Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴽⵓⴱⵉⵍⵍⵓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴽⵓⴱⵉⵍⵍⵓ

ⵉⵍⵓⵍ "ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴽⵓⴱⵉⵍⵍⵓ ⴼⵉⵔⵉⵔⴰ" ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ 3 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1930 ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉⴼⵉ ⴷⴳ ⵍⴰⴳⵓⵏⴰ ⴷⴳ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ، ⵢⵓⵎⵥ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴷⴳ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⴳⵓⵏⴰ ،ⵢⵜⴰⵀⵍ ⵖⵓⵔⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵜⴰⵔⵡⴰ , ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ 10/12/2012 ⴷⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉⴼⵉ , ⵢⴷⴷⵔ ⴷⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ 82 ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ , ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⵢⵖⵏⴰⵙ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⴽⵛⵎ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵖⵔ ⵜⴰⵎⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ، ⵢⵓⵎⵏ ⴽⵓⴱⵉⵍⵍⵓ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ، ⵉⴳⴰ ⴽⵓⴱⵉⵍⵍⵓ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ، ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴼⵔⴽⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ، ⵢⵏⵏⴰ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⴷⵔⴼ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵙⴰⵥⵓⵔⵜ ⵜⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵜ , ⵢⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⴽⵓⴱⵉⵍⵍⵓ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵓⵖⴰⵍ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉ، ⴷ ⵓⵙⴷⵔⴼⵉ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵓⵛⵏⴳⵓ ⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ . ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢⴰ ⵢⵓⵏⴼ "ⴰⵏⵜⵓⵏⵢⵓ ⴽⵓⴱⵉⵍⵍⵓ" ⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵄⵜ ⵏ ⵜⵖⵡⵡⴰⵖⵜ ⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ 1978، ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵄⴹⴰⴱ. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1982 ⵜⴼⴽⵉ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⵉ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⴰⵢⵎⵎⴰⵏ، ⵢⵓⵎⵥ "ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴽⵓⴱⵉⵍⵍⵓ" ⴰⵙⵙⵓⵔⴼ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵖⵔ ⴽⴰⵏⴰⵔⵢⴰ ، ⵢⴱⴷⴷⵍ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ,ⵢⴷⵔⴰ ⴷⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ، ⴷⴷⴰⵡ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⵔⵢⴰ، ⵏⵏⴰ ⵢⴱⵔⵔⵃⵏ ⵉ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵎⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ , ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴰⵎⵀⴰⵙ ⵙⴳ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵎⵉⴹⵉ ⴷ ⵙⵎⵓⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⴹ ⵏ ⵢⵓⵔⵓ