pait (pahit) - papak (rata)

6. Tembung katrangan (kata keterangan) Tuladha (contoh): - banter (cepat) - wis (sudah) - rikat (cepat) - ngarep (depan) - kasèp (terlambat) - ésuk (pagi)

7. Tembung panguwuh (kata seru) Tuladha (contoh): - adhuh - lho - biyuh - wah - owalah - hayo

8. Tembung sandhangan (kata sandang) Tuladha (contoh): - Ki - Radèn - Kyai - Sang - Kya - Ditya

9. Tembung penggandheng (lantara) - ing - saka - menyang

10. Tembung panyambung (kata sambung) Tuladha (contoh): - lan (dan) - déné, éwadéné (sedangkan) - kaliyan (dengan) - minangka (sebagai) - tur (dan juga) - nanging (tetapi)

11. Tembung pangarep (kata depan) Tuladha (contoh): - ing (di) - sing (yang) - katur (kepada) - kang (yang) - menyang (ke) - yèn (jika)