Jump to content

Template:Wt/zgh/ⵙⵙⴼⵍⴷ

From Wikimedia Incubator

ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ [ⵙⵏⴼⵍ]

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵔⵓ ⵙ ⵓⴳⵕⴹ ⵉ ⵜⴽⵛⴰⵎⵉⵏ.

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ

  • {{Wt/zgh/IPA|1|2}}

ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ

1 : ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⴼⴰⵢⵍⵓ (ⵎⴷ. ⵉⵙⵎ_ⵏ_ⵓⴼⴰⵢⵍⵓ.ogg).
2 : ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵖⴼ ⵓⵙⵓⵙⵔⵓ, (ⵎⴷ. ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⵙ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ/ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ/ⵜⵡⵙⵉⵜ...).

ⴰⵎⴷⵢⴰ

ⴰⴷ ⵏⴰⵔⴰ: {{Wt/zgh/ⵙⵙⴼⵍⴷ|en-us-computer.ogg|ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ}}

ⴰⴷ ⵢⵓⵎⴰⵏ:
(ⴰⴼⴰⵢⵍⵓ)

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ

ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴳ Template:Wt/zgh/ⵙⵙⴼⵍⴷ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ.
ⵎⴽ ⵜⵓⴼⴰⵎ, ⵔⵏⵓⵢⴰⵜ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ. /ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰ.