Jump to content

Template:Wt/zgh/ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ

From Wikimedia Incubator

/Wt/zgh/ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ/

ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ [ⵙⵏⴼⵍ]

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ (ⴳⵎⴳ) ⵙ ⵓⵡⵔⵎⴰⵏ.

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ

{{Wt/zgh/ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ|1|2|3|4}}

ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ

1 ⴰⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⴰⵡⴰⵢ. ⵉⴳ ⵜⵔⵉⵡ ⵜⵙⵖⵍⵜ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⵏ ⵓⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵙ ⵓⵡⵔⵎⴰⵏ.
2 ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ.
3 ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⵡⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ.
4 ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⵡⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ.
5 ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ.
6 ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ.
7 ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⵡⵉⵙ ⵙⴰ ⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ.
8 ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⵡⵉⵙ ⵜⴰⵎ ⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ.
9 ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⵡⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ.

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ

ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ

ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⴰⵔⴰ ⵜⴰⵙⵖⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ 1 ⴰⵔ ⵉⴳ ⵉⵜⵜⵓⵚⵏⵚⴱ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ, ⵉⵜⵜⵢⴰⴽⴽⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ wt/zgh, ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ.

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ

ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴳ Template:Wt/zgh/ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ.
ⵎⴽ ⵜⵓⴼⴰⵎ, ⵔⵏⵓⵢⴰⵜ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ. /ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰ.