Jump to content

Template:Wt/zgh/ⴳⵎⴳ

From Wikimedia Incubator

ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ [ⵙⵏⴼⵍ]

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⵙ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ (ⴳⵎⴳ) ⵉ ⵜⴽⵛⴰⵎⵉⵏ.

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ

  • {{Wt/zgh/ⴳⵎⴳ|1}}
  • {{Wt/zgh/IPA|1|2|3|4|5|6|7|8|9}}

ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ

  • 1 : ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ (ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⴰⵏⴰⵡⴰⵢ)
    • 1 ⴰⵔ 9 : ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ (ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ)

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ

'''ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ'''
*{{Wt/zgh/ⴳⵎⴳ|tamaziɣt}}
----
'''ⴰⴽⴰⵍ'''
*{{Wt/zgh/ⴳⵎⴳ|akal}}
**{{Wt/zgh/ⴳⵎⴳ|akal|ak̗al|aʃal}}

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ


ⴰⴽⴰⵍ

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ

ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴳ Template:Wt/zgh/ⴳⵎⴳ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ.
ⵎⴽ ⵜⵓⴼⴰⵎ, ⵔⵏⵓⵢⴰⵜ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ. /ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰ.