Jump to content

Wp/zgh/ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴽⵓⵏⴰⴹ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴽⵓⵏⴰⴹ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴽⵯⵓⵏⴰⴹ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 1950
ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⵉⵏⵏⵓⵎⵔⴰ ⴰⵡⵎⵔⵔⵓⴽ
ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵍⴼⴰⵡⵏ
ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⴷ ⵉⵎⵉⴽⴽ
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴽⵓⵏⴰⴹ (ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: محمد أكوناض) ⵉⵍⵓⵍ ⴷ 1950 ⴳ ⵡⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⵉⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⴰⵔ ⴳ ⵜⵡⵙⵉⵜ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ, ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵡⵙⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵙⵓⵙ, ⵜⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ[1].

ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵙⴳ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ, ⵢⵓⵙⵢ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵣⵉⴽⴽ, ⵢⵓⵔⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1993[2].

ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵓⵔⵎⵉⴷⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⴰⵢⴰⵡ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ (ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ), ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⵜⴰⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ[3].

ⵢⵓⵎⵥ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2006[3]

ⵜⴰⵎⵥⵉⵢⵜ ⴷ ⵜⵖⵔⵉ

ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵡⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ, ⵉⴽⵛⵉⵎ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴽⵓⵏⴰⴹ ⵖⵔ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⵏ ⵣⵉⴽⴽ, ⴰⵔ ⴷⴳⵙ ⵢ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⵍⵇⵕⴰⵏ ⴰⵔ ⵍⵍⵉⴳ ⵜ ⵉⵃⵙⴰ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵜⵡⴰⵍ ⵎⵎⴹⴼⴰⵕⵏⵉⵏ. ⵉⴷⴷⵓ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵏⴰⵔ ⵉⵙⵎⴷ ⴷⴳⵙ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⴳ ⵜⵖⵔⵉ ⵜⴰⵙⵉⵏⴰⵏⵜ[1].

ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1965, ⵉⵎⵎⵓⴷⴷⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴽⵓⵏⴰⴹ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴹⴼⵕ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⵙⵍⵎ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ, ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⴰⴷⵖⵔⵏⵉ, ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵉⴷ ⴱⵍⵇⴰⵙⵎ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ[1].

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴽⵓⵏⴰⴹ ⴷ ⵜⵖⵎⵙⴰ

ⵉⴳⴳⵓⵜ ⵎⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⵙⵙⵏⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴽⵓⵏⴰⴹ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ, ⵉⴳ ⴰⵡⴷ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵓⵔⵎⵉⴷ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ. ⵎⴰⵛⵛ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵙⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⵏⵣⵡⴰⵢ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵣⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1993[2].

ⵉⵃⵎⵍ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴽⵓⵏⴰⴹ ⵜⴰⵖⵎⵙⴰ ⵙⴳ ⵜⵎⵥⵉⵢⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⴷ ⵉ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⴳ ⵓⵏⵣⵡⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜⵓⵏⵣⵡⴰⵢ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⴷ ⵉ ⵢⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢ ⵄⵎⵎⵉ ⵎⵓⵙⴰⵎⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ[2]. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴰⵔ ⵉⴷⵔⵔⵓ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⵔⴰⵡ ⴳⴳⵯ ⵡⴰⵛⵜⵓⴽⵏ ⴳ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵏ, ⴰⵔ ⴷⴳⵙⵏ ⵜⵜⵎⵙⴳⴷⴰⵍⵏ ⵖⴼ ⵜⵖⵎⵙⴰ[2].

ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1993, ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⴳⵉⵡⵔ ⴳ ⵡⴰⵡⵔⵉⵔ ⴳⵔ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵄⴰⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⴱⵍⵉⵍⵉⴹⵄⴰⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⴰⵙⴼⴰⵔ, ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵛⵍⵃⵉⵜ ⴳ ⵓⵏⵣⵡⴰⵢ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵏⵏⵣⴳⵎⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢⵏ, ⵉⵙⵓⵎⵔ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵄⴰⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⴱⵍⵉⵍⵉⴹ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴽⵓⵏⴰⴹ, ⵉⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵓⴽⵓⵏⴰⴹ, ⵉⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⴷ ⴷⵉⵙ ⵖⴼ ⵓⵙⴰⵢⵙ, ⵉⵙⵎⵉⵇⵇⵉⵔⵜ ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⴰⵢ ⵃⵎⴰⴷ ⴰⴱⵓⵏⴰⵚⵕ, ⵉⴷⴳⴳⵉ ⵜ. ⵉⴳ "ⵜⴰⵡⵙⵙⵏⴰ ⴰⵔ ⴰⴼⵔⴰⴽ" ⵉⵙⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵎⵔⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏⵖ "ⵜⴰⵡⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵖⴰⵎⵜ ⵏ ⴽⵓⵢⴰⵏ", ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ ⵉⵙⵏⵢⵉⴼ "ⵜⴰⵡⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵖⴰⵎⵜ ⵏ ⴽⵓⵢⴰⵏ"[2].

ⵉⵏⵜⵢ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵜⵅⵕⵚⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ, ⴰⵔ ⵜⵣⵣⵔⴰⵢ ⵢⴰⵜ ⵜⵅⵕⵚⵜ ⵏ 15 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ, ⴰⵔ ⴷⴳⵙ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴽⵓⵏⴰⴹ ⵖⴼ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵖⵓⵙⵏ. ⴰⵍⵍⵉⵖ ⵣⵔⵉⵏ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⵙⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ, ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1994 ⵖⴼ ⵓⵙⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⵔ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵖⵎⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ "ⵜⴰⵡⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵖⴰⵎⵜ ⵏ ⴽⵓⵢⴰⵏ" ⵉⴳ "ⵜⴰⵡⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ", ⴰⵔ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴳ ⵓⵏⵣⵡⴰⵢ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵣⵡⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴳ ⵢⵉⴹ. ⴳ ⵢⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⴼⴰⵍ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵉⴳ "ⵜⴰⵎⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ", ⴰⵔ ⵜ ⵏⵉⵜ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴽⵓⵏⴰⴹ, ⴰⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⵙⴱⵔⵔⴰⴽ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵉⵏⴱⴳⵉⵡⵏ, ⴰⵔ ⴷⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵖⴼ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵙⵙⵏⴰ. ⵖⵉⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⴳ 25 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴳ ⵓⵏⵣⵡⴰⵢ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ "ⵜⴰⵡⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ"[2].

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1997, ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⵓⴼⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⴷⵔⵓⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵏ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⵙ ⴷⴰⵜ, ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵣⵔⴰⴽ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⴰⵢ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ[2].

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴽⵓⵏⴰⴹ ⵢⵓⴳⴳⴰ ⴷ ⵙ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ) ⵙ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵢⵉⵏⵣⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⵓⵎⴰⴽ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵣⵣⵔⴰⵢ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⴰⵔⵓⵀⴰⵍ.

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. 1.0 1.1 1.2 (ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ) ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴽⵓⵏⴰⴹ ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏⵢⵓⵣ, ⵉⵜⵜⵓⴽⵛⵉⵎ ⴳ 17/02/2022.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 (ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ) محمد أكوناض و الإعلام السمعي ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⵜⴰⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵜⵜⵓⴽⵛⵉⵎ ⴳ 17/02/2022.
  3. 3.0 3.1 (Tafṛansist) ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴽⵓⵏⴰⴹ ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ EverybodyWiki Bios & Wiki, ⵉⵜⵜⵓⴽⵛⵉⵎ ⴳ 17/02/2022.
  4. 4.0 4.1 4.2 (ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ) Mohmed Akounad, Le Balza des Amazighs! Par: Hassan Oumouloud–Ait Baha-Maroc, masharif.com, ⵉⵜⵜⵓⴽⵛⵉⵎ ⴳ 18/02/2022.