Jump to content

Template:Wt/zgh/ⴳⵎⴳ ⴷ ⵉⵎⵙⵍⵉ

From Wikimedia Incubator

ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ [ⵙⵏⴼⵍ]

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴰⵢⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵔⵓ ⴰⴳⵕⴹⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ (ⴳⵎⴳ) ⵉ ⵜⴽⵛⴰⵎⵉⵏ, ⴰⴽⴽ ⵖⴼ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⵏⵉⵍⵉⵜⵉⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴼⵍⴷⴷ.

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ

{{Wt/zgh/ⴳⵎⴳ ⴷ ⵉⵎⵙⵍⵉ|1|2}}

ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ

1 ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⴼⴰⵢⵍⵓ, ⵣⵓⵏ ⴷ En-petrification.ogg
2 ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ IPA, ⴰⵎ ˌpetɹɪfɪˈkeɪʃən

ⴰⵎⴷⵢⴰ

ⴰⴷ ⵏⴰⵔⴰ:  {{wt/zgh/ⴳⵎⴳ ⴷ ⵉⵎⵙⵍⵉ|En-petrification.ogg|ˌpetɹɪfɪˈkeɪʃən}}

ⴰⴷ ⵢⵓⵎⴰⵏ:    /ˌpetɹɪfɪˈkeɪʃən/

ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ

ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ 12 ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⴽⵜⵓⵔⵏⵜ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ.

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ

ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴳ Template:Wt/zgh/ⴳⵎⴳ ⴷ ⵉⵎⵙⵍⵉ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ.
ⵎⴽ ⵜⵓⴼⴰⵎ, ⵔⵏⵓⵢⴰⵜ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ. /ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰ.